МЕНЮ

Vámellenőrzés

 1. A vámellenőrzés egy olyan vámellenőrzési forma, amelyet a vámhatóság végez az áruk más létesítmények felhasználásával történő kiadása után TC EAEU a vámellenőrzés formái és a Vámkódex által előírt vámellenőrzés lefolytatását biztosító intézkedések Euratom, annak ellenőrzésére, hogy a személyek betartják -e a nemzetközi szerződéseket és jogi aktusokat a vámszabályozás és (vagy) a vámszabályozásról szóló tagállami jogszabályok területén.
 2. A vámellenőrzés abból áll, hogy összehasonlítják a vámáru -nyilatkozatban bejelentett és (vagy) a vámhatósághoz benyújtott dokumentumokban szereplő információkat és (vagy) a vámhatósághoz benyújtott vagy az EAEU Vámkódexével összhangban kapott egyéb információkat. vagy a tagállamok jogszabályai, dokumentumokkal és (vagy) számviteli és jelentési adatokkal, számlákkal és egyéb információkkal, amelyeket az EAEU Vámkódexe vagy a tagállamok jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően szereztek be.
 3. A vámellenőrzést az EAEU Vámkódexének 8. cikkének (310) bekezdésével összhangban, valamint a 5. cikk (397) bekezdésében és a Vámkódex 6. cikkének (430) bekezdésében előírt esetekben lehet alkalmazni. EAEU.
 4. A vámellenőrzést annak a tagállamnak a vámhatósága végzi, amelynek területén az ellenőrzött személy létrejött, nyilvántartásba vették és (vagy) állandó lakóhelye van.
 5. Az ellenőrzött személyek a következő személyek:
  1. nyilatkozattevő;
  2. hordozó;
  3. olyan személy, aki ideiglenes árutárolást végez olyan helyeken, amelyek nem ideiglenes raktárraktárak;
  4. a vámügyi tevékenységet végző személy;
  5. az a személy, aki hatalommal rendelkezik az áruk felett azok kiadása után;
  6. felhatalmazott gazdasági szereplő;
  7. olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve részt vett a vámeljárás alá vont árukkal kapcsolatos ügyletekben;
  8. olyan személy, akivel kapcsolatban olyan információ áll rendelkezésre, amely azt jelzi, hogy a birtokában és (vagy) használatában áru (volt), amely megsérti a nemzetközi szerződéseket és a vámszabályozás, a tagállami jogszabályok, valamint a jogalkotás területén folytatott cselekményeket, beleértve a jogellenesen szállított árukat is az Unió vámhatára.
 6. A vámellenőrzés során a vámhatóságok ellenőrizhetik:
  1. az áruk vámeljárás alá vonásának ténye;
  2. a vámáru -nyilatkozatban bejelentett és (vagy) a vámáru -nyilatkozatban közölt információkat megerősítő dokumentumokban szereplő információk pontossága;
  3. a feltételesen kibocsátott áruk használatára és (vagy) ártalmatlanítására vonatkozó korlátozások betartása;
  4. a vámügyi tevékenységet végző személyek teljesítése, az e kódexben a vámterületen végzett tevékenységek minden típusára előírt kötelezettségek teljesítése;
  5. az engedélyezett gazdasági szereplők nyilvántartásába való felvételét kérelmező jogi személy, az ilyen nyilvántartásba való felvétel feltételeinek való megfelelés, valamint az engedélyezett gazdasági szereplőnek az engedélyezett gazdasági szereplők nyilvántartásába való felvételének és más egyéb feltételeknek való megfelelés az e kódexben előírt kötelezettségek;
  6. az áruk felhasználási feltételeinek való megfelelés az e kódexben előírt vámeljárásoknak megfelelően;
  7. a nemzetközi szerződések és jogszabályok által a vámszabályozás és (vagy) a tagállamok jogszabályai által megállapított egyéb követelményeknek való megfelelés.
 7. A vámellenőrzés történhet házon belül vagy helyben.
 8. A vámellenőrzésben való részvételhez a tagállamok más állami szerveinek tisztviselői is részt vehetnek a tagállamok jogszabályainak megfelelően.
 9. Amikor a vámvizsgálat során megállapítják a közigazgatási vétség jeleit, ill bűncselekmények a vámhatóságok a tagállamok jogszabályaival összhangban intézkedéseket hoznak.
 10. A vámhatóságok által a vámellenőrzés eredményei alapján hozott határozatok elfogadásának eljárását a tagállamok vámszabályozási jogszabályai határozzák meg.

 

Kamarai vámellenőrzés

 1. A kamerás vámellenőrzést a vámáru -nyilatkozatokban és (vagy) kereskedelmi, szállítási (szállítási) és egyéb dokumentumokban található információk tanulmányozásával és elemzésével végzik, amelyeket az ellenőrzött személy a vámműveletek végrehajtása során és (vagy) a vámhatóságok kérésére, dokumentumokat és az államok állami szerveinek - tagok - tájékoztatása, valamint a vámhatóságok rendelkezésére álló és az ellenőrzött személyre vonatkozó egyéb dokumentumok és információk.
 2.  A kamarás vámellenőrzést a vámhatóság a vámhatóság helyén végzi, anélkül, hogy meglátogatná az ellenőrzött személyt, valamint a vámhatóság határozatát (végzését) nem adná ki kamerális vámvizsgálat elvégzésére.
 3. A kamerás vámellenőrzéseket gyakorlatuk gyakoriságának korlátozása nélkül végzik.
 4. Az asztali vámellenőrzés eredményeit a tagállamok vámszabályozási jogszabályainak megfelelően formalizálják.
 5. A kamerás vámellenőrzés eredményei alapján, ideértve azt is, ha a dokumentumokat és (vagy) információkat a vámhatóság kérésére az előírt határidőn belül nem nyújtják be, helyszíni vámellenőrzést lehet kijelölni.

Lépjen ki a vámellenőrzésből

 1. A kilépési vámellenőrzést a vámhatóság végzi, amikor meglátogatja a jogi személy székhelyét, az egyéni vállalkozó tevékenységének helyét és helyeit. a tevékenységek ilyen személyek általi tényleges végrehajtása (a továbbiakban ebben a fejezetben - az ellenőrzött szervezet tárgyai).
 2. A kilépési vámellenőrzések a következő típusokra oszlanak:
  1. ütemezett kilépési vámellenőrzés;
  2. nem tervezett helyszíni vámellenőrzés;
  3. az előre nem tervezett kilépési vámellenőrzés számlálója.
 3. A tagállamok jogszabályai további típusú helyszíni vámellenőrzéseket állapíthatnak meg, az ilyen ellenőrzések lefolytatására vonatkozó eljárás indokait, feltételeit és jellemzőit.
 4. A tagállamok jogszabályai megállapíthatják, hogy nem alkalmaznak helyszíni vámellenőrzést ütemezett helyszíni vámellenőrzés formájában.
 5. A kilépési vámellenőrzést a vámhatóság vezetője (vezetője) nevezi ki, amelyet a tagállamok vámszabályozási jogszabályainak megfelelően határoznak meg, az általa felhatalmazott vámhatóság vezetőhelyettese (vezetőhelyettese) vagy helyettesítő személyek számukra azzal, hogy döntést hoznak (parancsot adnak ki) a kilépési vámellenőrzés elvégzésére.
 6. A helyszíni vámellenőrzésről szóló határozatnak (parancsnak) a következő információkat kell tartalmaznia:
  1. e határozat (recept) dátuma és nyilvántartási száma;
  2. a helyszíni vámellenőrzés típusa;
  3. a helyszíni vámvizsgálatot végző vámhatóság neve;
  4. a helyszíni vámellenőrzés kijelölésének alapja - hivatkozás az ellenőrzések tervére (ütemtervére) vagy a jelen cikk 16. bekezdésében előírtak alapján;
  5. az ellenőrzött személy neve (vezetékneve, keresztneve és keresztneve (ha van)), tartózkodási helye (lakóhelye) és (vagy) tényleges tevékenysége (i), azonosítója és (vagy) nyilvántartása számok;
  6. a helyszíni vámvizsgálatot végző vámtisztviselők vezetékneve, keresztneve, utóneve (ha van);
  7. a helyszíni vámellenőrzésben részt vevő tisztviselők vezetékneve, keresztneve, utóneve (ha van) és beosztása;
  8. helyszíni vámellenőrzés tárgya az EAEU Vámkódexének 6. cikkének (331) bekezdésével összhangban;
  9. a vámszabályozásról szóló tagállami jogszabályok által előírt egyéb információk.
 7. A helyszíni vámellenőrzésről szóló határozat (végzés) formáját a tagállamok vámszabályozási jogszabályai határozzák meg.
 8. Ha szükséges módosítani (kiegészíteni) az e cikk (5) bekezdésének 9-6. Albekezdésében meghatározott információkat, a helyszíni vámellenőrzés befejezése előtt a helyszíni vámellenőrzés végrehajtásáról szóló döntés (parancs) módosított (kiegészített) a vámszabályozásról szóló tagállami jogszabályok által megállapított eljárásnak megfelelően.
 9. A kilépési vámellenőrzést más formájú vámellenőrzés eredményei, valamint a kamerás vámellenőrzés eredményei alapján lehet kijelölni.
 10. Az ütemezett helyszíni vámellenőrzést a vámhatóságok által kidolgozott ellenőrzési tervek alapján végzik.
  Ugyanazon ellenőrzött személy vonatkozásában a tervezett helyszíni vámellenőrzést a vámhatóságok évente legfeljebb egyszer végzik el.
  Az engedélyezett gazdasági szereplőkkel kapcsolatban tervezett helyszíni vámellenőrzést a vámhatóságok legfeljebb háromévente végeznek el.
 11.  Azon személyek kiválasztása, akikre vonatkozóan ütemezett kilépési vámellenőrzést végeznek, a következő forrásokból származó információk felhasználásával történik:
  1. a vámellenőrzés eredményei az áruk kiadása előtt és után;
  2. vámügyi információs források;
  3. a korábbi vámellenőrzések eredményei;
  4. bankok, nem banki hitel (hitel- és pénzügyi) szervezetek és a tagállamok bizonyos típusú banki műveleteit végző szervezetek;
  5. vámhatóságok és (vagy) a tagállamok más állami szervei;
  6. média;
  7. egyéb információforrások.
 12. A tervezett helyszíni vámellenőrzés megkezdése előtt vámhatóságok küldje el az ellenőrzött személynek a tervezett helyszíni vámvizsgálatról szóló értesítést ajánlott levélben, átvételi elismervénnyel, vagy továbbítsa ezt az értesítést más módon, amely lehetővé teszi az átvétel tényének megerősítését.
 13. Azon postai küldemények visszaküldése, amelyek jelzése jelzi, hogy a levelet az ellenőrzött személy tartózkodási helye szerinti távolléte miatt nem kézbesítették a címzettnek, nem alapja a tervezett helyszíni vámellenőrzés lemondásának.
 14. A menetrend szerinti kilépési vámellenőrzést legkorábban 15 naptári nappal lehet megkezdeni attól az időponttól számítva, amikor az ellenőrzött személy megkapta a menetrend szerinti kilépési vámellenőrzésről szóló értesítést, vagy attól a naptól kezdve, amikor a postai küldeményt a vámhatóság megkapta azzal a jelöléssel, hogy a levelet nem juttatták el a címzetthez.
 15. Az előre nem tervezett helyszíni vámellenőrzéseket az ilyen gyakoriság korlátozása nélkül végzik.
 16. A nem tervezett helyszíni vámellenőrzések kijelölésének indokai a következők lehetnek:
  1. a tagállamok vámhatóságai és más állami szervei információs forrásaiban található információk elemzése eredményeként kapott adatok, valamint a nemzetközi szerződések és a vámszabályozás és (vagy) jogszabályok esetleges megsértésének jelei a tagállamok;
  2. a vámszabályozás és (vagy) a tagállami jogszabályok területén a nemzetközi szerződések és cselekmények esetleges megsértésére utaló információk;
  3. személy kérelme az engedélyezett gazdasági szereplők nyilvántartásába való felvételére;
  4. az engedélyezett gazdasági szereplő tájékoztatást nyújt be a vámhatósághoz az általa bejelentett információk változásairól, amikor azok szerepelnek az engedélyezett gazdasági szereplők nyilvántartásában az ingatlanokról, a gazdálkodásról, az üzemeltetésről vagy a létesítmények, helyiségek (helyiségek részei) bérléséről ) és (vagy) áruk ideiglenes tárolására szánt nyílt területek (nyitott területek részei);
  5. az előre nem tervezett kilépési vámellenőrzés lebonyolításának szükségessége e cikk 17. bekezdésével összhangban;
  6. fellebbezés (kérés) egy olyan állam illetékes hatósága részéről, amely nem tagja az Uniónak, hogy ellenőrizze azt a személyt, aki külföldi személyekkel az Unió vámhatárán keresztül történő árumozgással kapcsolatos ügyleteket hajtott végre;
  7. a tagállamok előzetes nyomozó testületeinek (bűnvádi szervek) utasítása (kérése) a bűncselekményről szóló jelentés ellenőrzésének anyagairól vagy a megindított büntetőügyről;
  8. az egyik tagállam vámhatósága utasítása, amelyet egy másik tagállam vámhatósága kapott, hogy végezzen helyszíni vámellenőrzést a tagállam jogszabályai szerint létrehozott és (vagy) nyilvántartásba vett személynél, a vámhatóságnál ebből az EAEU Vámkódexének 1. cikke 3. és (vagy) 3. pontjának 373. alpontjában meghatározott okok miatt utasítást kapott;
  9. a tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai által előírt egyéb okok.
 17. Ha meg kell erősíteni az ellenőrzött személy által megadott információk pontosságát, a vámhatóság előre nem tervezett kilépési vámellenőrzést végezhet a tagállam jogszabályaival összhangban létrehozott és (vagy) nyilvántartásba vett személyeknél. amely a kilépési vámellenőrzést végzi, és kapcsolatban áll az ellenőrzött személlyel az árukkal kapcsolatos ügyletek (műveletek) során.
 18. A helyszíni vámellenőrzés megkezdésének időpontja az a nap, amikor a helyszíni vámellenőrzés lefolytatásáról szóló határozatot (végzést) az ellenőrzött személynek kézbesítették, és ha ilyen határozat (végzés) a helyszíni a vámellenőrzést más módon közlik az ellenőrzött személlyel, a dátumot az államok jogszabályainak megfelelően határozzák meg.
 19. Az ellenőrzött személy megtagadása a helyszíni vámellenőrzésre vonatkozó határozat (végzés) fogadásáról nem alapja a helyszíni vámellenőrzés lemondásának.
  Ebben az esetben a helyszíni vámellenőrzés megkezdésének időpontja az a nap, amikor a helyszíni vámellenőrzés lefolytatásáról szóló határozatot (végzést) nyilvántartásba vették e határozat (végzés) megtagadásáról. .
 20. A helyszíni vámellenőrzés megkezdése előtt az ellenőrzött személy létesítményében a vámhatóság tisztviselői kötelesek szolgálati bizonyítványukat bemutatni az ellenőrzött személy vezetőjének, a fejt helyettesítő személynek vagy a az ellenőrzött személy.
 21. A helyszíni vámvizsgálat időtartama alatt az ellenőrzött személy nem jogosult a tevékenységével kapcsolatos ellenőrzött dokumentumok módosítására (kiegészítésére).
 22. A helyszíni vámellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 2 hónapot. Ez az időszak nem tartalmazza azt az időszakot, amely a dokumentumok és (vagy) információk benyújtására vonatkozó követelmény ellenőrzött személy részére történő kézbesítése és az ilyen dokumentumok és (vagy) információk kézhezvételének napja között van.
 23. A helyszíni vámvizsgálat lefolytatásának határideje az ilyen ellenőrzést végző vámhatóság döntésével 1 hónappal meghosszabbítható.
 24. Ha szükség van egy előre nem tervezett kilépési vámellenőrzésre, vámvizsgálatra, kérelmek küldésére a tagállamok vagy azon államok illetékes hatóságainak, amelyek nem tagjai az Uniónak, akkor az ellenőrzött személy állítsa vissza a kilépéshez szükséges dokumentumokat. vámellenőrzés, az ellenőrzött időszakhoz kapcsolódó további dokumentumok benyújtása, amelyek befolyásolják a helyszíni vámellenőrzés eredményei alapján levont következtetéseket, valamint a tagállamok jogszabályai által meghatározott egyéb esetekben a helyszíni vámellenőrzés felfüggesztik a vámellenőrzést végző vámhatóság vezetőjének (vezetőjének), a vámhatóság felhatalmazott helyettesének (vezetőhelyettesének) vagy az őket helyettesítő személyeknek a határozatával.
  A helyszíni vámellenőrzés felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a 9 hónapot, kivéve, ha a tagállamok jogszabályai ennél hosszabb időszakot állapítanak meg.
  A helyszíni vámellenőrzés felfüggesztésének eljárását a tagállamok vámszabályozási jogszabályai határozzák meg.
  A helyszíni vámellenőrzés felfüggesztésének időtartama az e záradék által megállapított okokból, valamint a tagállamok jogszabályai által meghatározott okokból nem számít bele a helyszíni vámellenőrzés időszakába.
 25. A helyszíni vámellenőrzésről szóló határozatnak (előírásnak) megfelelő bejegyzéseket kell tartalmaznia a helyszíni vámellenőrzés időtartamának meghosszabbításáról, valamint annak leállításáról, amelyről az ellenőrzött személyt értesítik.
 26. A helyszíni vámellenőrzés eredményeit egy vámokmány elkészítésével formalizálják, amelynek formanyomtatványát a tagállamok vámszabályozási jogszabályainak megfelelően állapítják meg, az ilyen jogszabályok által előírt módon.
 27. A vámszabályozásról szóló tagállami jogszabályok megállapíthatják azt az eljárást, amellyel az ellenőrzött személyeket megismertetik a helyszíni vámellenőrzés előzetes eredményeivel, és esetleges kifogásokkal élhetnek velük szemben.
 28. A helyszíni vámellenőrzés eredményeinek nyilvántartásba vételekor készített vámokmányban a következő információkat kell feltüntetni:
  1. e dokumentum összeállításának helye és dátuma;
  2. ennek a dokumentumnak a regisztrációs száma;
  3. a helyszíni vámvizsgálatot végző vámhatóság neve;
  4. a helyszíni vámellenőrzés kinevezésének alapja - hivatkozás az ellenőrzések tervére (ütemtervére) vagy a jelen cikk 16. bekezdésében előírt indokokra;
  5. a helyszíni vámellenőrzésről szóló határozat (végzés) dátuma és száma;
  6. a helyszíni vámellenőrzés típusa;
  7. az ellenőrzött személy neve (vezetékneve, keresztneve és keresztneve (ha van)), tartózkodási helye (lakóhelye) és (vagy) tényleges tevékenysége (i), azonosítója és (vagy) nyilvántartása számok;
  8. a helyszíni vámvizsgálatot végző vámtisztviselők vezetékneve, keresztneve, utóneve (ha van) és beosztása;
  9. a helyszíni vámellenőrzésben részt vevő tisztviselők vezetékneve, keresztneve, utóneve (ha van) és beosztása;
  10. a helyszíni vámellenőrzés kezdetének és befejezésének dátuma, valamint a helyszíni vámvizsgálat időszakának felfüggesztése és (vagy) meghosszabbítása esetén az ilyen felfüggesztés és (vagy) meghosszabbítás időtartama is;
  11. ellenőrzött dokumentumok típusai;
  12. információ a vámellenőrzés formáiról, a helyszíni vámellenőrzés során végrehajtott egyéb intézkedésekről;
  13. a feltárt tények leírása, amelyek a vámszabályozás és (vagy) a tagállami jogszabályok nemzetközi szerződéseinek és jogi aktusainak megsértésére utalnak, feltüntetve a nemzetközi szerződések és a vámszabályozás területén hozott jogi aktusokat és (vagy) a a tagállamok jogszabályait, amelyek követelményeit megsértették, vagy azok hiányára vonatkozó információkat;
  14. a helyszíni vámellenőrzés eredményein alapuló következtetések;
  15. a vámszabályozásról szóló tagállami jogszabályok által előírt egyéb információk.
 29. A helyszíni vámellenőrzés befejezésének időpontja a helyszíni vámellenőrzés eredményeinek nyilvántartásba vételekor kiállított vámokmány dátuma.
 30. A kilépési vámellenőrzést nem a magánszemélyek vonatkozásában végzik, kivéve a tagállamok jogszabályainak megfelelően nyilvántartásba vett egyéni vállalkozókat.

 

A vám- és más állami szervek tisztviselőinek hozzáférése az ellenőrzött személy tárgyához helyszíni vámellenőrzés elvégzése céljából

 1. Az ellenőrzött személy, miután a vámhatóság tisztviselői előterjesztették a helyszíni vámellenőrzési és szolgálati igazolások elvégzésére vonatkozó határozatot (végzést), köteles hozzáférést biztosítani ezen tisztviselőknek és más érintett állami szervek tisztviselőinek a részvételhez. helyszíni vámellenőrzés az ellenőrzött személy létesítményébe helyszíni vámellenőrzés elvégzése céljából.
  A vámhatóságok tisztviselői és más állami szervek tisztviselői, akik részt vesznek a vámellenőrzésben, megengedettek az ellenőrzött személy lakóterébe, ha ezt a tagállamok jogszabályai előírják.
 2. Ha egy tagállam jogszabályai különleges eljárást írnak elő az egyes objektumokhoz való hozzáférésre, akkor az ilyen hozzáférést az adott tagállam jogszabályai által meghatározott módon hajtják végre.
 3. Az ellenőrzött személynek jogában áll megtagadni a vámhatóság tisztviselőit és más állami szervek tisztviselőit, akik részt vesznek a helyszíni vámellenőrzésben az ellenőrzött személy tárgyához való hozzáférés során a következő esetekben:
  1. ezek a tisztviselők nem nyújtottak be határozatot (parancsot) a helyszíni vámellenőrzés és (vagy) szolgálati igazolások lefolytatására;
  2. ezeket a tisztviselőket a helyszíni vámellenőrzésről szóló határozat (végzés) nem jelzi;
  3. ezeknek a tisztviselőknek nincs külön engedélyük az ellenőrzött létesítménybe való belépésre, ha ilyen engedélyre van szükség a tagállamok jogszabályainak megfelelően.
 4. Abban az esetben, ha az ellenőrzött személy indokolatlanul megtagadja, hogy hozzáférést biztosítson a helyszíni vámvizsgálatot végző vámhatóság tisztviselőinek és a tagállamok más állami szerveinek tisztviselőinek, akik részt vesznek a helyszíni vámellenőrzésben, megfelelő aktust (jegyzőkönyvet) készítenek az ellenőrzött személy létesítményében, egy tagállam jogszabályainak megfelelően.
  Abban az esetben, ha az ellenőrzött személy indokolatlanul megtagadja, hogy hozzáférést biztosítson a helyszíni vámellenőrzést végző vámtisztviselőknek és a tagállamok más állami szerveinek tisztviselőinek, akik részt vesznek a helyszíni vámellenőrzésben, jogosult belépni ezt az objektumot az ellenállás elnyomásával és (vagy) a zárt helyiségek megnyitásával a tagállamok jogszabályainak megfelelően

 

A vámhatóság tisztviselőinek jogai és kötelezettségei a vámellenőrzés során

 1. A vámvizsgálat során a vámtisztviselőknek joguk van:
  1. reklámozást kérni és fogadni az ellenőrzött szervezettől, fuvar (fuvar) okmányok, számviteli és jelentéstételi dokumentumok, valamint az ellenőrzött árukkal kapcsolatos egyéb információk, beleértve az elektronikus médiát is, beleértve az ellenőrzött személy ezen árukkal kapcsolatos további tranzakcióira vonatkozó információkat is;
  2. kötelezze az ellenőrzött szervezetet az EAEU Vámkódexének 18. cikkével összhangban jelentések benyújtására;
  3. megkövetelheti az ellenőrzött személlyel kapcsolatban álló személyektől, hogy olyan árukkal kapcsolatos műveletek (műveletek) során, amelyekre vámvizsgálatot végeznek, nyújtson be dokumentumokat és egyéb információkat az ellenőrzött személlyel vagy harmadik féllel végrehajtott ügyletekről és elszámolásokról (műveletek) ilyen árukkal;
  4. megkövetelik a bankoktól, nem banki hitel (hitel- és pénzügyi) szervezetektől és bizonyos típusú banki műveleteket végző szervezetektől, a tagállamokatól, és dokumentumokat és információkat kapnak tőlük a tagállamok szervezeteinek és egyéni vállalkozóinak bankszámláinak elérhetőségéről és számáról. , valamint a szervezetek és egyéni vállalkozók számláján lévő pénzmozgásokra vonatkozó dokumentumok és információk, amelyek szükségesek a vámellenőrzéshez, beleértve azokat is, amelyek a tagállamok jogszabályainak megfelelően banktitkot tartalmaznak;
  5. kérni a tagállamok állami szerveitől, és megkapni tőlük a vámellenőrzés elvégzéséhez szükséges dokumentumokat és információkat, beleértve azokat is, amelyek kereskedelmi, banki, adózási és egyéb, a tagállamok jogszabályainak megfelelően törvény által védett titkot képeznek;
  6. a vámellenőrzéssel kapcsolatban megkereséseket küld a tagállamok szervezeteinek, kormányzati és egyéb szerveinek (szervezeteinek) és az Uniónak nem tagjai számára;
  7. vámvizsgálat kijelölése;
  8. a tagállamok jogszabályai által előírt egyéb intézkedéseket kell végrehajtani.
 2. A helyszíni vámellenőrzés során a vámtisztviselőknek joguk van továbbá:
  1. megkövetelni az ellenőrzött személytől azoknak az áruknak a bemutatását, amelyek tekintetében kilépési vámellenőrzést végeznek;
  2. a tagállamok jogszabályai által előírt módon leltárt készíteni, vagy árukészletet kérni;
  3. hozzáférés az ellenőrzött személy létesítményeihez, ha a vámtisztviselők bemutatják a helyszíni vámellenőrzésre és a szolgáltatási bizonyítványokra vonatkozó határozatot (végzést);
  4. mintákat és (vagy) mintákat venni az árukból;
  5. lefoglalni a dokumentumokat vagy azok másolatait az ellenőrzött személytől a lefoglalási aktus elkészítésével;
  6. árukat lefoglalni, vagy a tagállamok jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően lefoglalni, a helyszíni vámellenőrzés idejére, hogy megakadályozzák azokat az intézkedéseket, amelyek célja az áruk elidegenítése, amelyek tekintetében a helyszíni vámellenőrzés vagy más módon ártalmatlanítani ezeket az árukat;
  7. a dokumentumok és áruk helyiségeinek, raktárainak, archívumának és más helyeinek (tárolásának) lezárására, amelyek tekintetében helyszíni vámellenőrzést végeznek;
  8. megkövetelheti az ellenőrzött személy képviselőitől, hogy nyújtsanak be személyazonosító okmányokat és (vagy) igazoló dokumentumokat;
  9. hogy hozzáértésükön belül hozzáférjenek az ellenőrzött szervezet információs rendszereinek adatbázisaihoz és adatbankjaihoz;
  10. követelheti és megkaphatja az ellenőrzött személytől az ellenőrzendő kérdések keretében a szükséges dokumentumokat (másolataikat), egyéb információkat, beleértve elektronikus formában is, tevékenységét és vagyonát illetően. Ha az ilyen dokumentumokat (azok másolatait) a tagállami jogszabályokkal összhangban nem a helyszíni vámellenőrzés helyén kell elhelyezni, a vámtisztviselő a benyújtásukhoz elegendő, de legalább 3 munkanapot szab meg. napok;
  11. használjon technikai eszközöket (beleértve az audio- és videofelvételi, fényképezési berendezéseket), valamint az ellenőrzött személy által elektronikus formában szolgáltatott információk feldolgozására tervezett szoftvertermékeket;
  12. a tagállamok jogszabályai által előírt egyéb intézkedéseket kell végrehajtani.
 3. A vámvizsgálat során a vámtisztviselők kötelesek:
  1. az ellenőrzött személy jogainak és jogos érdekeinek tiszteletben tartása, az ellenőrzött személy jogellenes döntésekkel és cselekvésekkel (tétlenség) történő kárának megelőzése;
  2. felhasználja a vámvizsgálat során szerzett információkat az EAEU Vámkódexének 356. cikkével összhangban;
  3. a vámellenőrzés során kapott és összeállított dokumentumok biztonságának biztosítása érdekében, azok tartalmának az ellenőrzött személy beleegyezése nélkül történő közzététele, a tagállamok jogszabályai által előírt esetek kivételével;
  4. betartani a hivatalos etikát;
  5. tájékoztassa az ellenőrzött személyt jogairól és kötelezettségeiről a vámellenőrzés, a vámvizsgálat kijelölése, a mintavétel és (vagy) az áruminták során, valamint a vámtisztviselők jogairól és kötelezettségeiről a vámellenőrzés során;
  6. a helyszíni vámellenőrzés ideje alatt ne sértse az ellenőrzött személy megállapított működési módját;
  7. az ellenőrzött szervezet kérésére megadja a szükséges információkat az EAEU Vámkódexének és a tagállamok jogszabályainak a vámellenőrzés lefolytatására vonatkozó eljárással kapcsolatos rendelkezéseiről;
  8. a helyszíni vámellenőrzés során mutassa be az ellenőrzött személy képviselőinek a határozatot (parancsot) a helyszíni vámellenőrzés lefolytatására, valamint szolgáltatási igazolásaikat;
  9. ellátja a tagállamok jogszabályai által előírt egyéb feladatokat.

 

Az ellenőrzött személy jogai és kötelezettségei a vámellenőrzés során

 1. A vámvizsgálat során az ellenőrzött személynek joga van:
  1. kérni a vámhatóságoktól, és információt kapni tőlük e kódex rendelkezéseiről és a vámellenőrzés lefolytatására vonatkozó tagállami jogszabályokról;
  2. nyújtson be minden rendelkezésére álló dokumentumot és információt, amely megerősíti, hogy megfelel a nemzetközi szerződéseknek és jogszabályoknak a vámszabályozás és (vagy) a tagállamok jogszabályai területén;
  3. fellebbezni a vámhatóságok döntései és intézkedései ellen (tétlenség) a tagállamok jogszabályai által előírt módon;
  4. megkövetelik a helyszíni vámellenőrzést végző vámtisztviselőktől, hogy nyújtsanak be határozatot (végzést) a helyszíni vámellenőrzés és a szolgáltatási igazolások elvégzéséről;
  5. jelen kell lennie a helyszíni vámellenőrzés során, és magyarázatot kell adnia a helyszíni vámellenőrzés tárgyához kapcsolódó kérdésekben;
  6. a tagállamok jogszabályai által biztosított egyéb jogokat élvezik.
 2. (2) Az ellenőrzött személy a vámellenőrzés során köteles:
  1. amennyiben lehetséges, mutassa be azokat az árukat, amelyek tekintetében kilépési vámellenőrzést végeznek;
  2. az előírt határidőn belül a vámhatóság kérésére papíron, és szükség esetén más adathordozón is benyújtja a dokumentumokat és információkat;
  3. biztosítja a helyszíni vámvizsgálatot végző vámtisztviselők és az ilyen ellenőrzésben részt vevő tisztviselők akadálytalan hozzáférését az ellenőrzött személy létesítményeihez, és biztosít számukra munkahelyet;
  4. abban az esetben, ha a vámvizsgálathoz szükséges dokumentációt a tagállam államnyelvétől eltérő nyelven állítják össze, amelynek vámhatósága vámvizsgálatot végez, - nyújtsa be a vámvizsgálatot végző vámtisztviselőknek az említett dokumentáció fordítása;
  5. határozza meg azon személyek körét, akik felelősek a dokumentumok és információk vámvizsgálatot végző vámtisztviselőknek történő benyújtásáért, legkésőbb 2 naptári napon belül a helyszíni vámvizsgálat elvégzésére vonatkozó határozat (végzés) bemutatásának napjától számítva;
  6. biztosítja a leltározást a helyszíni vámvizsgálat során;
  7. a mintavétel és (vagy) áruminták lehetőségének biztosítása abban az esetben, ha a helyszíni vámvizsgálatot végző vámtisztviselők döntést hoznak a vámvizsgálat kijelöléséről;
  8. a helyszíni vámvizsgálatot végző vámtisztviselők kérésére írásban és szóban megmagyarázza az ellenőrzött személy tevékenységét, valamint igazolásokat és számításokat nyújt be;
  9. ellátja a tagállamok jogszabályai által előírt egyéb feladatokat.

A vámellenőrzéshez szükséges dokumentumok és információk benyújtása

 1. A tagállamok állami szervei a vámhatóság kérésére benyújtják a szervezetek és egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételével, az adók befizetésével és kiszámításával, valamint az adózással és (vagy) számviteli és jelentéstételi dokumentumokkal kapcsolatos dokumentumokat és információkat. valamint a vámellenőrzések elvégzéséhez szükséges egyéb dokumentumok és információk, beleértve azokat is, amelyek kereskedelmi, banki, adózási és egyéb, törvény által védett titkot képeznek, összhangban az állami, kereskedelmi, banki, adóvédelmi tagállami jogszabályok követelményeivel és egyéb törvény által védett titkok.
 2. A bankok, nem banki hitel- (hitel- és pénzügyi) szervezetek és bizonyos típusú banki műveleteket végző szervezetek a tagállamok a vámhatóság kérésére benyújtják a szervezetek és a bankszámlák rendelkezésre állásáról és számáról szóló dokumentumokat és információkat, valamint a tagállamok egyéni vállalkozói, valamint a vámkezeléshez szükséges dokumentumok és a pénzeszközök mozgásával kapcsolatos információk ellenőrzése az ilyen szervezetek és egyéni vállalkozók számláin, beleértve a banktitkot tartalmazó dokumentumokat is, a tagállamok jogszabályainak megfelelően.
 3. Az ellenőrzött személlyel kapcsolatban álló személyek olyan árukkal kapcsolatos műveletekhez (műveletekhez), amelyekre vámellenőrzést végeznek, kötelesek a vámhatóság kérésére benyújtani a dokumentumok másolatait és egyéb információkat a tranzakciókkal és elszámolásokkal kapcsolatban az ellenőrzött személy vagy harmadik személyek, akik a vámellenőrzéshez szükséges ilyen árukkal kapcsolatos ügyletekhez (műveletekhez) kapcsolódnak.