МЕНЮ

Export vámeljárás

139. cikk. A kiviteli vámeljárás tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás export - az uniós árukra alkalmazott vámeljárás, amelynek megfelelően ezeket az árukat az Unió vámterületéről az azon kívüli állandó jelenlét céljából exportálják.
 2. A kiviteli vámeljárás alá vont és az Unió vámterületéről ténylegesen kivitt áruk elveszítik az uniós áruk státusát, kivéve azokat az eseteket, amikor e kódex 4. cikkének (7) és (303) bekezdésével összhangban ezek az áruk megőrzik Uniós áruk.
 3. Az exportvámeljárást a következőkre lehet alkalmazni:
  1. az Unió vámterületéről exportálva:
   • a vámterületen kívüli feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk, az e kódex 1. cikke (3) bekezdésének 176. albekezdésében meghatározott áruk kivételével, a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezéséhez a e kódex 1. cikkének (2) bekezdése;
   • az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alá vont áruk az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás befejezésére e kódex 2. cikkének (231) bekezdésével összhangban;
   • olyan áruk, amelyek különleges vámeljárás alá kerültek a különleges vámeljárás befejezésére azokban az esetekben, amelyeket a Bizottság e kódex 254. cikkével összhangban és a Bizottság által előírt esetekben a tagállamok jogszabályainak megfelelően határoz meg;
   • nemzetközi kódexű járművek e kódex 5. cikkének (276) bekezdésével összhangban;
   • Az e kódex 2. cikke (5) bekezdésének 303. albekezdésében meghatározott uniós áruk;
   • feldolgozott termékek a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezésére, e kódex 3. cikke (2) bekezdésének 184. albekezdésével összhangban;
  2. az e vámkódex 5. cikkének (231) bekezdésében meghatározott áruk az Unió vámterületéről történő kivitelre.
 4. Az e cikk (1) bekezdésének 2. és 3. albekezdésében meghatározott áruk kiviteli vámeljárás alá esnek anélkül, hogy azokat az Unió vámterületére importálnák.
 5. A Vámkódex 2. cikke (5) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk, valamint a Vámkódex 207. cikke (2) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk, amelyeket kiviteli vámeljárás alá vonnak a vámtarifa teljesítése érdekében a vámszabad vámzónának vagy a vámszabad raktár vámeljárásának az Unió vámterületéről történő kivitelét az ilyen áruk kiviteli vámeljárás alá vonását követő naptól számított legfeljebb egy éven belül kell kivinni.
  A tagállamok jogszabályai rövidebb időszakot határozhatnak meg, amely alatt a meghatározott árukat az Unió vámterületéről kell kivinni.
  Ha a meghatározott árukat nem exportálják az Unió vámterületéről, kivéve azok megsemmisítését és (vagy) helyrehozhatatlan veszteséget baleset vagy vis maior következtében, vagy helyrehozhatatlan veszteséget a normális szállítási körülmények között bekövetkezett természetes veszteség következtében ( szállítás) és (vagy) tárolás az e bekezdés első bekezdésében előírt vagy a tagállamok jogszabályai által e bekezdés második bekezdésével összhangban megállapított lejárati időig, az export vámeljárása megszűnik, és az ilyen áruk a vámhatóságok e kódex 51. fejezetével összhangban őrizetbe veszik.
  A meghatározott árukat a vámhatóság nem őrizetbe veszi, ha az exportra vonatkozó vámeljárás befejezésének időpontjában a FEZ vagy egy szabad raktárban.

140. cikk. Az áruk kiviteli vámeljárás alá vonásának feltételei

Az áruk kiviteli vámeljárás alá vonásának feltételei:

 • az exportvámok megfizetése e kódexnek megfelelően;
 • a tiltásoknak és korlátozásoknak való megfelelés e kódex 7. cikkével összhangban;
 • az unión belüli nemzetközi szerződésekben, a tagállamok közötti kétoldalú nemzetközi szerződésekben és a tagállamok harmadik felekkel kötött nemzetközi szerződéseiben előírt egyéb feltételek betartása.

141. cikk. Az exportvám-fizetési kötelezettség megjelenése és megszűnése az exportvámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, azok megfizetésének és kiszámításának határideje

 1. Az exportvám-eljárás alá vont árukra kiviteli vámfizetési kötelezettség keletkezik a nyilatkozattevő számára attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árunyilatkozatot.
 2. A kiviteli vámeljárás alá vont áruk esetében a vámfizetési kötelezettséget a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. áruk felszabadítása a kiviteli vámeljárással összhangban, kiviteli vámok fizetésére vonatkozó kiváltságok alkalmazásával;
  2. az exportvámok fizetési kötelezettségének teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (4) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  3. az áruk export-vámeljárással összhangban történő kiadásának megtagadása - az árunyilatkozat nyilvántartásba vételekor felmerült exportvám-fizetési kötelezettség kapcsán;
  4. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - a regisztrációkor felmerült exportvámok fizetési kötelezettségével kapcsolatban árunyilatkozat;
  5. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  6. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  7. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 3. Az exportvámok megfizetésének kötelezettsége teljesül (kiviteli vámokat kell fizetni) az áruknak az exportvámeljárással összhangban történő kiadása előtt, kivéve, ha e kódex más időszakot állapít meg.
 4. Az exportvámokat az árunyilatkozatban kiszámított exportvámok összegében kell megfizetni, figyelembe véve az exportvámok fizetési előnyeit.