МЕНЮ

19. fejezet - A vámeljárásokra vonatkozó általános rendelkezések

127. cikk. Vámeljárások alkalmazása

 1. Az Unió vámhatárán át szállított áruk és az e kódexben meghatározott esetekben az Unió vámterületén történő megtaláláshoz és felhasználáshoz, az Unió vámterületéről történő kivitelhez és (vagy) a vámon kívüli megtaláláshoz és felhasználáshoz megállapított egyéb áruk az Unió területén vámeljárások alá vonják, kivéve, ha e kódex másként rendelkezik.
 2. Az áruknak az Unió vámterületén történő megtalálásának és felhasználásának, az Unió vámterületéről történő kivitelének és (vagy) az Unió vámterületén kívüli megtalálásának és felhasználásának céljától függően az árukra a következő vámeljárásokat kell alkalmazni: :
 3. A vámeljárás alá vont árukra más vámeljárás vagy ugyanazon vámeljárás is vonatkozhat:
  1. az áruk alá vont vámeljárás befejezése;
  2. az áruk alá vont vámeljárás felfüggesztése;
  3. áruk szállításához (szállításához) az Unió vámterületén keresztül és (vagy) szállításhoz az Unió vámterületének egyik részéből az Unió vámterületének másik részébe olyan államok területén keresztül, amelyek nem tagjai az Unió vámterületének az Unióban, és (vagy) tengeren, e kódexnek megfelelően.
 4. A vámeljárások tartalma és a vámeljárások alkalmazását szabályozó rendelkezések, ideértve az áruk vámeljárások alá vonásának feltételeit, az áruk vámeljárásoknak megfelelő használatának feltételeit és eljárásait, miután azokat ilyen vámeljárások alá helyezték, a befejezési, megszüntetési eljárást , a vámeljárások felfüggesztése és folytatása, valamint a vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megjelenésének és megszűnésének körülményei, azok kiszámításának és fizetésének időszaka és (vagy) sajátosságai a vámeljárások alá helyezett (vámkezelt) árukra, vagy a vámeljárások alkalmazásának keretében gyártott (fogadott) árukra (alakítottak), amelyeket e szakasz vonatkozó fejezetei határoznak meg, és a jelen kódex által előírt esetekben - a Bizottság és (vagy) a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai.
 5. A vámszabályozásra vonatkozó tagállami jogszabályok az áruk vámeljárások alá vonásának feltételein túl, kivéve a vámtranzit vámeljárást és a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárást, ilyen feltételt állapíthatnak meg olyan vámeljárások alatt álló áruk, amelyek biztosítják a vámok és adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítését.

§ 128. Elhelyezés az áruk vámeljárás

 1. A jelen Vámkódex 83. cikkében meghatározott személyek jogosultak az e Vámkódexben előírt vámeljárást választani az áruk vámáru-nyilatkozatának igénylésével, vagy az árukra vonatkozó árunyilatkozat benyújtása előtti áruk szabadon bocsátásakor, vagy az áruk behozatalával. kikötő területén. FEZ vagy logisztikai FEZ.
 2. Az áruk vámeljárás alá vonása attól a pillanattól kezdődik, amikor a vámhatóság vámáru-nyilatkozatot vagy áruengedély iránti kérelmet nyújt be az árunyilatkozat benyújtásáig, hacsak e kódex másként nem rendelkezik, és az áruk kiadásával végződik. áruk, kivéve a jelen kódex 1. cikkének (204) bekezdésében előírt esetet.
 3. Az áruk vámeljárás alá vonásának napja az áruk kiadásának napja, kivéve a jelen Vámkódex 1. cikkének (204) bekezdésében előírt esetet.
 4. Az árunak a bejelentett vámeljárás alá vonásának feltételeivel való megfelelés megerősítésének kötelezettsége a nyilatkozattevőre hárul.
 5. Az egészségügyi és karantén-, állat-egészségügyi, karantén-növény-egészségügyi és egyéb típusú állami ellenőrzés (felügyelet) alá eső áruk csak a megfelelő típusú állami ellenőrzés (felügyelet) megvalósítását követően kerülnek vámeljárás alá.
 6. Ha egy nem tarifális szabályozási intézkedés bevezetésekor meghatározzák azokat a vámeljárásokat, amelyek alapján az olyan áruk elhelyezése, amelyek tekintetében ilyen intézkedést vezetnek be, akkor ezek az áruk nem tartoznak ilyen vámeljárások alá, függetlenül a ez a szekció.

129. cikk. A vámeljárás befejezése, megszüntetése, felfüggesztése és megújítása

 1. A vámeljárások hatása az e kódexben meghatározott esetekben, eljárásokban és feltételekben befejeződik, és ha ezt a kódex előírja - a Bizottság vagy a tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai.
 2. A vámeljárás intézkedését a vámhatóság által megállapított vámeljárás érvényességi idejének lejárta előtt befejezettnek kell tekinteni, ha vámáru-nyilatkozataz áruk vámeljárás alá vonása iránti kérelmet nyújtottak be e vámeljárás befejezése érdekében, amelyet a vámhatóság a vámeljárás befejezésére előírt határidőn belül nyilvántartásba vett, kivéve azt az esetet, amikor a vámhatóság megtagadta az áruk kiadását a a bejelentett vámeljárást vagy a vámáru-nyilatkozatot e kódex 113. cikkével összhangban visszavonták.
 3. A vámeljárás alá vont áruk nyilatkozattevőjének felszámolása esetén a tagállamok jogszabályai eltérő határidőt állapíthatnak meg, amelynek lejárta előtt a vámeljárást be kell fejezni, mint az előírt. e kódex alapján, és meghatározhatók olyan személyek is, akik kötelesek a vámeljárást végrehajtani.
 4. A vámeljárások hatása megszűnik azokban az esetekben, eljárásokban és feltételekben, amelyeket e kódex állapít meg, és ha ezt a kódex előírja, akkor a Bizottság vagy a tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai.
 5. Az e kódexben előírt esetekben a vámeljárás alá vont árukat, amelyek működését megszüntették, valamint az ilyen vámeljárás alkalmazásának keretében átvett (kialakított), legyártott (átvett) árukat, a vámhatóságok e kódex 51. fejezetével összhangban őrizetbe vették.
 6. Azok a vámeljárás alá vont áruk, amelyeknek a hatása megszűnt, valamint az ilyen vámeljárás alkalmazásának részeként átvett (kialakított), előállított (átvett) áruk, amelyeket a vámhatóságok az (5) bekezdéssel összhangban nem vettek őrizetbe. a jelen cikket ideiglenesen tárolják a jelen kódex 16. fejezetével összhangban.
 7. Az Unió vámterületén található külföldi áruk, amelyek tekintetében a vámeljárás befejeződött, további elhelyezésre és felhasználásra az Unió vámterületén vagy az Unió vámterületéről történő kivitel céljából a külföldi árukra alkalmazandó vámeljárások vonatkoznak, kivéve a jelen kódexben előírt eseteket.
  A megszüntetett vámeljárások alkalmazásának keretében átvett (kialakított), előállított (átvett) áruk további elhelyezkedésük és az Unió vámterületén történő felhasználásuk céljából, az Unió vámterületéről történő kivitel vagy ilyen behozatal céljából a területet az ezen árukra alkalmazandó vámeljárásoknak kell alávetni, attól függően, hogy milyen státuszt szereztek a vámeljárások időtartama alatt, kivéve az e kódexben előírt eseteket.
  Az Unió vámterületén kívül található áruk, amelyek vonatkozásában a vámeljárás befejeződött, az Unió vámterületén kívüli további tartózkodás céljából az uniós árukra alkalmazandó vámeljárások alá tartoznak, és az Unióba importálhatók. az Unió vámterülete - a külföldi árukra alkalmazandó vámeljárások alapján.
 8. Ha az árukat e cikk (7) bekezdésével összhangban vámeljárások alá helyezik a vámeljárások befejezése után, akkor e kódex rendelkezéseit az ilyen árukra kell alkalmazni, anélkül, hogy figyelembe vennék a vámok, adók, különleges, vámellenes vámok kiszámításának és megfizetésének sajátosságait. - az e kódexben előírt dömping, kiegyenlítő vámok, amelyeket akkor alkalmaznak, amikor az árukat vámeljárások alá helyezik a vonatkozó vámeljárások befejezése érdekében, a kódex 226. cikkében előírt sajátosságok kivételével.
 9. A vámeljárás hatása felfüggeszthető azáltal, hogy a vámeljárás alá vont árukat, vagy az ilyen áruk feldolgozásának termékeit más vámeljárás alá vonják, valamint a jelen Vámkódex 1. cikkének (133) bekezdésében előírt esetben.
  Az egyéb vámeljárások felfüggesztésére használt vámeljárásokat, valamint azokat az eseteket, amikor a vámeljárások lebonyolítása felfüggeszthető, e kódex határozza meg, és ha ezt a kódex előírja, a Bizottság.
  A megállapított esetekben a vámeljárások felfüggesztésére és folytatására vonatkozó eljárást a Bizottság határozza meg.

130. cikk. A vámeljárások érvényességi idejének meghosszabbítása

 1. A vámhatóság által megállapított vámeljárások érvényességi idejét a vámhatóság meghosszabbítja annak lejárta előtt, és az e kódexben vagy a tagállamok jogszabályaiban előírt esetekben a 3. cikk (165) bekezdésének (3) bekezdésével összhangban. A Vámkódex 178. cikke és 3. cikkének (190) bekezdése, miután lejárt az e Kódexben előírt feltételek mellett, vagy a Bizottság által meghatározott vagy a tagállamok vámjogi szabályozásával e kódexnek megfelelően megállapított feltételek szerint.
 2. A vámhatóságok által a vámeljárások érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó eljárást a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai állapítják meg.

131. cikk: A belső piac védelmi intézkedéseinek való megfelelés az Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban megállapított különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámoktól és (vagy) egyéb vámoktól eltérő formában, ha árukat helyeznek az áruk alá a vámeljárás

Az áruk vám alá helyezésekor megerősítést nyer a belső piac védelmére szolgáló intézkedéseknek a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámoktól és (vagy) egyéb, az Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban megállapított formától eltérő formában történő megállapítása. eljárások, amelyekben a kihelyezés feltételei biztosítják az ilyen intézkedések betartását, hacsak e kódex, az uniós szerződés vagy az ilyen intézkedéseket bevezető bizottsági jogi aktus másként nem rendelkezik.

132. cikk. Az áruk felhasználásának a bejelentett vámeljárás szerinti feltételeinek való megfelelés

(1) Az áruk vámeljárás alá vonása után betartott áruknak a bejelentett vámeljárással összhangban történő teljesítésének kötelezettségét az áruk vámeljárás alá vonása után betartva, a nyilatkozattevőre, valamint más személyekre terhelik a vámáru-nyilatkozattal összhangban. ezzel a kóddal.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett személyek felelősek az áruk felhasználásának feltételeinek megsértéséért a bejelentett vámeljárással összhangban, a tagállamok jogszabályainak megfelelően.

133. cikk A vámeljárás alá vont áruk lefoglalásának (lefoglalása), elkobzásának vagy valamely tagállam tulajdonjogává (jövedelem) való átalakulásának következményei

 1. A vámeljárás alá vont áruk lefoglalása vagy az ilyen áruk lefoglalásának a tagállami jogszabályokkal összhangban történő előírása esetén a vámeljárás hatása ezekre az árukra felfüggesztésre kerül.
 2. Ha az áruk lefoglalásának visszavonásáról vagy az azok lefoglalásának megszüntetéséről határoznak, a vámeljárást a határozat jogerőre emelkedését követő naptól, vagy az ilyen határozatban meghatározott naptól kell folytatni. .
 3. A vámeljárás folytatásakor a vámeljárás felfüggesztésének idejére a kamatot, amelynek felhalmozódását és megfizetését e szakasznak megfelelően biztosítják, nem kell felszámítani vagy megfizetni.
 4. Abban az esetben, ha a vámeljárás alá vont árukat bírósági határozattal elkobozzák vagy valamely tagállam tulajdonába (jövedelmévé) válnak, a vámeljárás hatása ezekre az árukra megszűnik.
 5. Ha egy személy közigazgatási vagy büntetőjogi felelősségre vonása a tagállami jogszabályokkal összhangban az áruk vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételeinek be nem tartásával jár, és az elismert meg nem felelés a további alkalmazás lehetetlenségét vonja maga után. Ezen vámeljárás befejezésével a vámeljárást a személy felelősségre vonásáról szóló vonatkozó határozat hatálybalépését követő naptól számított 15 naptári napon belül kell befejezni.
  Ha a vámeljárás az e szakasz első bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fejeződik be, a vámeljárás befejeződik, és az árukat a vámhatóságok e kódex 51. fejezetének megfelelően visszatartják.