МЕНЮ

EAEU Műszaki Szabályzat "A veszélyes anyagok elektromos és elektronikus termékekben való felhasználásának korlátozásáról" (TR EAEU 037/2016)

-

I. Hatály

 1. Valódi műszaki előírások május 29.05 -én kelt, az Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződésnek megfelelően kidolgozott. 2014 az emberi élet és egészség, a környezet védelmének biztosítása, valamint az elektromos és rádióelektronikai termékek fogyasztóit (felhasználóit) veszélyes anyagok tartalmát illetően megtévesztő cselekmények megelőzése érdekében.
  Ez a műszaki előírás kötelező követelményeket állapít meg az Eurázsiai Gazdasági Unió (a továbbiakban: Unió) területén történő alkalmazásra és végrehajtásra vonatkozóan a veszélyes anyagok használatának korlátozására az Unió területén forgalomba hozott elektromos és elektronikus termékekben annak érdekében, szabad mozgásuk biztosítására.
  Ha az elektromos és rádióelektronikai termékekre vonatkozóan más uniós (vámunió) műszaki előírásokat fogadnak el, amelyek előírják az ilyen termékekre vonatkozó követelményeket, akkor az ilyen elektromos és rádióelektronikai termékeknek meg kell felelniük az Unió (Vámunió) összes műszaki előírásának ), amelyek rájuk vonatkoznak.
 2. E műszaki szabály hatálya az elektromos és rádióelektronikai termékekre vonatkozik, amelyeket az Unió területén forgalomba hoznak az 1. függelék szerinti lista szerint.
 3. A jelenlegi műszaki szabály nem vonatkozik:
  • a) elektromos és rádióelektronikai termékek, amelyeket 1000 V AC és 1500 V DC névleges feszültségnél kell használni, kivéve, ha a jelen műszaki előírás 1. függeléke másként rendelkezik;
  • b) elektromos és rádióelektronikai termékek, amelyeket kizárólag a jelen műszaki előírás 1. függeléke szerinti listában nem szereplő elektromos berendezések alkatrészeként való használatra szánnak;
  • c) elektromos játékok;
  • d) fotovoltaikus panelek (napelemek), amelyek az elektromos és rádióelektronikai termékek részét képezik;
  • e) elektromos és elektronikus termékek, amelyeket földi és orbitális űrtárgyak részeként használnak;
  • f) kizárólag légi, vízi, szárazföldi és föld alatti szállításra tervezett elektromos berendezések;
  • g) elektromos elemek és akkumulátorok, beleértve azokat is, amelyeket az Unió területén forgalmaznak elektromos és rádióelektronikai termékek részeként;
  • h) használt (használt) elektromos és rádióelektronikai termékek;
  • i) mérőműszerek;
  • j) orvosi eszközök.

II. Alapfogalmak

 1. E műszaki szabály alkalmazásában olyan fogalmakat használunk, amelyek a következőket jelentik:
  • „Játék” - 14 év alatti gyermek (gyermekek) által játékra szánt termék vagy anyag;
  • „Elektromos játék” - olyan játék, amelyben legalább egy funkciót elektromos energia lát el;
  • "Elektromos és rádióelektronikai termékek" - olyan termékek, amelyek működését a rendeltetésszerű használat, az elektromos áramok és (vagy) elektromágneses mezők jelenléte, felhasználása, előállítása, átalakítása, átvitele és elosztása okozza, amelyeket közvetlen használatra szántak vagy gépekbe, mechanizmusokba, készülékekbe, készülékekbe és egyéb berendezésekbe beépítve;
  • „Importőr” - az Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező személy, aki külkereskedelmi megállapodást kötött az Unió valamely tagállamának nem rezidensével az elektromos és rádióelektronikai termékek szállításáról, értékesíti ezeket a termékeket, és felelős megfelelnek -e e műszaki szabály követelményeinek;
  • "Homogén (homogén) anyag" - olyan anyag, amelynek teljes térfogata állandó összetételű, és amely egy anyagból vagy anyagok és (vagy) anyagok kombinációjából áll, és amelyeket mechanikusan (szétszereléssel, darabolással, aprítással, őrléssel vagy más mechanikai úton nem lehet elválasztani) cselekvés).

III. Az elektromos és rádióelektronikai termékek uniós piacon történő forgalmazására vonatkozó szabályok

 1. Egy elektromos és rádióelektronikai terméket az Unió területén bocsátanak forgalomba, ha megfelel ennek a műszaki előírásnak, valamint az Unió (Vámunió) egyéb rá vonatkozó műszaki előírásainak, és feltéve, hogy megfelelt a megfelelőség igazolása e műszaki szabályzat VII. szakasza szerint, valamint az Unió (vámunió) egyéb, rá vonatkozó műszaki előírásainak megfelelően.
 2. Azokat az elektromos és rádióelektronikai termékeket, amelyek megfelelnek e műszaki szabályzat követelményeinek, valamint az Unió (Vámunió) egyéb műszaki előírásainak, nem erősítették meg, nem szabad egyetlen termékjelzéssel ellátni. forgalom az uniós piacon.

IV. A veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelmények

 1. Az elektromos és rádióelektronikai terméket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ne tartalmazzon:
  • a) a 2. számú függelék szerinti lista szerinti veszélyes anyagok;
  • b) homogén (homogén) anyagok, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak a jelen műszaki előírás 2. függelékében található listában meghatározott megengedett szintet meghaladó koncentrációban.
 2. Az elektromos és rádióelektronikai termékekre vonatkozóan különleges követelményeket állapítottak meg a veszélyes anyagok használatának korlátozására a 3. függeléknek megfelelően.

V. A jelölésre és az üzemeltetési dokumentumokra vonatkozó követelmények

 1. Az elektromos és rádióelektronikai termék neve és (vagy) megnevezése (típus, márka, modell (ha van)), fő paraméterei és jellemzői, a gyártó neve és (vagy) védjegye, az állam neve a villamosmérnöki és rádióelektronikai termékek gyártását fel kell használni erre a termékre, és meg kell határozni a kísérő dokumentációban.
  Ebben az esetben a csomagoláson fel kell tüntetni az elektromos és rádióelektronikai termék nevét és (vagy) megnevezését (típus, márka, modell (ha van)), a gyártó nevét és (vagy) védjegyét is.
 2. Ha a jelen műszaki szabályzat 9. bekezdésében előírt információk nem alkalmazhatók az elektromos és rádióelektronikai termékekre, akkor azokat csak a termékhez mellékelt üzemeltetési dokumentumokban lehet feltüntetni. Ebben az esetben a csomagoláson fel kell tüntetni az elektromos és rádióelektronikai termék nevét és (vagy) megnevezését (típus, márka, modell (ha van)), a gyártó nevét és (vagy) védjegyét.
 3. jelölés az elektromos és rádióelektronikai termékeknek olvashatónak, könnyen olvashatónak kell lenniük, és az elektromos és rádióelektronikai termékre olyan helyen kell felvinni őket, amely szerszám segítségével szétszerelés nélkül hozzáférhető.
 4. Az elektromos és rádióelektronikai termékek üzemeltetési dokumentumai a következőket tartalmazzák:
  • a) a jelen műszaki szabályzat 9. pontjában meghatározott információk;
  • b) a termék céljára vonatkozó információk;
  • c) a termék jellemzői és paraméterei;
  • d) a termék működésének (használatának), telepítésének, tárolásának, szállításának (szállításának), értékesítésének és ártalmatlanításának szabályai és feltételei (szükség esetén a vonatkozó követelmények);
  • e) információk a termékhiba észlelése esetén meghozandó intézkedésekről;
  • f) a gyártó (gyártó meghatalmazott személy), importőr neve és helye, elérhetőségei;
  • g) információ a termék gyártásának hónapjáról és évéről, és (vagy) az információ felhasználásának helyéről vagy a gyártási év meghatározásának módjáról.
 5. Az operatív dokumentumok megjelölése és összeállítása orosz nyelven történik, és ha az Unió tagállamainak (a továbbiakban: tagállamok) jogszabályai előírják a vonatkozó követelményeket, akkor a tagállam hivatalos nyelvén (hivatalos nyelvein). Az az állam, amelynek területén a termékeket értékesítik. A mértékegységek, az ábécé szerinti védjegyek, a tulajdonnevek, a települések nevei és a jelölési és üzemeltetési dokumentumokban szereplő egyéb nevek és adatok más nyelveken is megadhatók.
  Az operatív dokumentumokat papírra készítik. Kísérhetik hozzájuk az elektronikus médiára vonatkozó működési dokumentumok halmazát. A nem háztartási elektromos és rádióelektronikai termékek készletébe tartozó működési dokumentumok csak elektronikus adathordozón adhatók ki.

Vi. Annak biztosítása, hogy az elektromos és rádióelektronikai termékek megfeleljenek a műszaki előírások követelményeinek

 1. Az elektromos és rádióelektronikai termékek ezen műszaki előírásoknak való megfelelését biztosítja a veszélyes anyagok használatát korlátozó követelményeinek teljesítése.
 2. Az elektromos és rádióelektronikai termékek kutatási (tesztelési) és mérési módszereit a szabványok listáján szereplő szabványok határozzák meg, amelyek a kutatási (tesztek) és mérési szabályokat és módszereket tartalmazzák, beleértve az ezen előírás alkalmazásához és teljesítéséhez szükséges mintavételi szabályokat. műszaki előírások és a megfelelőségértékelő termékek megvalósítása.

Vii. Az elektromos és rádióelektronikai termékek megfelelőségének értékelése

 1. Megfelelőségértékelés az elektromos és elektronikus termékeket megfelelőségi megerősítés formájában állítják elő.
 2. Az elektromos és rádióelektronikai termékek megfelelőségének megerősítésekor a kérelmezők lehetnek jogi személyek vagy magánszemélyek, akik egy tagállam területén vannak bejegyezve a jogszabályokkal összhangban egyéni vállalkozóként, és amelyek gyártók vagy importőrök (eladók), vagy a gyártó.
 3. Az elektromos és elektronikus termékeket megfelelőségi nyilatkozat formájában kell megfelelőségi igazolásnak alávetni az alábbi rendszerek valamelyike ​​szerint:
  • a) tömegesen gyártott termékek esetében - 1d, 3d és 6d.
  • b) egy termékcsoport esetében - 2e. és 4e.
 4. Az elektromos és rádióelektronikai termékek megfelelőségének nyilatkozatában a kérelmező lehet:
  • a) az 1d, 3d és 6d sémák esetében - a gyártó (a gyártó által felhatalmazott személy);
  • b) a 2d és 4d sémák esetében - a gyártó (a gyártó által felhatalmazott személy) vagy az importőr (eladó).
 5. Az elektromos és rádióelektronikai termékek megfelelőségi nyilatkozatának rendszerét a kérelmező választja ki.
 6. Az elektromos és rádióelektronikai termékek 1d. És 2d. Ábra szerinti megfelelőségi nyilatkozatát a kérelmező saját bizonyítékai alapján készíti el. Az elektromos és elektronikus termékek mintáinak vizsgálatát a kérelmező választása szerint a kérelmező vizsgáló laboratóriumában vagy a tanúsító szervek és vizsgálólaboratóriumok (központok) egységes nyilvántartásában szereplő akkreditált vizsgálólaboratóriumban (központban) kell elvégezni. Vámunió (a továbbiakban: egységes nyilvántartás), vagy más vizsgáló laboratóriumokban.
  Az elektromos és rádióelektronikai termékek 3d., 4d. És 6d. Séma szerinti megfelelőségi nyilatkozatát a kérelmező saját bizonyítékai és az egységes nyilvántartásban szereplő akkreditált vizsgálólaboratórium (központ) részvételével szerzett bizonyítékok alapján végzi el.
 7. Az elektromos és rádióelektronikai termékek megfelelőségének nyilatkozatakor a kérelmező:
  • a) dokumentumokat állít elő és elemez, amelyek megerősítik, hogy a termékek megfelelnek a műszaki előírások követelményeinek, beleértve:
   • előírások (ha van);
   • működési dokumentumok;
   • a termékek és (vagy) alkatrészek, anyagok, termékkomponensek mintáinak tesztelési protokollja (protokolljai) e műszaki előírások követelményeinek való megfelelés érdekében, és (vagy) a kérelmező által választott egyéb dokumentumok, amelyek a megerősítés alapjául szolgáltak a termékek megfelelnek a műszaki előírások követelményeinek (ha vannak) (1e, 2d, 3d, 4e és 6e diagramok);
   • Szállítási szerződés (szerződés) és szállítási dokumentáció (ha van) (egy termékcsoport esetében egyetlen termék) (2d. és 4d. séma);
   • a minőségirányítási rendszer tanúsítványa (a tanúsítvány másolata) (6d. séma);
  • b) elvégzi a termékek azonosítását annak érdekében, hogy e műszaki szabályozás hatálya alá vonja őket;
  • c) biztosítja a gyártásellenőrzést, és megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a termékek előállítási folyamata biztosítsa, hogy megfeleljenek e műszaki szabály követelményeinek;
  • d) megtesz minden szükséges intézkedést a minőségirányítási rendszer működésének stabilitásának biztosítása érdekében (6e. rendszer);
  • e) elfogadja a megfelelőségi nyilatkozatot, amelyet az EAEK Testületének 25.12.2012. december 293 -i XNUMX. számú határozata által jóváhagyott egységes nyomtatvány és szabályok szerint állítottak össze;
  • f) a megfelelőség -megerősítési eljárás befejezése után a termék forgalmazásának egyetlen jelét alkalmazza az uniós piacon;
  • g) a megfelelőség -megerősítési eljárás befejezése után dokumentumokból áll, amelyek tartalmazzák az e bekezdés "a" albekezdésében előírt dokumentumokat, valamint a megfelelőségi nyilatkozatot.
 8. Megfelelőségi nyilatkozat regisztrációhoz kötött az EAEK Testület 09.04.2013. 76. XNUMX -i XNUMX. számú határozatában előírt módon.
 9. A tömeggyártású elektromos és rádióelektronikai termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje legfeljebb 5 év. Egy elektromos és rádióelektronikai termékcsalád esetében a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje nincs megállapítva.
 10. A kérelmező választása szerint az elektromos és rádióelektronikai termékek megfelelőségi nyilatkozat formájában történő megfelelőségi igazolása helyettesíthető a megfelelőség igazolásával tanúsítás formájában, az alábbi rendszerek valamelyike ​​szerint:
  • a) tömegesen előállított termékek esetében - 1c, 2c és 6c rendszer;
  • b) egy termékcsoport esetében - 3c.
 11. Az elektromos és rádióelektronikai termékek tanúsításakor a kérelmező lehet:
  • a) az 1c, 2c és 6c rendszer esetében - a gyártó (a gyártó által felhatalmazott személy);
  • b) a 3c rendszer esetében - a gyártó (a gyártó meghatalmazott személye) vagy importőre (eladó).
 12. Az elektromos és rádióelektronikai termékek tanúsítási rendszerének kiválasztását a kérelmező végzi.
 13. Az elektromos és rádióelektronikai termékek tanúsításakor a kérelmező:
  • a) megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a termékek gyártási folyamata stabil legyen, és biztosítja, hogy azok megfeleljenek e műszaki szabály követelményeinek;
  • b) a következő műszaki dokumentációt állítja elő:
   • előírások (ha van);
   • működési dokumentumok;
   • szállítási megállapodás (szerződés) és szállítási dokumentáció (ha van) (egy termékcsoport esetében) (3c. séma);
   • a minőségirányítási rendszer tanúsítványa (a tanúsítvány másolata) (2c. séma);
   • a kérelmező által választott egyéb dokumentumok, amelyek alapjául szolgáltak annak megerősítésére, hogy a termékek megfelelnek -e a műszaki előírások követelményeinek (ha vannak ilyenek);
  • c) benyújtja az egységes nyilvántartásban szereplő tanúsító szervezethez a termékek tanúsítására vonatkozó kérelmet (a műszaki dokumentáció csatolásával). Az alkalmazás információkat tartalmaz arról a dokumentumról, amelynek követelményeinek való megfelelés érdekében a minőségirányítási rendszert tanúsították (2c. Séma), valamint a termékcsoport és a benne szereplő termékegységek azonosító jellemzőiről (3c. Ábra) ;
  • d) a megfelelőség -megerősítési eljárás befejezése után a termék forgalmazásának egyetlen jelét alkalmazza az uniós piacon;
  • e) a termékek kialakításában vagy gyártástechnológiájában bekövetkező változások esetén, amelyek befolyásolhatják az ilyen termékek megfelelését e műszaki szabály követelményeinek, előzetesen értesítse a tanúsító szervezetet (1c. rendszer);
  • f) a megfelelőség -megerősítési eljárás befejezése után dokumentumokat állít össze, amelyek tartalmazzák az e bekezdés "b" albekezdésében előírt dokumentumokat, a vizsgálati jelentést (jelentéseket), a gyártási állapot elemzésének eredményeit ( séma 1c) és megfelelőségi igazolás.
 14. Az elektromos és rádióelektronikai termékek tanúsításakor az egységes nyilvántartásban szereplő tanúsító szervezet:
  • a) elemzi a kérelmező által benyújtott műszaki dokumentációt, és tájékoztatja a kérelmezőt döntéséről (feltüntetve a tanúsítás feltételeit);
  • b) elvégzi a termékminták azonosítását és kiválasztását a vizsgálati kérelmezőtől;
  • c) biztosítja a termékminták vizsgálatát (termékcsalád (mintavétel egy tételből)) (3c. séma)) egy egységes nyilvántartásban szereplő akkreditált vizsgálólaboratóriumban (központ);
  • d) vezeti elemzés a kérelmező gyártásának állapota, amelynek eredményeit jogi aktusban dokumentálják (1c. séma);
  • e) pozitív vizsgálati eredmények és a gyártási állapot elemzése esetén egységes formában állítson ki megfelelőségi tanúsítványt, amelyet az EAEK Testület 25.12.2012. december 293 -i XNUMX. számú határozata hagyott jóvá, és adja ki a kérelmezőnek;
  • f) a megfelelőségi tanúsítványra vonatkozó információkat be kell vezetni a kiadott megfelelőségi tanúsítványok és nyilvántartásba vett megfelelőségi nyilatkozatok egységes nyilvántartásába;
  • g) ellenőrzési ellenőrzést végez a tanúsított termékek vonatkozásában a megfelelőségi tanúsítvány teljes érvényességi ideje alatt azáltal, hogy termékmintákat tesztel egy akkreditált vizsgálati laboratóriumban (központban), amely szerepel az egységes nyilvántartásban, és (vagy) elemzi a gyártási állapotot (1c. );
  • h) ellenőrzési ellenőrzést végez a tanúsított termékek vonatkozásában a megfelelőségi tanúsítvány teljes érvényességi ideje alatt azáltal, hogy termékmintákat vizsgál az egységes nyilvántartásban szereplő akkreditált vizsgáló laboratóriumban (központban), és elemzi a minőségirányítási ellenőrzés eredményeit rendszer tanúsító testület a tanúsított irányítási rendszer minőségével kapcsolatban (2c. séma);
  • i) az ellenőrzési ellenőrzés pozitív eredménye esetén megerősíti a megfelelőségi tanúsítvány érvényességét, és megfelelő bejegyzést tesz az ellenőrzési ellenőrzési aktusba, ha az ellenőrzési ellenőrzés negatív eredménye, határozatot hoz az ellenőrzés érvényességének felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről megfelelőségi tanúsítványt, és tájékoztatja a kérelmezőt a meghozott döntésről (1c. és 2c. rendszer).
 15. A minőségirányítási rendszer tanúsítását előíró rendszerek szerinti megfelelőségi megerősítés (megfelelőségi nyilatkozat vagy tanúsítás) esetén az ilyen rendszer tanúsítását a minőségirányítási rendszer tanúsító szerve végzi, amely a a tagállamnak az adott állam jogszabályaival összhangban és a nemzeti rendszerben akkreditálva.
 16. A sorozatgyártású elektromos és rádióelektronikai termékekre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány érvényességi ideje legfeljebb 5 év. Egy elektromos és rádióelektronikai termékcsalád esetében a megfelelőségi tanúsítvány érvényességi ideje nincs megállapítva.
 17. Az elektromos és rádióelektronikai termékek megfelelőségének megerősítése után létrehozott dokumentumok tárolása:
  • a) tömegesen gyártott termékek esetében - a kérelmezőnek legalább 10 éve van a megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány megszűnésének időpontjától;
  • b) egy termékcsoport esetében - a kérelmezőnek legalább 10 éve van a termékcsomag értékesítésének végétől számítva;
  • c) egy termék esetében - a gyártótól (a gyártó által felhatalmazott személytől) a termék gyártásának beszüntetésétől (a termelés leállításától) számított legalább 10 évig.

VIII. Címkézés egyetlen jelzéssel a termék forgalomban az uniós piacon

 1. Egy elektromos és rádióelektronikai terméket, amely megfelel e műszaki szabály követelményeinek, és megfelelt a műszaki előírás VII. Szakasza szerinti megfelelőség -megerősítési eljárásban, egyetlen termék forgalmazási jelzéssel kell ellátni az uniós piacon.
 2. Az uniós piacon a termékforgalom egyetlen jelével történő jelölést az elektromos és rádióelektronikai termékek uniós piacon forgalomba bocsátása előtt kell elvégezni.
 3. A termék forgalmazásának egyetlen jelét az uniós piacon minden elektromos és rádióelektronikai terméken alkalmazzák minden olyan módon, amely világos és világos képet nyújt a termék teljes élettartama során, és a mellékelt üzemeltetési dokumentumokban is szerepel.
  Ha lehetetlen a termék forgalmazásának egyetlen jelét alkalmazni az uniós piacon egy elektromos és rádióelektronikai terméken, akkor azt csak a termék csomagolásán és a mellékelt üzemeltetési dokumentumokban szabad alkalmazni.
 4. Egy elektromos és rádióelektronikai terméket egyetlen termék forgalmazási jelzéssel jelölnek meg az uniós piacon, ha megfelel az Unió (vámunió) valamennyi rá vonatkozó műszaki előírásának.

 

Az elektromos és rádióelektronikai termékek listája, amelyekre az EAEU „Az elektromos és rádióelektronikai veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló” műszaki szabályai vonatkoznak (TR EAEU 037/2016)

 1. Elektromos és háztartási készülékek:
  • a) az ételek elkészítéséhez és tárolásához, valamint a konyhai munkák gépesítéséhez, valamint egyéb konyhai berendezésekhez;
  • b) ágynemű, ruha és cipő feldolgozására (mosás, vasalás, szárítás, tisztítás);
  • c) a helyiségek tisztítására és tisztítására;
  • d) a beltéri klíma fenntartása és szabályozása;
  • e) egészségügyi és higiéniai;
  • f) haj-, köröm- és bőrápoláshoz;
  • g) a test melegítésére;
  • h) vibrációs masszázs;
  • i) játék-, sport- és edzőeszközök;
  • j) audio- és videoberendezések, televízió- és rádióadó -vevőkészülékek;
  • k) varrás és kötés;
  • m) tápegységek, töltők, feszültségstabilizátorok;
  • m) kertészkedéshez;
  • o) akváriumokhoz és kerti tavakhoz;
  • o) elektromos szivattyúk;
  • p) elektromos és elektronikus órák;
  • c) számológépek;
  • r) huzalozási termékek;
  • y) hosszabbító kábelek.
 2. Elektronikus számítógépek és a hozzájuk csatlakoztatott eszközök, beleértve ezek kombinációit:
  • a) szerverek, személyi számítógépek rendszeregységei;
  • b) laptopok;
  • c) táblagép, zseb, kézi és egyéb kis számítógépek;
  • d) billentyűzet, manipulátor, nyomkövető és egyéb vezérlő és beviteli eszköz (számítógépes egér, joystick, sisak, szemüveg);
  • e) cserélhető tárolóeszközök;
  • f) monitorok;
  • g) nyomtatók;
  • h) szkennerek;
  • i) akusztikai rendszerek és fejhallgató;
  • j) multimédiás kivetítők;
  • k) a biometrikus információk olvasói;
  • m) webkamerák;
  • m) modemek;
  • o) szünetmentes tápegységek.
 3. Távközlési létesítmények (terminál távközlési eszközök):
  • a) vezetékes és mobiltelefonok;
  • b) fizetős telefonok;
  • c) telefax;
  • d) telexek;
  • e) hordozható és hordozható rádióállomások;
  • f) RFID -címkék.
 4. Másolók és egyéb elektromos irodai (irodai) berendezések.
 5. Elektromos szerszámok (kézi és hordozható elektromos gépek).
 6. Fényforrások és világítóberendezések, beleértve a bútorokba épített berendezéseket.
 7. Elektromuszikus műszerek.
 8. Játék- és kereskedőgépek.
 9. Pénztárgépek, jegynyomtatók, személyi igazolvány -olvasók, ATM -ek, információs kioszkok.
 10. Kábelek, vezetékek és zsinórok, amelyeket legfeljebb 500 V AC és (vagy) DC névleges feszültségre használnak, kivéve az optikai kábeleket.
 11. Automatikus kapcsolók és maradékáram -eszközök.
 12. Tűz, biztonsági és tűzvédelmi érzékelők.

 

Azon termékek teljes listája, amelyek vonatkozásában a vámáru -nyilatkozatot benyújtják egy, a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló EAE TR követelményeinek megfelelő megfelelőségértékelő dokumentum (információ a megfelelőségértékelő dokumentumra) benyújtásával. az elektromos és elektronikus termékekben "(TR EAEU 037/2016)

az EAEK Igazgatóságának 33. számú, 23.03.2021. -i határozatával módosítva

Terméknév TH kód FEA Euratom Megfelelőségi dokumentum
hűtők fagyasztók hűtőszekrények 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
megfelelőségi nyilatkozat
mosogatógépek 8422110000 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos tűzhelyek és elektromos tűzhelyek konyhai panelek 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos sütők sütők beépített sütők sütők elektromos szárítók gyümölcsök zöldségek bogyók gombák 8516608000
8516609000
8516797000
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos készülékek folyadékkazánok fűtésére vízforralók kávéfőzők kávéfőzők bébiétel melegítők gőzölők sterilizátorok 8516108000
8516710000
8516797000
megfelelőségi nyilatkozat
mikrohullámú sütők 8516500000 megfelelőségi nyilatkozat
Hulladékkezelők 8509800000 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos rácsok kontaktrácsok aero rácsok elektromos BBQ rácsok elektromos rácsok elektromos darálók ostyasütők barbecue sütők péksütők raclette készítők joghurtkészítők multicooker elektromos serpenyők keverők kávédarálók konyhai gépek élelmiszer -feldolgozó élelmiszer -facsarók vaj turmixok 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
megfelelőségi nyilatkozat
mosógépek 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
megfelelőségi nyilatkozat
centrifuga szárító dobok 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
megfelelőségi nyilatkozat
eszközök ultrahangos ruhák mosásához 8450190000
8479899708
megfelelőségi nyilatkozat
vasalók vasalógépek gőztisztítók gőzfejlesztők 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos szárítórudak törülközőkhöz és ruhákhoz 8516797000 megfelelőségi nyilatkozat
nedves és száraz porszívók 8508 megfelelőségi nyilatkozat
padlófényezők 8509800000 megfelelőségi nyilatkozat
porszívó rendszerek 8508 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos kefék 8509800000 megfelelőségi nyilatkozat
gőzkefék 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
megfelelőségi nyilatkozat
vízszívó tisztító eszközök 8509800000 megfelelőségi nyilatkozat
rajongók 8414510000 megfelelőségi nyilatkozat
légkondicionálók 841510
8415810090
8415820000
8415830000
megfelelőségi nyilatkozat
párásítók párologtatók párátlanítók 8415900009
841899
8479899708
8509800000
megfelelőségi nyilatkozat
légtisztító konyhai páraelszívók 841460000
8421392009
megfelelőségi nyilatkozat
állatok tenyésztésére és növénytermesztésre használt elektromos fűtőberendezések elektromos fűtőberendezések helyiségek fűtésére fűtés elektromos radiátorok ventilátoros fűtők konvektorok 8436210000
8516210000
851629
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos kandallók 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
megfelelőségi nyilatkozat
padlófűtési rendszerek 851680 megfelelőségi nyilatkozat
vízmelegítők 851610 megfelelőségi nyilatkozat
zuhanyzó vécék, ha hálózati tápegységhez csatlakoztatva van 3922
7324900009
9019109001
megfelelőségi nyilatkozat
az üregek higiéniájához használt eszközök szóbeli 8509800000 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos fűtők szaunakályhákhoz 8516299900 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos rovarirtó eszközök 8543709000 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos borotvák nyírók epilátorok 8510100000
8510300000
megfelelőségi nyilatkozat
Hajcsat 8510200000 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos szaunák az arcra 8516797000 megfelelőségi nyilatkozat
hajszárítók hajformázók hajformázó készülékek hajvasalók 8516310009
8516320000
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos kézszárítók 8516330000 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos hajcsavaró 8516320000 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos fűtőpárnák takarók matracok és párnák 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
megfelelőségi nyilatkozat
testmasszázs gépek orvos felügyelete nélkül 9019101000 megfelelőségi nyilatkozat
hidromasszázs lábfürdők 9019109001 megfelelőségi nyilatkozat
videojátékok és eszközök 950450000 megfelelőségi nyilatkozat
sportolni és gyakorolni kell a váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztatott edzőberendezéseket 950430
9504908009
950691
megfelelőségi nyilatkozat
audio-video rögzítő és audio-video reprodukáló berendezések 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
megfelelőségi nyilatkozat
rádióvevő berendezés 8527 megfelelőségi nyilatkozat
vevőkészülékek televízió televízió tunerek műholdas televízió tunerek 852871
852872
megfelelőségi nyilatkozat
Akusztikus rendszerek 8518210000
851822000
851829
megfelelőségi nyilatkozat
audió erősítők 851840
8518500000
megfelelőségi nyilatkozat
videotelefonok kaputelefonok 8517691000
8517692000
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos varrógépek 845210 megfelelőségi nyilatkozat
overlokk 8452101900 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos kötőgépek 8447 megfelelőségi nyilatkozat
tápegységek töltők feszültségstabilizátorok háztartási berendezésekhez 8504403009
8504408200
8504409000
megfelelőségi nyilatkozat
akkumulátor töltők 8504405500 megfelelőségi nyilatkozat
fűnyírók fűnyírók és sövénynyírók 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos redőny ajtóablakokhoz, elektromos motorral kiegészítve 8479899708 megfelelőségi nyilatkozat
kerti fúvók szellőző porszívók 8467298509
8508600000
megfelelőségi nyilatkozat
fejőgépek 8434100000 megfelelőségi nyilatkozat
kompresszorok 8414808000 megfelelőségi nyilatkozat
szivattyúk 841370
8413810000
megfelelőségi nyilatkozat
fűtőberendezések 8516108000 megfelelőségi nyilatkozat
világítóberendezés lámpái 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
megfelelőségi nyilatkozat
berendezések vízszűrők szűrésére vagy tisztítására elektromos sterilizátorok 8421210009 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos etetők 8509800000 megfelelőségi nyilatkozat
dekoratív szökőkutak kerti tavakhoz elektromos hajtással és vagy elektromos szivattyúval 841370
8413810000
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos szivattyúk ivóvízellátó rendszerekben, vízellátásban, vízmelegítésben, lakóházakban üzemeltetett szennyvíz elvezetésében 8413 megfelelőségi nyilatkozat
elektromos és elektronikus órák 9102120000
9105210000
9105910000
megfelelőségi nyilatkozat
számológépek 8470 megfelelőségi nyilatkozat
kapcsolók, beleértve a félvezető időzítőket 853650
9107000000
megfelelőségi nyilatkozat
kapcsolók elektromos készülékekhez 853650 megfelelőségi nyilatkozat
aljzatok 8536699008 megfelelőségi nyilatkozat
villák 8536699008 megfelelőségi nyilatkozat
osztó adapterek 8536699008
8536901000
8536908500
megfelelőségi nyilatkozat
hosszabbítók, beleértve a szűrő hosszabbítóit 854442 megfelelőségi nyilatkozat
hosszabbítók a tekercsen 854442 megfelelőségi nyilatkozat
személyi számítógépek szerverei 8471410000
8471490000
8471500000
megfelelőségi nyilatkozat
laptopok 8471300000 megfelelőségi nyilatkozat
táblagépek kéziszámítógépei és más kis számítógépek 8471300000 megfelelőségi nyilatkozat
billentyűzet manipulátorok túrázók és egyéb vezérlő és beviteli eszközök számítógépes egerek joystick sisakok szemüveg 8471
950450000
megfelelőségi nyilatkozat
külső tárolóeszközök 847170
8523
megfelelőségi nyilatkozat
monitorok 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
megfelelőségi nyilatkozat
nyomtatók 844331
8443321009
megfelelőségi nyilatkozat
szkennerek 8471607000 megfelelőségi nyilatkozat
hangszórók és fejhallgató 8518210000
851822000
851829
851830
megfelelőségi nyilatkozat
multimédia projektorok 8528621000 megfelelőségi nyilatkozat
biometrikus olvasók 8471
9031499000
9031803800
megfelelőségi nyilatkozat
webkamerák 852580 megfelelőségi nyilatkozat
modemek 851762000 megfelelőségi nyilatkozat
szünetmentes tápegységek 8504403002
8504403009
megfelelőségi nyilatkozat
vezetékes és mobiltelefonok 8517110000
8517120000
8517180000
megfelelőségi nyilatkozat
telefonok 8517180000 megfelelőségi nyilatkozat
telefaxok 8443323000
851762000
megfelelőségi nyilatkozat
telexek 851762000 megfelelőségi nyilatkozat
hordozható és hordozható rádiók 8517
8525600009
megfelelőségi nyilatkozat
RFID címkék 852352 megfelelőségi nyilatkozat
Fénymásolók és egyéb irodai elektromos berendezések 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
megfelelőségi nyilatkozat
fúró forgó kalapács csavarhúzó csavarhúzó csavarhúzó 846721
8467292000
8467298509
megfelelőségi nyilatkozat
fűrészfűrészek 846722 megfelelőségi nyilatkozat
köszörűgépek, beleértve a sarokcsiszolókat 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
megfelelőségi nyilatkozat
gyalugépek 8467297000 megfelelőségi nyilatkozat
olló 8467292000
8467298501
8467298509
megfelelőségi nyilatkozat
ceruzahegyező 8467295900 megfelelőségi nyilatkozat
marógépek 8467298509 megfelelőségi nyilatkozat
akkus kézi szerszám töltővel 8467211000
8467292000
megfelelőségi nyilatkozat
kis méretű faipari gépek egyéni használatra 8465 megfelelőségi nyilatkozat
nem gyúlékony folyékony szórópisztolyok 8424200000 megfelelőségi nyilatkozat
gépek és készülékek ív- és plazmaíves hegesztéshez 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
megfelelőségi nyilatkozat
elektromos izzólámpák általános célú kompakt fénycső 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
megfelelőségi nyilatkozat
általános célú lámpatestek 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
megfelelőségi nyilatkozat
a földbe süllyesztett lámpatestek 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
megfelelőségi nyilatkozat
lámpák akváriumokhoz 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
megfelelőségi nyilatkozat
reflektorok 9405401002
9405401008
megfelelőségi nyilatkozat
háztartási könnyű füzérek, beleértve a karácsonyfákat 9405300001
9405300009
megfelelőségi nyilatkozat
Hangszerek 9207 megfelelőségi nyilatkozat
Játék- és kereskedelmi gépek 8476
950430
megfelelőségi nyilatkozat
Pénztárgépek jegynyomtató gépek ID-kártyaolvasók ATM-ek információs kioszkok 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
megfelelőségi nyilatkozat
Kábelvezetékek és kábelek, amelyeket legfeljebb V AC és / vagy DC névleges feszültségre használnak, kivéve a száloptikai kábeleket 854449910
8544499501
8544499509
megfelelőségi nyilatkozat
Megszakítók és maradékáram-megszakítók 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
megfelelőségi nyilatkozat
Tűzvédelem és tűzvédelmi érzékelők 853110 megfelelőségi nyilatkozat
1 - 10 (119)