МЕНЮ

Az EGK Tanácsának 130. november 12.11.2021-i XNUMX. sz

Az EAEU vámterületén kötelező megfelelőségértékelés alá eső termékek EAEU vámterületére történő behozatalának eljárásáról

A műszaki szabályokról szóló jegyzőkönyv (8) bekezdésének megfelelően a kereten belül Euratom (Az EAEU-ról szóló szerződés 9. május 29.05.2014-i 2. számú melléklete), az EAEU Vámkódex 7. cikkének 33. bekezdése és az eljárási szabályzat 1. számú függelékének XNUMX. pontja ECEA Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács 98. december 23.12.2014-i XNUMX. számú határozatával jóváhagyott EGK Tanács úgy határozott:

 1. Jóváhagyja a mellékelt Eljárásrendet az EAEU vámterületén kötelező megfelelőségértékelés alá eső termékek EAEU vámterületére történő behozatalára vonatkozóan.
 2. Meg kell állapítani, hogy azon termékek jegyzékéhez, amelyekre vonatkozóan a vámáru-nyilatkozat benyújtásához csatolják az EAEU műszaki előírásainak való megfelelést értékelő dokumentumokat vagy az ilyen okmányokra vonatkozó információkat, amelyeket a jelen rendelet hatálybalépése előtt jóváhagytak. határozattal jóváhagyott Eljárásban meghatározott célokra érvényesek az EAEU műszaki előírásainak való megfelelőség kötelező vizsgálata alá tartozó terméklistákra, amelyek vámeljárás alá vonásakor a műszaki előírásoknak való megfelelést. intézkedések megerősítést nyernek.
 3. Érvénytelennek ismerje el az EGK Tanács 294.-i 25.12.2012. számú határozatát "A termékek (áru) vámunió vámterületére történő behozatalának eljárási szabályzatáról, amelyre vonatkozóan kötelező követelményeket állapítanak meg a vámunió vámterületére. a vámunió”.
 4. Ez a határozat a hivatalos közzétételétől számított 60 naptári nap elteltével lép hatályba.

 

Az EAEU vámterületére kötelező megfelelőségértékelés alá eső termékek EAEU vámterületére történő behozatalának eljárása

 1. Ezt az eljárást az EAEU-n belüli műszaki szabályokról szóló jegyzőkönyv (az EAEU-ról szóló szerződés 8. május 9-i 29.05.2014. számú függeléke), az EAEU Vámkódex (a továbbiakban: EAEU) 2. cikkének 7. bekezdése szerint dolgozták ki. Vámkódex) és meghatározza azon termékek EAEU (a továbbiakban: Unió) vámterületére történő behozatalának eljárását az Unió vámterületén kötelező megfelelőségértékelés alá eső termékek esetében, amelyek vámkezelése esetén eljárások, a műszaki szabályozási intézkedéseknek való megfelelés megerősítése (a továbbiakban: import (import) termékek), valamint az ilyen termékekre vonatkozó műszaki szabályozási intézkedéseknek való megfelelés igazolásának esetei és eljárása.
 2. Az importált (importált) termékekkel kapcsolatos műszaki előírásoknak való megfelelés a következő esetekben igazolt:
  • a) az importált (importált) termékek szerepelnek a termékjegyzékben, az Unió műszaki előírásainak való megfelelés kötelező értékelése alá tartozik, amelyre vonatkozóan a vámeljárás alá vonásakor az EGK Tanácsa által jóváhagyott műszaki szabályoknak való megfelelést igazolják;
  • b) az importált (importált) termékek szerepelnek a Vámunió Bizottságának 28.01.2011. január 526-án kelt, XNUMX. sz. határozatával jóváhagyott azon termékek egységes listáján, amelyekre a vámunió keretében kötelező követelményeket állapítanak meg, valamint ezekre a termékekre a tagállamok jogszabályai szerint Az Unió (a továbbiakban: tagállamok) kötelező követelményeket állapít meg a megfelelőségértékelés tekintetében.
 3. Az importált (importált) termékekkel kapcsolatos műszaki szabályozási intézkedéseknek való megfelelés, amelyekre az Unió műszaki előírásai állami nyilvántartásba vétel vagy állat-egészségügyi vizsgálat formájában írnak elő megfelelőségértékelést, a Bizottság határozatainak megfelelően megerősítést nyer. 299-án kelt 28.05.2010. és 317-i 18.06.2010. sz.
 4. A műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló dokumentumok a következők:
  • a) a jelen Eljárás (2) bekezdésének "a" alpontjában meghatározott importált (importált) termékek esetében - az Unió műszaki előírásaiban (műszaki előírásaiban) előírt megfelelőségértékelési dokumentumot.megfelelőségi igazolás az Unió műszaki szabályzatának követelményei, megfelelőségi nyilatkozat az Unió műszaki szabályzatának követelményeit, kishajó besorolási bizonyítványt, forgalmi engedélyt (állami forgalmi engedélyt), járműtípus jóváhagyást (alváztípus jóváhagyást) vagy a műszaki szabályzatban előírt egyéb dokumentumot. az Unió);
  • b) az ezen eljárás (2) bekezdésének "b" pontjában meghatározott importált (importált) termékek esetében - annak a tagállamnak a jogszabályai által előírt megfelelőségértékelési dokumentumot, amelynek területén a kötelező megfelelőségértékelés alá eső termékeket vámeljárás alá vonják, vagy a kötelező megfelelőség-igazolási kötelezettség alá tartozó termékek egységes jegyzékében szereplő termékekre a megfelelőségi tanúsítványok és megfelelőségi nyilatkozatok kiállításával egyformában kiállított megfelelőségi tanúsítvány vagy megfelelőségi nyilatkozat egységes formában, jóváhagyva a Vámunió Bizottságának 620. április 07.04.2011-i XNUMX. számú határozatával.
 5. Az importált (importált) termékekkel kapcsolatos műszaki előírásoknak való megfelelés az eljárás (3) bekezdésében meghatározott termékek kivételével akkor igazolódik, amikor ezeket a termékeket az alábbi vámeljárások alá vonják:
  • a) belföldi fogyasztásra bocsátás, kivéve azon termékek e vámeljárás alá vonásának esetét, amelyek tekintetében a műszaki szabályoknak való megfelelést a vámszabad terület vámeljárás alá vonása során igazolták e bekezdés "b" alpontja szerint, ha a az árunyilatkozat vámhatóság általi nyilvántartásba vételéről, az ilyen termékek behozatalakor érvényes műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló okmány, vagy a Vámkódex 2. cikkének (246) bekezdésében előírt eset;
  • b) vámszabad övezet (csak a Vámkódex 1. cikkének (455) bekezdésében meghatározott szabad (különleges, különleges) gazdasági övezetek területén). A műszaki előírásoknak való megfelelés igazolásának jellemzőit az EGK Tanácsának határozata határozhatja meg;
  • c) elutasítás az állam javára;
  • d) speciális vámeljárást (ha a műszaki szabályozási intézkedések betartása feltétele egy külön árukategória különleges vámeljárás alá vonásának).
 6. A műszaki szabályozási intézkedéseknek való megfelelés igazolása jelen eljárás (5) bekezdése szerint nem szükséges az importált (importált) termékek vonatkozásában, ha ezek:
  • a) kutatási (vizsgálati) és mérési célból importált (importált) termékek mintái (mintadarabjai), feltéve, hogy a nyilatkozattevő a megfelelőségértékelő szervezettel (terméktanúsító szervezettel vagy vizsgálólaboratóriummal (központ)) rendelkezik megállapodással, amelyet a Unió vonatkozó műszaki előírásai, vagy az ilyen megfelelőségértékelő szervezet (terméktanúsító szervezet vagy vizsgálólaboratórium (központ)) levelei, amelyek megerősítik az e célokra szükséges importált termékminták (minták) számát;
  • b) a behozott (importált) termékek mintái (mintái) laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatok (laboratóriumok közötti összehasonlítások), mérőműszerek ellenőrzése vagy kalibrálása, szabványok összehasonlítása céljából, feltéve, hogy a nyilatkozattevő megállapodást kötött a laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokról (laboratóriumok közötti összehasonlításokról), mérőműszerek hitelesítése vagy kalibrálása, szabványok összehasonlítása, az e célokra szükséges importált termékminták (minták) számának igazolása;
  • c) az ügylet által meghatározott mennyiségben, tömegben vagy térfogatban behozott (importált) termékek mintái (standard minta, másolat) (feltéve, hogy a nyilatkozattevő rendelkezik az ügyletet igazoló okmánnyal, ügylet hiányában - ha a a nyilatkozattevő rendelkezik az ilyen minták birtoklására, felhasználására és (vagy) selejtezési jogát igazoló okmánnyal, amelyet kutatási és fejlesztési munkák végzésére használnak fel, az albekezdésekben meghatározott kutatások (vizsgálatok) és mérések kivételével. e bekezdés "a", "b" és "d" "" pontja;
  • d) az ügylet által meghatározott mennyiségben, tömegben vagy térfogatban behozott (importált) termékek mintái (másolatai) (feltéve, hogy a nyilatkozattevő rendelkezik az ügyletet igazoló okmánnyal, ügylet hiányában - ha a nyilatkozattevő rendelkezik az ilyen minták (másolatok) birtoklásának, felhasználásának és (vagy) rendelkezésének jogát igazoló dokumentum, és reprezentatív célokra használják fel emléktárgyként vagy promóciós anyagként, kivéve az "a" - "c) albekezdésekben meghatározott célokat. " e bekezdés;
  • e) a késztermékek külföldi gyártója által meghatalmazott személy által az Unió vámterületére korábban behozott vagy behozott késztermékek szervizelésére és (vagy) javítására behozott (importált) pótalkatrészek, valamint valamely tagállam gyártója vagy az általa felhatalmazott személy olyan korábban gyártott és forgalomba hozott késztermékek szervizelésére és (vagy) javítására, amelyek tekintetében a kötelező követelményeknek való megfelelést igazolták, a megfelelőségértékelési dokumentumok benyújtása mellett a késztermékeket a vámhatósághoz (beleértve a lejártakat is)karbantartást és (vagy) javítást igényel, és (vagy) az ilyen dokumentumokkal kapcsolatos információkat.
   alkatrészek az üzemben lévő (elhasználódott, hibás, meghibásodott) alkatrészek cseréjére (javítására) szánt különálló alkatrészeket kell figyelembe venni a termék üzemállapotának fenntartása vagy helyreállítása érdekében a forgalmazási cél nélkül. az Unió vámterületén kereskedelmi tevékenység során;
  • f) az Unió vámterületén a termékek gyártásához (gyártásához) szükséges alkatrészek, alkatrészek, nyersanyagok és (vagy) anyagok, amelyeket az ilyen termékek gyártója vagy az általa termékek gyártására (gyártására) felhatalmazott személy importál (importál) kizárólag a nyilatkozattevő céljaira. (hacsak az Unió műszaki szabályzata másként nem rendelkezik) feltéve, hogy a nyilatkozattevő rendelkezik az ügyletet igazoló okmánnyal, ügylet hiányában pedig - ha a nyilatkozattevő rendelkezik olyan okmánnyal, amely megerősíti az ilyen alkatrészek, alkatrészek, alapanyagok és (vagy) anyagok birtoklását, használatát és (vagy) rendelkezési jogát.;
  • g) az Unió vámterületén található diplomáciai képviseletek és konzuli képviseletek címére behozott (importált) áruk (a Vámkódex 2. cikke (3) bekezdésének 2. albekezdése értelmében), államok képviseletei nemzetközi szervezetek, nemzetközi szervezetek vagy képviseleti irodáik, amelyek kiváltságokat és (vagy) mentességeket élveznek a tagállamok harmadik féllel kötött nemzetközi szerződései, valamint a tagállamok közötti nemzetközi szerződések, más szervezetek vagy képviseleti irodáik szerint (a harmadik albekezdés értelmében). a Vámkódex 3. cikke (3) bekezdésének rendelkezései szerint, feltéve, hogy indokolással ellátott kérelmet nyújtanak be a vámhatósághoz ezen áruk kizárólag ilyen képviseleti irodák, intézmények, szervezetek általi felhasználására (felhasználására);
  • h) valamely tagállam jogszabályai által megállapított eljárás szerint behozott (importált) humanitárius és műszaki segítségnyújtás, ha azt az adott tagállam jogszabályai előírják;
  • i) a természeti katasztrófák, természeti és ember által előidézett veszélyhelyzetek következményeinek felszámolásához szükséges áruk, amelyet a tagállam vészhelyzetek területén felhatalmazott állami szervétől a vámhatósághoz benyújtott írásbeli igazolás igazol, hogy a az importált árukat meghatározott célokra szánják;
  • j) használatban lévő termékek (üzemben) (hacsak az Unió műszaki szabályzata másként nem rendelkezik);
  • k) darabtermék külön másolata (a továbbiakban - egy példány) vagy darabtermék másolatának összeegyeztethető és azonos rendeltetésű elemeinek együttese, ezek egy példányának elkészítéséhez (a továbbiakban - egy példány) alkatrészkészlet), amelyeket az ügyletnek megfelelően importálnak (importálnak) (alkatrészkészlet importja esetén - az ügyletben meghatározott mennyiségben) (feltéve, hogy a nyilatkozattevő rendelkezik az ügyletet igazoló okmánnyal, ügylet hiányában pedig - ha a nyilatkozattevő rendelkezik az ilyen egyetlen példány (részkészlet) birtoklására, használatára és (vagy) rendelkezési jogára vonatkozó okirattal) és olyan szükségletekre kerül felhasználásra, amelyek kizárják azok terjesztését az Unió vámterületén, kereskedelmi tevékenység során, ingyenesen vagy megtérítendő alapon (hacsak az Unió műszaki szabályzata másként nem rendelkezik). Egyetlen példány (alkatrészkészlet) nyilatkozattevő általi felhasználása (felhasználása) kizárólag saját szükségleteire, értékesítése, forgalmazása, átruházása vagy egyéb módon történő elidegenítése célja nélkül, valamint kereskedelmi tevékenység keretében történő terjesztése. az Unió vámterületére térítésmentesen vagy visszatérítendő alapon.
 7. Az importált (importált) termékek ezen eljárás 6. bekezdésének "a" - "l" alpontjaiban meghatározott szükségletekre és célokra történő felhasználásának megerősítése nyilatkozattevő értesítése, amely megjelenik elektronikus aláírással hitelesített elektronikus dokumentum formájában, vagy a melléklet szerinti formájú, a nyilatkozattevő aláírásával és pecsétjével hitelesített papír alapú dokumentum.
 8. Az importált (importált) termékeknek az Unió műszaki előírásainak vagy a tagállamok jogszabályai által meghatározott kötelező követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentumok és (vagy) az ezekre vonatkozó információk, valamint a meghatározott termékekre vonatkozó dokumentumok ezen eljárás (6) bekezdésének "a" - "e" és "l"" albekezdésében, és (vagy) az ilyen okmányokról szóló információkat a Vámkódexnek megfelelően benyújtják a vámhatósághoz.
  Az ezen eljárás (4) bekezdésében meghatározott okmányok Vámkódexben meghatározott esetekben a vámhatósághoz történő benyújtásának lehetőségének biztosítása érdekében azokat a behozott (importált) termékek nyilatkozattevőjének meg kell őriznie. az árunyilatkozat benyújtásakor (árunyilatkozat benyújtását megelőző árukiadási nyilatkozatok).
 9. A vámhatósághoz benyújtott megfelelőségértékelési dokumentumok az importált (importált) termékekkel kapcsolatos műszaki előírásoknak való megfelelés igazolására, érvényesnek kell lennie a nyilatkozat nyilvántartásba vételének napján áruk esetében (árunyilatkozat benyújtását megelőző árukiadási kérelmek), előzetes vámáru-nyilatkozat esetén pedig a vámokmány vámhatóság általi nyilvántartásba vételének napján, amely megváltoztatja (kiegészíti) a bejelentett információkat. a vámáru-nyilatkozatban, vagy az árunyilatkozat módosításának (kiegészítésének) szükségtelenségéről szóló értesítés vámhatóság általi nyilvántartásba vételének napján.
 10. Az ezen eljárás (4) bekezdésében meghatározott okmányok felhasználása az importált (importált) termékekre vonatkozó műszaki előírásoknak való megfelelés igazolására, ha az ilyen termékek bejelentője:
  • a) az ilyen dokumentumokban megnevezett személyt mint jelentkező e termékek kötelező követelményeknek való megfelelőségének értékelése során;
  • b) a jármű-típusjóváhagyásban (alváz-típusjóváhagyásban) meghatározott személy(ek);
  • c) olyan személy, akit a kérelmező a megfelelőségértékelés során vagy a gyártó felhatalmazott arra, hogy ilyen dokumentumokat felhasználjon a műszaki előírásoknak való megfelelés igazolására - sorozatgyártás esetén. Az ilyen dokumentumok felhasználásának jogát a kérelmező pecsétjével hitelesített másolatának átadása igazolja.

 

Értesítés az EAK vámterületén kötelező megfelelőségértékelés alá eső importált (importált) termékek bejelentett szükségletekre és célokra történő felhasználásának igazolásáról, amelyek vámeljárás alá vonásakor a műszaki szabályozási intézkedéseknek való megfelelés igazolása nem kötelező, amit a vámáru-nyilatkozat benyújtásakor a vámhatóságnak kell megadni, az alábbiakban láthatja, ill  töltse le itt.

 

 

Az EGK Tanács 130-i 12.11.2021. számú határozatának alkalmazásával kapcsolatos aktuális kérdésekre adott válaszok megtekintése
Válaszok megtekintése