МЕНЮ

Reexport vámeljárás

238. cikk Az újrakivitelre vonatkozó vámeljárás tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás újrakivitel - a külföldi árukra és az Unió áruira alkalmazott vámeljárás, amelynek megfelelően külföldi áruk behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetése nélkül és (vagy) az ilyen vámok és adók összegének visszatérítésével (ellentételezésével) az Unió vámterületéről kerülnek kivitelre a Szerződés 242. cikkével összhangban. ezt a kódexet, és Uniós áruk - exportvámok megfizetése nélkül, az áruknak e vámeljárás alá vonásának feltételeire figyelemmel.
 2. Az újrakiviteli vámeljárás a következőkre vonatkozik:
  1. az Unió vámterületére behozott és az Unió vámterületén található külföldi áruk, ideértve a vámeljárások alá helyezett külföldi árukat is;
  2. az Unió vámterületén végzett feldolgozási műveletek eredményeként átvett (képzett) áruk (termékek, hulladékok, az e kódex 3. cikkének (170) bekezdésében meghatározott hulladék és (vagy) maradványok kivételével), a a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás e kódex 1. cikkének (173) bekezdésével összhangban;
  3. hulladék, a jelen Vámkódex 3. cikkének (195) bekezdésében meghatározott hulladék és (vagy) a belföldi fogyasztásra szánt feldolgozási műveletekből származó maradványok kivételével, a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezéséhez a 1. cikk (2) bekezdésének 197. albekezdésével összhangban. E kódex XNUMX. cikke;
  4. a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk, a vámtarifa vámeljárásának befejezésére e kódex 1. cikke (5) bekezdésének 207. albekezdésével összhangban;
  5. a szabad raktár vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk a vámszabad raktár vámeljárásának befejezésére a jelen Kódex 1. cikke (4) bekezdésének 215. albekezdésével összhangban;
  6. Olyan uniós áruk, amelyek vonatkozásában a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárását alkalmazták, ha az árukat az Unió vámterületéről exportálják az ügylet feltételeinek be nem tartása miatt, amely alapján az árukat szállították. az Unió vámhatárán túl, ideértve a mennyiséget, a minőséget, a leírást vagy a csomagolást is, amennyiben megfelel a jelen Kódex 2. cikkének (239) bekezdésében megállapított feltételeknek;
  7. belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk, amelyek tekintetében az Unión belüli nemzetközi szerződésekkel vagy az Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésekkel összhangban alacsonyabb behozatali vámtételeket alkalmaznak, mint amelyeket az egységes vámtarifa állapított meg az Eurázsiai Gazdasági Unió részéről, ha ezeket az árukat az Unió vámterületéről exportálják az ügylet azon feltételeinek be nem tartása miatt, amely alapján az árukat az Unió vámhatárán át szállították, ideértve az árukat is: mennyiség, minőség, megnevezés vagy csomagolás, e kódex 2. cikkének (239) bekezdésében megállapított feltételek mellett.
 3. Az e cikk (6) bekezdésének 2. albekezdésében meghatározott, az újrakiviteli vámeljárás alá vont és az Unió vámterületéről ténylegesen kivitt uniós áruk elveszítik az uniós áruk státusát.
 4. Megengedett az újrakivitelre vonatkozó vámeljárások alkalmazása az Unió vámterületéről kivitt termékek vonatkozásában:
  1. a Vámkódex 1. cikke (3) bekezdésének 176. albekezdésében meghatározott áruk, amelyeket a vámterületen kívüli feldolgozás céljából vámkezelési eljárás alá vontak, hogy a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárást a 2. cikk (2) bekezdésének 184. albekezdésével összhangban befejezzék. ez a kódex;
  2. különleges vámeljárás alá vont áruk, a Bizottság által meghatározott esetekben;
  3. nemzetközi kódexű járművek e kódex 7. cikkének (276) bekezdésével összhangban;
  4. a jelen kódex 2. cikke (5) bekezdésének 303. albekezdésében meghatározott külföldi áruk.
  5. Az e cikk (4) bekezdésében meghatározott árukra az újrakiviteli vámeljárás vonatkozik, anélkül, hogy azokat az Unió vámterületére importálnák.

239. cikk Az áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonásának feltételei

 1. Az e kódex 1. cikke (5) bekezdésének 2–238. Albekezdésében meghatározott áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonásának feltételei:
  1. a tiltásoknak és korlátozásoknak való megfelelés e kódex 7. cikkével összhangban;
  2. információk benyújtása a vámhatósághoz az áruknak az Unió vámterületére történő behozatalának, az áruknak az Unió vámterületéről történő kivitelének körülményeiről, amelyet vám- és (vagy) egyéb okmányok vagy dokumentumok benyújtása igazol, vagy információk az ilyen dokumentumokról.
 2. Az e kódex 6. cikke (7) bekezdésének 2. és 238. albekezdésében meghatározott áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonásának feltételei:
  1. az áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonása a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonását követő naptól számított egy éven belül;
  2. információk benyújtása a vámhatósághoz az áruknak az Unió vámterületére történő behozatalának körülményeiről, az ügylet feltételeinek be nem tartása, amely alapján az árukat az Unió vámhatárán át szállították, ezeket az árukat a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alatt, ezen áruk felhasználását a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonását követően, amelyet vám- és (vagy) egyéb okmányok vagy az ilyen okmányokkal kapcsolatos információk nyújtanak be. Azon ügylet feltételeinek be nem tartásának megerősítése céljából, amely alapján az árukat az Unió vámhatárán szállították, a vámhatóságnak fel lehet mutatni az engedélyezett szervezetek által a jogszabályokkal összhangban kiállított dokumentumokat. a tagállamok;
  3. az áruk nem az Unió vámterületén történő felhasználása és azok javításának elmulasztása, kivéve azokat az eseteket, amikor az áruk használatára a hibák vagy egyéb körülmények felderítéséhez volt szükség áruk kivitele az Unió vámterületéről;
  4. az áruk vámhatóság általi azonosításának képessége;
  5. a tiltások és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.

240. cikk. Az újrakiviteli vámeljárás alá vont árukkal kapcsolatos intézkedések

 1. Az Unió vámterületén keresztül történő szállításhoz (szállításhoz) az újrakivitelre vonatkozó vámeljárás alá vont áruk vámtranzit alá tartoznak, kivéve:
  1. e kódex 6. cikke (2) bekezdésének 238. albekezdésében meghatározott áruk;
  2. a kikötőből kivitt áruk FEZ vagy logisztikai FEZ, és az ilyen áruk kiindulási helye az áruk mozgásának helye az Unió vámhatárán keresztül, amelyhez egy ilyen kikötői FEZ vagy logisztikai FEZ tartozik;
  3. a Bizottság által meghatározott egyéb árukategóriák.
 2. Az újrakivitelre vonatkozó vámeljárás alá vont árukat az Unió vámterületéről az ilyen áruk ilyen vámeljárás alá vonását követő naptól számított 4 hónapot meg nem haladó időtartamon belül kell kivinni, kivéve a Közösségbe behozott árukat. a kikötő FEZ vagy logisztikai FEZ területe.
 3. Ha a külföldi áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonásának napját követő 3 munkanapon belül az ilyen árukat nem vonták be az árutovábbítási vámeljárás alá, vagy elhagyták az Unió vámterületét, azokat ideiglenesen raktárba kell helyezni .
 4. Ha az újrakivitel céljából vámeljárás alá vont külföldi árukat nem exportálják az Unió vámterületéről, kivéve azok megsemmisítését és (vagy) helyrehozhatatlan veszteséget, amelyet baleset, vis maior vagy helyrehozhatatlan veszteség okoz. természetes veszteség normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között, az e cikk (2) bekezdésében megállapított időtartam lejárta előtt az újrakiviteli vámeljárás befejeződik, és az ilyen külföldi árukat a vámhatóság visszatartja e kódex 51. fejezetével összhangban.

241. cikk. Behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megjelenése és megszűnése az újrakivitelre vonatkozó vámeljárás alá vont (behelyezett) külföldi áruk vonatkozásában, azok befizetésének határideje és számítás

 1. Az újrakiviteli vámeljárás alá vont külföldi áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a nyilatkozattevő számára attól a pillanattól kezdve keletkezik, hogy a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árukra vonatkozó árunyilatkozatot.
 2. Az újrakiviteli vámeljárás alá vont (behelyezett) külföldi áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségét a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. a külföldi áruk tényleges kivitele az Unió vámterületéről, amelyet az indulási hely vámhatósága igazolt a Bizottság által e kódex 93. cikkével összhangban meghatározott módon;
  2. áruk elhelyezése, amelyek tekintetében az újrakivitelre vonatkozó vámeljárás hatása megszűnt, vámeljárások alá e kódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban;
  3. az importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (4) - (6) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  4. a vámhatóság által a vámjogi szabályozással összhangban a külföldi áruk megsemmisítésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségének a baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének tényének a vámhatóság általi elismerése a természetes veszteség normál szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás körülményei között, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megsemmisítést vagy helyrehozhatatlan veszteséget megelőzően, a jelen Kódexnek megfelelően ezen külföldi áruk vonatkozásában az importvámok megfizetésének határideje , adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok jöttek létre;
  5. az áruk újrakivitelre vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadásának megtagadása - az árunyilatkozat nyilvántartásba vételekor felmerült importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettségével kapcsolatban;
  6. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - az importvámok, adók, különös fizetési kötelezettségek vonatkozásában , dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, amelyek az árunyilatkozat nyilvántartásba vétele során merültek fel;
  7. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  8. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  9. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 3. Az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettségét akkor kell teljesíteni, ha az újrakiviteli vámeljárás alá vont külföldi árukat nem az Unió vámterületéről exportálják, még a lejárta előtt. a jelen kódex 2. cikkének (240) bekezdésében megállapított időszak
  Ezen körülmény bekövetkeztekor az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének napja az áruk újrakivitelre vonatkozó vámeljárás alá vonásának napja.
 4. Az e cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmény bekövetkezésekor behozatali vámok, adók, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat úgy kell megfizetni, mintha az újrakiviteli vámeljárás alá vont külföldi árukra a belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárást vonták volna be vámkedvezmények és az importvámok fizetési előnyeinek alkalmazása nélkül. vámok és adók, kivéve az e cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott eseteket.
  A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni, amely a vámhatósági nyilvántartásba vétel napján érvényes. az áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonásával benyújtott árunyilatkozat.
 5. Ha az e cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmény a jelen kódex 1. cikke (1) bekezdésének 126. albekezdésében meghatározott feltételesen kiadott árukkal kapcsolatban merült fel, akkor a behozatali vámokat és adókat a behozatali vámok, a be nem fizetett adók összegében kell megfizetni áruk bocsátásakor a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárásának megfelelően, az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó ösztönzők alkalmazásával kapcsolatban. A meghatározott árukra vonatkozó különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat nem kell megfizetni.
 6. Ha az e cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmény a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont áruk feldolgozásának termékeivel kapcsolatban merült fel, akkor behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni. a behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összegében, amelyeket úgy kell fizetni, mintha a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont, és a feldolgozott termékek előállításához a a feldolgozott termékek kiadására vonatkozó normákat a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alá helyezték.
  A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni, azon a napon, amely a vámhatóság nyilvántartásba vételének napján érvényes. az áruk vámterületen történő feldolgozás céljából történő vámeljárás alá vonására benyújtott árukra vonatkozó árunyilatkozat, valamint olyan áruk vonatkozásában, amelyek kiadását a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vonása előtt a nyilatkozat benyújtása előtt tették közzé áruk esetében, - azon a napon, amikor a vámhatóság az árunyilatkozat benyújtása előtt nyilvántartásba vette az áruk kiadására vonatkozó kérelmet.
  Ha az importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a devizát egy tagállam pénznemére kell átszámítani, akkor az ilyen átváltást az adott napon érvényes árfolyamon kell végrehajtani. e szakasz második bekezdésében meghatározottak szerint.
 7. Az e cikk (6) bekezdésével összhangban megfizetett (beszedett) behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összege után kamatot kell fizetni, mintha ezekre az összegekre a halasztást engedélyezték volna a az áruk vámeljárás alá vonásának vámeljárás alá vonásának napja azon a napon, amikor az árukat újrakiviteli vámeljárás alá vonják. A meghatározott kamatot a kódex 60. cikkével összhangban kell kiszámítani és kifizetni.
  Ha a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás e kódex 3. cikkének (173) bekezdésével összhangban felfüggesztésre került, az ebben a bekezdésben előírt kamatot a vámeljárás felfüggesztésének időtartamára nem kell felszámítani vagy megfizetni.
 8. Külföldi áruk tényleges kivitele esetén az Unió vámterületéről, amelyet az indulási hely vámhatósága igazolt a Bizottság által meghatározott módon, vagy ilyen áruk elhelyezését a Szerződés 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban. ezt a kódexet a külföldi árukra alkalmazandó vámeljárások alapján, vagy az ilyen áruk vámhatóság általi feltartóztatása e kódex 51. fejezetével összhangban, miután behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat fizetett. és (vagy) beszedésüket (részben vagy egészben) az e cikknek megfelelően befizetett és (vagy) beszedett behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat vissza kell adni a 10. cikknek és 76. cikknek megfelelően. ezt a kódexet.
 9. A nyilatkozattevő nem köteles exportvámot fizetni az újrakiviteli vámeljárás alá vont áruk után.

242. cikk. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok visszatérítése (ellentételezése)

 1. A jelen Kódex 6. cikke (7) bekezdésének 2. és 238. albekezdésében meghatározott, az újrakiviteli vámeljárás alá vont és az Unió vámterületéről ténylegesen kivitt áruk vonatkozásában visszatérítés (ellentételezés) behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, amelyeket a belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárás alkalmazásával kapcsolatban fizettek (beszedtek), kivéve azt az esetet, amikor a behozatali vámok és adók összegét megfizették ( összegyűjtötték) az importvámok, adók megfizetéséhez nyújtott juttatások céljainak és feltételeinek megsértésével és (vagy) ezen áruk felhasználására és (vagy) ártalmatlanítására vonatkozó korlátozások megsértésével járó cselekmények végrehajtásával kapcsolatban. az ilyen előnyök felhasználása.
 2. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összegének visszatérítését (ellentételezését) e cikk (1) bekezdésével összhangban e kódex 10. fejezetével és 76. cikkével összhangban kell végrehajtani.