МЕНЮ

Vámeljárás a vámterületen kívüli feldolgozásra

176. cikk A vámeljárás tartalma és alkalmazása a vámterületen kívüli feldolgozásra

 1. Vámeljárás feldolgozás a vámterületen kívül - az uniós árukra alkalmazott vámeljárás, amely szerint az ilyen árukat az Unió vámterületéről exportálják annak érdekében, hogy az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveletek eredményeként megkapják, feldolgozásuk során az Unió vámterületére irányuló kiviteli vám megfizetése nélkül, az Unió vámterületére történő későbbi behozatalra szánt termékeiket, feltéve, hogy az árukat e vámeljárás alá vonják és felhasználják. ilyen vámeljárás.
 2. A vámeljárás alá vont, a vámterületen kívüli feldolgozás alá vont és az Unió vámterületéről ténylegesen kivitt áruk elveszítik az uniós áruk státuszát.
 3. Megengedett a vámeljárás alkalmazása a vámterületen kívüli feldolgozásra:
  1. azokra az árukra vonatkozóan, amelyeket korábban belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vetettek behozatali vámok, kiváltó adók, valamint az ilyen áruk vagy azok egy részének felhasználásával és (vagy) elidegenítésével kapcsolatos adók megfizetése során , ha az ilyen árukat vagy azok részeit javítás céljából az Unió vámterületéről exportálják, és a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá helyezés idején külföldi áru státusszal rendelkeznek;
  2. az Unió vámterületéről kivitt termékek tekintetében:
   • az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alá vont áruk az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás befejezésére e kódex 2. cikkének (231) bekezdésével összhangban;
   • nemzetközi fuvarozási járművekre, a jelen Kódex 3. cikke (277) bekezdésének első bekezdésében előírt esetben.
 4. Az e cikk (2) bekezdésének 3. albekezdésében meghatározott árukat vámeljárás alá vonják a vámterületen kívüli feldolgozásra anélkül, hogy azokat behoznák az Unió vámterületére.
 5. A Bizottságnak joga van meghatározni azon áruk listáját, amelyekre a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárást nem alkalmazzák. (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Igazgatóságának 203. sz. határozatát, 11.12.2018.)

177. cikk Az áruk vámeljárás alá vételének feltételei a vámterületen kívüli feldolgozásra és az ilyen vámeljárás szerinti felhasználásra

 1. Az áruknak a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vonásának feltételei a következők:
  1. az Unió vámterületén kívüli áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentum rendelkezésre állása, amelyet egy tagállam felhatalmazott szerve bocsátott ki, és amely tartalmazza az e kódex 181. cikkében meghatározott információkat. Az árunyilatkozat akkor használható ilyen dokumentumként, ha a vámeljárásnak a vámterületen kívüli feldolgozására történő alkalmazásának célja az áruk javítása;
  2. annak lehetőségét, hogy a vámhatóságok azonosíthassák a vámeljárás alá vont uniós árukat a vámterületen kívüli feldolgozásra azok feldolgozási termékeiben, kivéve azokat az eseteket, amikor a feldolgozott termékeket egyenértékű külföldi árukkal helyettesítik, az e kódex 183. cikkében meghatározottak szerint , a jelen kódex meghatározott cikkével összhangban;
  3. biztosíték nyújtása a kiviteli vámok megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez e kódex 9. fejezetével összhangban, kivéve azokat az eseteket, amikor a tagállamok jogszabályaival összhangban biztosítékot nyújtanak a kiviteli vámfizetési kötelezettség teljesítésére nincs megadva;
  4. a tiltások és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.
 2. A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás szerinti áruk felhasználásának feltételei a következők:
  1. a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének betartása;
  2. e Kódex 179. cikkének rendelkezéseinek való megfelelés, amikor az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveleteket végeznek a vámterületen kívüli feldolgozásra vámeljárás alá vont árukkal.
  3. E fejezet alkalmazásában az uniós áruk vámhatóság általi azonosítása a feldolgozásuk során előállított termékekben azt jelenti, hogy e kódex 180. cikkében meghatározott módszerek egyikével megállapítják, hogy a feldolgozási műveletek az Unió vámterületén kívül esnek a feldolgozott termékek beszerzése érdekében a vámterületen kívüli feldolgozásra vámeljárás alá vont áruknak vetették alá.

178. cikk A vámterületen kívüli feldolgozás vámeljárásának időtartama

 1. A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás érvényességi idejét az Unió vámterületén kívüli, az áruknak a vámterületen kívüli feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumban meghatározott árufeldolgozási időszak alapján állapítják meg. Unió.
 2. A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi ideje a személy kérésére meghosszabbodik, amikor meghosszabbítják az Unió vámterületén kívüli feldolgozási időszakot.
 3. A tagállamok jogszabályai előírhatják, hogy az Unió vámterületén kívüli feldolgozási időszak meghosszabbításakor a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi ideje legkésőbb 10 munkanappal meghosszabbítható. lejárat. A vámeljárás érvényességi idejének meghosszabbításakor a vámhatóság által megállapított vámterületen kívül, annak lejárta után az ilyen vámeljárás érvényessége e vámeljárás befejezésének napjától újraindul.

179. cikk Feldolgozási műveletek az Unió vámterületén kívül

Az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveletek a következők:

 • áruk feldolgozása vagy feldolgozása;
 • áruk gyártása, beleértve az összeszerelést, összeszerelést, szétszerelést és felszerelést;
 • áruk javítása, beleértve azok helyreállítását, alkatrészek cseréjét, korszerűsítését.

180 cikk. azonosító Uniós áruk feldolgozásuk termékeiben

Annak érdekében, hogy az uniós árukat azonosítani lehessen feldolgozásuk során, a következő módszerek használhatók:

 • a nyilatkozattevő, az Unió vámterületén kívül feldolgozási műveleteket végző személy, vagy a vámtisztviselők ráteszi a pecséteket, bélyegeket, digitális és egyéb jelöléseket Uniós áruk;
 • az Unió áruinak részletes leírása, fényképezése, képe egy méretarányban;
 • az előzetesen kiválasztott minták és (vagy) az uniós áruk és feldolgozásukból származó termékek mintáinak összehasonlítása;
 • a meglévő termékcímkék használata, beleértve a sorszámokat is;
 • egyéb módszerek, amelyek az Unió vámterületén kívül elvégzett áruk jellege és feldolgozási műveletek alapján alkalmazhatók, többek között a benyújtott dokumentumok megvizsgálásával, amelyek részletes információkat tartalmaznak az uniós áruknak a feldolgozási műveletek kivitelezésének technológiai folyamatában történő felhasználásáról vámterületre, valamint a feldolgozott termékek előállításának technológiájára vonatkozóan.

181. cikk Dokumentum az Unió vámterületén kívüli áruk feldolgozásának feltételeiről

 1. Az áruknak az Unió vámterületén kívüli feldolgozásának feltételeiről szóló, valamely tagállam felhatalmazott szerve által kiadott dokumentumot bármelyik személy megszerezheti tagállami arcamelynek területén ezt a dokumentumot kiállították.
 2. Az áruknak az Unió vámterületén kívül történő feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentumnak tartalmaznia kell a következő információkat:
  1. a dokumentumot kiállító tagállam felhatalmazott szervén;
  2. arról a személyről, akinek az okmányt kiállították;
  3. arról a személyről (személyekről), aki közvetlenül végez feldolgozási műveleteket az Unió vámterületén kívül;
  4. az Unió áruiról és feldolgozásuk termékeiről (a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelő megnevezés, kód, mennyiség és költség). A tagállamok vámszabályozási jogszabályai előírhatják a külgazdasági tevékenység árunómenklatúra árucikkeinek szintjén az uniós áruk és azok feldolgozási termékeinek kódjának feltüntetését;
  5. az áruk tulajdonjogának, használatának és (vagy) elidegenítésének jogát igazoló dokumentumokon;
  6. a feldolgozott termékek hozama mennyiségi és (vagy) százalékos értelemben;
  7. az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveletekről és azok végrehajtásának módszereiről;
  8. a vámeljárás alá vont uniós áruknak a vámterületen kívüli feldolgozás céljából történő azonosításának módszereiről azok feldolgozási termékeiben;
  9. az áruknak az Unió vámterületén kívül történő feldolgozásának időtartama;
  10. a feldolgozott termékeknek a jelen Kódex 183. cikkében meghatározott, egyenértékű külföldi árukkal való helyettesítéséről, ha az ilyen helyettesítés megengedett;
  11. a vámhatóságra (vámhatóságokra), amely állítólag vámeljárás alá vonja az árukat a vámterületen kívüli feldolgozásra és e vámeljárás befejezésére.
 3. Az áruk uniós vámterületen kívüli feldolgozásának időtartama nem haladhatja meg a 2 évet.
 4. Az áruknak az Unió vámterületén kívül történő feldolgozására vonatkozó időszak a következőket foglalja magában:
  1. az áruk feldolgozásának gyártási folyamatának időtartama;
  2. a feldolgozott termékeknek az Unió vámterületére történő tényleges behozatalához és azoknak a vámeljárásoknak alávetéséhez szükséges idő, amelyek befejezik a vámterületen kívüli feldolgozás vámeljárásának hatását.
 5. Az áruk uniós vámterületen kívüli feldolgozásának időtartamát attól a naptól számítják, amikor az árukat a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá helyezték, és több tételben történő vámáru -nyilatkozat esetén - attól a naptól kezdve, amikor az első árutételre vámeljárás alá vonják a vámterületen kívüli feldolgozást.
 6. Az áruknak az Unió vámterületén kívül történő feldolgozására rendelkezésre álló időszak az e cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakon belül meghosszabbítható.
 7. A tagállamok jogszabályai további, az Unió vámterületén kívüli árufeldolgozási feltételekről szóló dokumentumban meghatározandó információkat határozhatnak meg.
 8. Az Unió vámterületén kívüli áruk feldolgozásának feltételeiről szóló dokumentum formája, a kitöltési eljárás és az ilyen okmány kiállítása, annak módosítása (kiegészítése), valamint visszavonása (törlése) és (vagy) megújítását a tagállamok jogszabályai határozzák meg. (lásd az Oroszországi Pénzügyminisztérium 7. január 14.01.2020 -i XNUMXn. számú végzését)
 9. Ha az árunyilatkozatot dokumentumként használják az áruknak az Unió vámterületén kívüli feldolgozásának feltételeiről, akkor az árunyilatkozatban szereplő árunyilatkozatban fel kell tüntetni az árukat az Unió vámterületén kívül eső feldolgozási feltételekre vonatkozó információkat.

182. cikk. A feldolgozott termékek kibocsátási aránya

 1. A feldolgozott termékek hozama alatt az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveletek eredményeként keletkezett feldolgozott termékek mennyiségét és (vagy) százalékát értjük.
 2. Ha az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveleteket olyan árukkal kapcsolatban hajtanak végre, amelyek jellemzői a megállapított műszaki követelményeknek megfelelően gyakorlatilag változatlanok maradnak, és állandó minőségű feldolgozott termékek átvételéhez vezetnek, az A tagállamok szabványos normákat állapíthatnak meg a feldolgozott termékek kibocsátására vonatkozóan.

183. cikk A feldolgozott termékek helyettesítése egyenértékű külföldi árukkal

 1. A vámhatóság engedélyével a feldolgozott termékeket helyettesíteni lehet olyan külföldi árukkal, amelyek leírásuk, minőségük és műszaki jellemzőik tekintetében megegyeznek az ilyen feldolgozott termékekkel (a továbbiakban ebben a cikkben - egyenértékű külföldi áruk), ha az uniós vámterületen kívüli feldolgozási művelet javítás, valamint ha az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveleteket csővezetéken szállított áruk vonatkozásában végzik.
  Abban az esetben, ha az Unió vámterületéről garanciális javítás céljából kivitelre kerül sor alkatrészek, szerelvények, egységek hibás formájában, amelyek az Unió vámterületére korábban behozott és a belföldi fogyasztásra történő vámeljárás alá vont áruk részét képezték, olyan külföldi áruk, amelyek leírásukat, minőségüket és műszaki jellemzőiket tekintve egybeesnek a feldolgozott termékekkel, egyenértékű külföldi áruknak minősülnek, anélkül, hogy figyelembe vennék azok állapotát és (vagy) romlását.
 2. Ha megengedett a feldolgozott termékek egyenértékű külföldi árukkal való helyettesítése, akkor ezeknek az egyenértékű külföldi áruknak az Unió vámterületére történő behozatala megengedett az uniós áruknak az Unió vámterületéről történő kivitele előtt.
 3. A feldolgozott termékek egyenértékű külföldi árukkal való helyettesítésének eljárását és feltételeit a tagállamok vámszabályozási jogszabályai határozzák meg.

184. cikk A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése és befejezése

 1. A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének lejárta előtt e vámeljárás hatályát úgy fejezik be, hogy a feldolgozott termékeket a belföldi fogyasztásra bocsátandó vámeljárás alá vonják, valamint az áruk feldolgozásának termékeit. amelyeket az Unió vámterületéről exportáltak ingyenes (garanciális) javításuk céljából, a vámeljárás szerinti újbóli behozatalra, kivéve a jelen pont második bekezdésében előírt esetet.
  A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás hatása nem fejezhető be úgy, hogy a feldolgozott termékeket újbóli behozatalra vonatkozó vámeljárás alá helyezi, ha az ilyen feldolgozott termékek olyan áruk feldolgozott termékei, amelyek kiadásakor a vámeljárásnak megfelelően belföldi fogyasztásra bocsátásakor figyelembe vették a hiba (hibák) jelenlétét, ami ezen áruk ingyenes (garanciális) javításának oka volt.
 2. A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének lejárta előtt ez a vámeljárás befejezhető:
  1. a vámeljárás alá vont áruknak a vámterületen kívüli feldolgozásra irányuló kiviteli vámeljárás alá vonása, kivéve az e bekezdés 2. albekezdésében meghatározott árukat, vagy az újbóli behozatalra vonatkozó vámeljárást;
  2. a Kódex 1. cikke (3) bekezdésének 176. albekezdésében meghatározott, a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonása;
  3. a feldolgozott termékek exportra vonatkozó vámeljárás alá vonása a Bizottság által meghatározott esetekben, feltételekkel és módon.
 3. A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás művelete nem fejezhető be az áruk kiviteli vámeljárás alá vonásával, ha a tagállamok jogszabályai megállapítják, hogy a vámterületen kívüli feldolgozásra vámeljárás alá vont áruk, és (vagy ) a feldolgozásukból származó termékeket kötelezően visszaküldik e tagállam területére.
 4. A feldolgozott termékek egy vagy több tételben vámeljárás alá vonhatók.
 5. A vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megállapított érvényességi idejének lejártával e vámeljárás hatálya megszűnik.

185. Cikk

 1. A vámterületen kívüli feldolgozásra vámeljárás alá vont uniós áruk vonatkozásában a kiviteli vámok megfizetésének kötelezettsége a nyilatkozattevő számára attól a pillanattól keletkezik, amikor a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árunyilatkozatot.
 2. A vámterületen kívüli feldolgozásra vámeljárás alá vont (elhelyezett) uniós áruk vonatkozásában a kiviteli vámok megfizetési kötelezettségét a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. a vámeljárás befejezése a vámterületen kívüli feldolgozásra e Kódex 184. cikkével összhangban, beleértve az e cikk (1) bekezdésének 4. albekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezését is;
  2. olyan áruk elhelyezése, amelyek vonatkozásában a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás megszűnt, és (vagy) az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveletek eredményeként kapott (kialakított) áruk az ilyen intézkedések alkalmazása során a vámeljárás, amelyet az e kódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban vámeljárás keretében fejeztek be;
  3. az exportvámok fizetési kötelezettségének teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (5) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  4. a vámeljárás szerinti áruknak a vámterületen kívüli feldolgozásra való felszabadításának megtagadása - az exportvámok megfizetésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban, amely az árunyilatkozat nyilvántartásba vételekor merült fel;
  5. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - a regisztrációkor felmerült exportvámok fizetési kötelezettségével kapcsolatban árunyilatkozat;
  6. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  7. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  8. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 3. A vámterületen kívüli feldolgozásra vámeljárás alá vont uniós áruk vonatkozásában a kiviteli vámok megfizetésének kötelezettsége e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezésekor teljesül.
 4. A következő körülmények fennállása esetén a kiviteli vámok befizetési határidejét kell figyelembe venni:
  1. az e cikk (1) bekezdésében meghatározott áru elvesztése esetén, a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezése előtt - az ilyen áru elvesztésének napja, és ha ez a nap nincs beállítva, - a vámkezelés napja a hatóság feltárja az ilyen áruk elvesztésének tényét;
  2. a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárásnak e Kódex 184. cikkével összhangban le nem zárása esetén - a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás lejártának napja.
 5. Az e cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezésekor a kiviteli vámokat úgy kell megfizetni, mintha a vámterületen kívüli feldolgozásra vámeljárás alá vont uniós árukat kiviteli vámeljárás alá vonnák a fizetési kiváltságok alkalmazása nélkül. kiviteli vámokból.
  Az exportvámok kiszámításához a kiviteli vámtételeket azon a napon kell alkalmazni, amikor a vámhatóság bejegyeztette a vámáru -nyilatkozatot az áruk vámterületen kívüli feldolgozási vámeljárás alá vonására benyújtott árukra vonatkozó nyilatkozatban.
 6. Az e cikk (5) bekezdésével összhangban befizetett (beszedett) kiviteli vámok összege után kamatot kell fizetni, mintha ezen összegek vonatkozásában halasztást fizettek volna, ha ezt a tagállam jogszabályai határozzák meg amelynek területén az árukat a vámterületen kívül vámkezelési eljárás alá vonták. A meghatározott kamat kiszámítása és kifizetése a tagállamok jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően történik.
 7. Abban az esetben, ha befejeződik a vámeljárás a vámterületen kívüli feldolgozásra vagy az e Kódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban történő elhelyezésre, vagy az áruk az e kódexben előírt vámeljárások alá tartoznak, vagy az árukat a vámhatóságok visszatartják e kódex 51. fejezetével összhangban a kiviteli vámok megfizetésére és (vagy) azok beszedésére (részben vagy egészben) vonatkozó kötelezettség teljesítése után az e cikkel összhangban befizetett és (vagy) beszedett kiviteli vámok összegét vissza kell fizetni (eltolás) e kódex 10. fejezetének megfelelően.

186. cikk

 1. Amikor a feldolgozó termékeket belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vonják, a behozatali vámokat az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveletek költségei alapján számítják ki.
 2. Az uniós vámterületen kívüli feldolgozási műveletek költségeit a következők ténylegesen felmerült költségeinek együttesen határozzák meg:
  1. feldolgozási (javítási) műveletek;
  2. a feldolgozási (javítási) folyamatban használt külföldi áruk, ha nem szerepelnek a feldolgozási (javítási) műveletek költségeiben.
 3. Ha az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveletek értékét a feldolgozott termékek vámáru -nyilatkozata során bejelentett érték nem dokumentálja, vagy a benyújtott dokumentumok nem erősítik meg az ilyen műveletek költségeire vonatkozó bejelentett információkat, akkor azt a vámok közötti különbségként kell meghatározni a feldolgozott termékek értéke és a vámterületen kívüli feldolgozásra vámeljárás alá vont áruk értéke.
 4. Ha a feldolgozott termékekre meghatározott behozatali vámtételeket alkalmaznak, akkor a fizetendő behozatali vámok összegét a behozatali vámok összegének szorzataként határozzák meg, amelyeket a feldolgozott termékekre meghatározott mértékkel számolnak a külső feldolgozási műveletek költségeinek arányával az Unió vámterületét a feldolgozó termékek vámértékére, mintha a feldolgozott termékeket belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vonnák.
 5. Amikor a feldolgozott termékeket a belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vonják adók a feldolgozott termékek tekintetében kiszámítása annak a tagállamnak a jogszabályaival összhangban történik, amelynek területén a feldolgozott termékeket belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vonják.
  Ha az uniós vámterületen kívüli feldolgozási művelet az Unió vámterületéről kivitt áruk javítása volt, a jövedéki adókat (jövedéki adó vagy jövedéki adó) nem számítják ki és nem fizetik meg.
 6. Amikor a feldolgozó termékeket belföldi fogyasztásra bocsátás céljából vámeljárás alá vonják, a behozatali vámokat és adókat az e cikk (1)-(5) bekezdésével összhangban számított behozatali vámok és adók összegében kell megfizetni, kivéve, ha a (7) bekezdés másként rendelkezik. ez a cikk.
 7. Amikor a feldolgozási műveletek eredményeként nyert feldolgozott termékeket az Unió vámterületén kívül, az e kódex 1. cikke (3) bekezdésének 176. albekezdésében meghatározott külföldi árukkal kapcsolatban belföldi fogyasztásra bocsátási vámeljárás alá helyezik, behozatali vámokat , az e cikk (1) - (5) bekezdésével összhangban számított adókat nem fizetik meg, kivéve azokat az eseteket, amikor e kódex 11. cikkének (136) bekezdésével összhangban e külföldi áruk vonatkozásában a behozatali vámok befizetésének határideje és jönnek az adók.
  A behozatali vámok és adók megfizetésének kötelezettsége az Unió vámterületén kívüli feldolgozási műveletek eredményeként nyert feldolgozott termékek vonatkozásában, a Kódex 1. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében meghatározott külföldi áruk vonatkozásában megszűnik behozatali vámok, adók megfizetésének kötelezettsége ezen idegen áruk után.

187. cikk A kiviteli vámok kiszámításának és megfizetésének jellemzői azokra az árukra vonatkozóan, amelyeken nem végeztek feldolgozási műveleteket az Unió vámterületén kívül, valamint a feldolgozott termékekre, amikor kiviteli vámeljárás alá vonják őket

 1. Amikor az árukat, amelyeken nem végeztek feldolgozási műveleteket, az Unió vámterületén kívülre, az exportra vonatkozó vámeljárás alá vonják, a kiviteli vámok kiszámításához a kiviteli vámtételeket a nyilvántartásba vétel napján érvényesnek kell tekinteni. a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vételre benyújtott árukra vonatkozó nyilatkozat ...
  Ha az exportvámok kiszámításához a devizát egy tagállam pénznemére kell átszámítani, akkor az átváltás a jelen záradék első bekezdésében meghatározott napon érvényes árfolyamon történik.
 2. Az Unió vámterületén kívül nem feldolgozott műveleteken átesett, kiviteli vámeljárás alá vont (elhelyezett) áruk után fizetett (beszedett) kiviteli vámok után kamatot kell fizetni, mintha a fizetés elhalasztása volna ezen összegek vonatkozásában adták meg, ha annak a tagállamnak a jogszabályai állapítják meg, amelynek területén az árukat a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá helyezték. A meghatározott kamat kiszámítása és kifizetése a tagállamok jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően történik.
 3. Az exportvámok és adók kiszámításának és megfizetésének sajátosságait az exportvámeljárás alá vont feldolgozott termékek vonatkozásában az e kódex 3. cikke (2) bekezdésének 184. albekezdésének megfelelően megállapított esetekben a Bizottság határozza meg az ilyen esetek megállapításakor .