МЕНЮ

A vámhatóságok által a vámáru-nyilatkozatokról hozott döntések osztályozója

 

10. Az áruk kiadása megengedett

-

11. A vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámfizetési kötelezettség teljesítésének biztosításához kötött áruk kiadása, kivéve a 12. és 13. kóddal ellátott pozíciókban megnevezett áruk kiadását

-

12. Az EAEU Vámkódexének 121. cikkében előírt jellemzőkkel rendelkező áruk kiadása

121. cikk. Az áruk kiadásának sajátosságai a vám, egyéb dokumentumok és (vagy) információk ellenőrzésének befejezése előtt
1. Áruk kiadása a vámellenőrzés befejezése előtt a vámhatóság elvégzi az egyéb dokumentumokat és (vagy) információkat, amelyek nem teljesíthetők az áruk kiadásának határidején belül, feltéve, hogy a vámokat megfizették, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok az árunyilatkozatban kiszámított összegben, és biztosítékot nyújtottak a vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítéséhez a a Vámkódex 4. cikkének (5) és (65) bekezdése, valamint 5. cikkének (6) és (75) bekezdése, kivéve a (1) bekezdés első albekezdésében és a (2) bekezdésben előírt eseteket, valamint a tagállamok vámügyi jogszabályai által megállapított eseteket cikk (3) bekezdésének 2. albekezdésével összhangban.
(2) A vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítéséhez a következő esetekben nincs biztosíték:
1) az engedélyezett gazdasági szereplő az áruk nyilatkozattevőjeként jár el;
2) a tagállamok vámszabályozással megállapított egyéb eseteiben.
3. Ha vámügyletek a nyilatkozattevő nevében és nevében a vámjogi képviselő elkötelezi magát, és e vámjogi képviselő e kódex 405. cikkével összhangban egyetemlegesen viseli a nyilatkozattevővel a vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő fizetési kötelezettséget. vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítésének biztosítása érdekében a Bizottság által meghatározott feltételek mellett, és a Bizottság által történő meghatározásuk előtt - a a tagállamok.
(4) A vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítéséhez biztosítékot kell nyújtani e kódex 9. fejezetével és 75. cikkével összhangban.
(5) E cikk (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók, ha a vámhatóság olyan jeleket észlel, amelyek jelzik a tilalmak és korlátozások és (vagy) intézkedések alkalmazásának lehetőségét az áruk vonatkozásában a belföldi piac védelme érdekében, amelyek nem különleges formában vannak megállapítva, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok és (vagy) egyéb vámok, amelyeket az Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban állapítottak meg, és a nyilatkozattevő nem erősítette meg ezek betartását.

13. Az EAEU Vámkódexének 122. cikkében előírt jellemzőkkel rendelkező áruk kiadása

122. cikk. Az áruk kiadásának sajátosságai a vámvizsgálat kijelölésekor
1. Az áruk kiadását az áruk kiadása előtt kijelölt vámvizsgálat eredményeinek kézhezvétele előtt a vámhatóság végzi, feltéve, hogy a vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat megfizették a kiszámított összegben az árunyilatkozatban biztosítékot nyújtottak a vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítésére a 4. cikk (5) és (65) bekezdésével, valamint az (5) és (6) bekezdéssel összhangban meghatározott összegben. E kódex 75. cikkének 1. pontja, kivéve a (2) bekezdés első albekezdésében és az e cikk (3) bekezdésében előírt eseteket, valamint azokat az eseteket, amelyeket a tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai állapítanak meg az e cikk (2) bekezdésének 2. albekezdésével összhangban. cikk.
(2) A vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítéséhez a következő esetekben nincs biztosíték:
1) az engedélyezett gazdasági szereplő az áruk nyilatkozattevőjeként jár el;
2) a tagállamok vámszabályozással megállapított egyéb eseteiben.
(3) Abban az esetben, ha a nyilatkozattevő nevében és nevében a vámműveleteket egy vámügyi képviselő végzi, és egy ilyen vámügyi képviselő e kódex 405. cikkével összhangban egyetemlegesen köteles a nyilatkozattevővel együtt vámot fizetni , adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, a vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítésének biztosítása a Bizottság által meghatározott feltételek mellett és azok meghozatala előtt nem nyújthatók a Bizottság határozata - a tagállamok jogszabályai alapján.
(4) A vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítéséhez biztosítékot kell nyújtani e kódex 9. fejezetével és 75. cikkével összhangban.
(5) E cikk (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók, ha a vámhatóság olyan jeleket észlel, amelyek jelzik a tilalmak és korlátozások és (vagy) intézkedések alkalmazásának lehetőségét az áruk vonatkozásában a belföldi piac védelme érdekében, amelyek nem különleges formában vannak megállapítva, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok és (vagy) egyéb vámok, amelyeket az Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban állapítottak meg, és a nyilatkozattevő nem erősítette meg ezek betartását.

14. Az EAEU Vámkódexének 123. cikkében előírt jellemzőkkel rendelkező áruk kiadása

Cikk. Az áruk kiadásának sajátosságai közigazgatási szabálysértés vagy bűncselekmények
Abban az esetben, ha közigazgatási szabálysértést vagy bűncselekményt tárnak fel, az áruk kiadását a közigazgatási cselekmény (közigazgatási eljárás) befejezése előtt vagy a büntetőügyben az eljárás befejezését megelőzően a vámhatóság végzi, feltéve, hogy az ilyen árukat nem lefoglalták vagy lefoglalták az államtagok jogszabályainak megfelelően.

20. Az áruk feltételes kiadása

-

40. A vámáru-nyilatkozatot az áruk kiadása előtt visszavonják

-

50. Az EAEU Vámkódexének 4. cikkének (6) - (113) bekezdésében vagy 9. cikkének (116) bekezdésében előírt esetekben az áruk kiadását a vámáru-nyilatkozat visszavonásával törölték.

(4) A nyilatkozattevő kérésére, elektronikus dokumentumként vagy papíron benyújtott dokumentum formájában, külföldi árukA Vámkódex 4. cikkének (302) bekezdésében meghatározottak szerint visszavonhatja az áruk vámhatóság általi kiadása előtt, vagy az áruk vámhatóság általi kiadása után, mielőtt az ilyen árukat az Unió vámterületéről ténylegesen elutaznák.
5. A nyilatkozattevő kérésére, elektronikus dokumentum vagy papír alapú dokumentum formájában iktatva, nyilvántartásba vett vámáru-nyilatkozat on Uniós áruk visszavonhatja az áruknak az Unió vámterületéről való tényleges távozása előtt, ideértve az áruk vámhatóság általi kiadását is, figyelembe véve e cikk (6) bekezdését.
(6) A nyilatkozattevő kérésére, amelyet elektronikus okmány vagy papíralapú dokumentum formájában nyújtanak be, az export vámeljárás alá vont uniós árukra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot a vámszabad vámzónának vagy a vámhatóságnak a vámeljárás befejezése érdekében. egy szabad raktárat visszavonhat:
1) ha az ilyen áruk a területen találhatók FEZ vagy egy szabad raktár területén, ideértve az áruk vámhatóság általi kiadását is;
2) ha az ilyen áruk a FEZ területén vagy egy szabad raktár területén kívül helyezkednek el, és valóban nem indultak el az Unió vámterületéről, azzal a feltétellel, hogy egyidejűleg vámáru-nyilatkozatot kell benyújtaniuk az ilyen áruk más vámtarifaszám alá helyezéséről vámeljárás e kódex 1. cikke (6) bekezdésének 207. albekezdésével, 1. cikke (5) bekezdésének első albekezdésével összhangban.
------
9. Abban az esetben, ha az időszakos vámáru-nyilatkozat során az árunyilatkozatban feltüntetett árukat a bejelentett időszakban nem mutatták be annak a vámhatóságnak, amely ilyen árunyilatkozatot nyilvántartásba vett, vagy azokat ténylegesen nem exportálták a vámterületről cikk (8) bekezdésében meghatározott határidőn belül, az ilyen árunyilatkozatot e kódex 8. cikkének (113) bekezdésével összhangban vissza kell vonni.

51. Az EAEU Vámkódexének 10. cikkének (116) bekezdésében előírt esetben az áruk kiadását törölték

(10) Ha a nyilatkozattevő a megállapított határidőn belül nem tesz intézkedést a nyilatkozat e cikk (9) bekezdésével összhangban történő visszavonására, a vámhatóság a Vámkódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban törli az áruk kiadását.

52. Az áruk kiadását a nyilatkozattevő indokolt kérésére törölték az EAEU Vámkódexének 4. cikke 118. szakaszának második bekezdésével összhangban meghatározott esetekben

(4) A vámáru-nyilatkozat visszavonásakor a Vámkódex 4. cikkének (6) - (113) bekezdésében, 9. cikkének (116) bekezdésében, valamint a Vámkódex 10. cikkének (116) bekezdésében előírt esetekben a vámhatóság hatóság visszavonja az áruk kiadását.
A Bizottság és a tagállamok vámjogi szabályozása a Bizottság által előírt esetekben meghatározhatja azokat az eseteket és feltételeket is, amikor a vámhatóság a nyilatkozattevő indokolt kérésére törölheti az áruk kiadását.
Az áruk kiadásának törlését a vámhatóság információs rendszerének segítségével formalizálják elektronikus dokumentum létrehozásával vagy a vámáru-nyilatkozaton papíron megfelelő jelölések elhelyezésével.
Az árukiadás törlésével kapcsolatos vámműveletek végrehajtásának eljárását a Bizottság határozza meg, és a Bizottság által nem szabályozott részben, a tagállamok vámszabályozással összhangban.

60. Az áruk kiadásának dátumát felfüggesztik

-

61. Meghosszabbították az áruk kiadásának felfüggesztésének határidejét

-

62. A törölt áruk kiadásának dátumának felfüggesztése

-

70. Az áruk kiadásának határidejét meghosszabbították

-

82. A vámáru-nyilatkozatot nem tekintik benyújtottnak

-

90. Nem volt hajlandó árut kiadni

-

92. Az EAEU tagállamai jogszabályai által előírt egyéb döntés

-