МЕНЮ

Szabad vámzóna vámeljárása

201. cikk. A szabad vámzóna vámeljárásának tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás szabad vámzóna - a külföldi árukra és az Unió áruira alkalmazott vámeljárás, amelynek megfelelően ezeket az árukat a területén helyezik el és használják fel FEZ vagy annak része vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetése nélkül, figyelemmel az áruk e vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételeire.
 2. A szabad vámzóna vámeljárása szerint árukat helyeznek el, amelyeket a FEZ területén lakók (résztvevők, alanyok) helyeznek el és / vagy használnak a FEZ területén annak érdekében, hogy a lakosok vállalkozói és egyéb tevékenységeket végezzenek ( a FEZ résztvevői, alanyai) a FEZ területén történő tevékenységek végrehajtásáról (lebonyolításáról) szóló megállapodás (megállapodás) szerint (megállapodás a FEZ tevékenységének feltételeiről, beruházási nyilatkozat, vállalkozói program), kivéve, ha a tagállam jogszabályai másként nem állapítják meg a szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában az ilyen tagállam területén létrehozott különálló gazdasági övezetek elhelyezésére és (vagy) felhasználására.
 3. Az e cikk (2) bekezdésében meghatározott áruk, amelyek az Unió árui, kivéve azokat, amelyeket a kikötői övezet vagy a logisztikai övezet területén történő elhelyezés és / vagy felhasználás céljából importáltak, szabad vámeljárás alá vonják. a zóna a KGVB lakójának (résztvevőjének, alanyának) választása alapján, ha annak a tagállamnak a jogszabályai, amelynek területén a KGV-t létrehozták, nem került megállapításra, hogy ezek Uniós áruk a vámszabad övezet vámeljárása alá vonás nélkül kerülhetnek be.
 4. A szabad vámzóna vámeljárása szerint olyan árukat helyeznek el, amelyeket a kikötő övezetének vagy logisztikai övezetének a területén történő elhelyezésre szánnak olyan személyek, akik nem a kikötő övezetének vagy a logisztikai övezetnek a lakói (résztvevői, alanyai), és akik megállapodást kötöttek egy kikötői övezet vagy egy logisztikai övezet lakóival (résztvevői, szervezetei) az áruk raktározására (tárolására), áruk be- és kirakodására, valamint a raktározással kapcsolatos egyéb rakománykezelési szolgáltatások nyújtására, valamint a az áruk biztonsága és az áruk szállításra (szállításra) előkészítése, ideértve a tétel felosztását, a szállítmányok kialakítását, a válogatást, a csomagolást, az újracsomagolást, a címkézést (a továbbiakban ebben a fejezetben - a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés), feltéve, hogy az árukkal végzett műveletek az ilyen szolgáltatások nyújtása során ne változtassa meg az áruk azon jellemzőit, amelyek a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően a kód változásával járnak.
 5. A FEZ területén található, és a vámszabad övezet vámeljárása alá nem tartozó uniós áruk tekintetében bármilyen művelet végrehajtása megengedett, beleértve az e kódex 1. cikkének (205) bekezdésében előírt műveleteket is.
 6. Ne illesszen be a vámszabad terület vámeljárásába szállításáruk, utasok és (vagy) poggyász FEZ területére történő szállításának és (vagy) áruk fuvarozásának a FEZ területéről történő végrehajtása, valamint kellékekilyen járműveken.
 7. Külföldi áruka vámszabad vámövezet vámeljárása alá helyezett személyek megőrzik a külföldi áruk státusát, az Unió árui pedig a vámszabad vámövezet vámeljárása alá helyezik az Unió árui.
 8. A vámszabad övezet vámeljárás alá vont uniós árukból gyártott (átvett) áruk, valamint a vámszabad övezet vámeljárása alá helyezett uniós árukból gyártott (átvett) áruk, valamint a vámeljárás alá nem vont uniós áruk vámszabad övezethez tartozó személyek, megszerezzék az uniós áruk státusát.
 9. A vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk, valamint a vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árukból gyártott (átvett) áruk és az uniós áruk (a továbbiakban ebben a fejezetben - előállított áruk ( a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból érkezett) e bekezdés második bekezdésének figyelembevételével külföldi áru státuszt szerez.
  Ha a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) árukat az Unió vámterületéről exportálják, az ilyen áruk státusát e kódex 210. cikkével összhangban határozzák meg.
 10. Ha a FEZ területén található árukat a vámhatóság nem tudja azonosítani olyan áruként, amelyek a FEZ területén voltak a létrehozása előtt, vagy a FEZ területére behozott vagy a területén gyártott (átvett) árukként. a FEZ, akkor az ilyen áruk a FEZ területének az Unió vámterületén kívüli területéről történő kivitelük céljából az Unió termékeinek, más célból pedig az Unió vámterületére behozott külföldi áruknak minősülnek.
 11. Az e cikk (10) bekezdésében meghatározott, korábban a FEZ területéről az Unió vámterületén kívülre exportált áruknak az Unió vámterületére történő importálásakor az újrabehozatalra vonatkozó vámeljárást nem alkalmazzák ezekre az árukra.
 12. A belső piac védelmi intézkedéseinek hatálya alá tartozó, a vámszabad vámövezet vámeljárása alá tartozó külföldi árukat azonosítani kell a szabad vámövezet vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) árukban, export céljából az ilyen áruknak a FEZ területéről az Unió vámterületének többi részéig.
  Abban az esetben, ha a belső piac védelmi intézkedéseinek hatálya alá tartozó és a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukat a szabad vám vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) termékek előállítására használják fel zónában, de az ilyen árukban nem azonosítható, az ilyen külföldi árukból előállított (átvett) árukat szabad vámzóna vámeljárása alá kell helyezni az Unió vámterületéről.
 13. A Bizottságnak jogában áll meghatározni azoknak az áruknak és (vagy) árukategóriáknak a listáját, amelyek nem tartoznak a vámszabad övezet vámeljárása alá.
  A tagállamok jogszabályainak megfelelően fel lehet tüntetni azoknak az áruknak és (vagy) árukategóriáknak a felsorolását, amelyek nem tartoznak vámeljárás alá egy szabad övezet vámeljárás alá vonása az ezen államok területén létrehozott (létrehozott) KGÖ-kben. alapított.
 14. Azokat az alkatrészeket, szerelvényeket, egységeket, amelyeket a vámhatóság azonosíthat a vámszabad vámövezet vámeljárása alá vont áruk összetételében (tartalmazzák), a FEZ területéről történő kivitelük során elhelyezett áruknak tekintik. vámszabad eljárás alá eső vámeljárás alapján, és e kódex rendelkezéseit kell alkalmazni rájuk.
 15. Egy tagállam jogszabályai megállapíthatják, hogy e kódex 3. cikkének (205) bekezdése, 1. cikke (2) bekezdésének első és második albekezdése nem alkalmazandó azokra az ÁGSZ-ekre, amelyek határai teljesen vagy részben egybeesnek a vámhatóság határainak szakaszaival. az Unió egy ilyen tagállam területén jött létre.

202. cikk. Az áruk vámszabad övezet vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei

 1. Az áruk vámszabad területen történő vámeljárás alá vonásának feltételei:
  1. az árukat a FEZ területén tartózkodók (résztvevők, alanyok) számára kívánják elhelyezni és (vagy) felhasználni a FEZ területén annak érdekében, hogy vállalkozói és egyéb tevékenységeket végezzenek a FEZ lakói (résztvevők, alanyok) a megállapodásnak megfelelően. (megállapodás) a FEZ területén végzett tevékenységek végrehajtásáról (lebonyolításáról) (megállapodás a FEZ tevékenységének feltételeiről, beruházási nyilatkozat, vállalkozói program), kivéve, ha egy tagállam jogszabályai másként állapítják meg a jelen Kódex 2. cikkének (201) bekezdésével az ilyen tagállam területén létrehozott egyedi gazdasági övezetek területén történő elhelyezésre és / vagy felhasználásra;
  2. az árukat olyan személyek szánják elhelyezni a kikötő övezetében vagy a logisztikai övezetben, akik nem a kikötő övezetének vagy a logisztikai övezetnek a lakói (résztvevői, szervezetei), és szolgáltatási megállapodást kötöttek a parti lakosokkal (résztvevők, szervezetek). kikötői FEZ vagy logisztikai FEZ, feltéve, hogy az ilyen szolgáltatások nyújtása során az árukkal végzett műveletek nem változtatják meg a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelő kódváltozással járó áruk jellemzőit;
  3. a külföldi árukkal kapcsolatos tilalmak és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.
 2. A vámszabad vámövezet vámeljárása alá vont áruk bevallói olyan személyek lehetnek, akik a FEZ állandó lakói (résztvevői, alanyai), amelynek területén ezek az áruk találhatók, valamint a (3) és (4) bekezdésben előírt esetekben e cikk 3. pontjában meghatározott vagy a Bizottság által e cikk (4) bekezdésével összhangban meghatározott más személyeket is.
 3. Az e cikk (2) bekezdésének 1. albekezdésében meghatározott áruk bevallói, akiket a kikötő BEZ vagy logisztikai FEZ területére importáltak, vagy a kikötő FEZ vagy logisztikai FEZ területéről az Unió vámterületének többi részébe vagy azon túlra exportálták szolgáltatási megállapodás alapján e kódex 1. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében és (1) bekezdésének harmadik bekezdésében meghatározott személyek lehetnek.
 4. A Bizottságnak joga van meghatározni a tagállamok azon személyeit, akik nem a FEZ lakói (résztvevői, alanyai), és azokat az eseteket, amikor ezek a személyek a vámszabad vámzónában alkalmazott vámeljárás alá vont áruk nyilatkozóiként léphetnek fel.
 5. Az áruk vámszabad övezet vámeljárásával összhangban történő felhasználásának feltételei:
  1. a szabad övezet vámeljárás alá vont árucikkek elhelyezése és elhelyezése a KGV területén a KGV működési ideje alatt, vagy a KÖZ területén a vámszabad övezet vámeljárásának alkalmazásának időszaka alatt, vagy mindaddig, amíg a személy elveszíti a KGVB lakójának (résztvevőjének, alanyának) státusát, figyelembe véve e kódex 4. cikkének (205) bekezdését;
  2. a szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk felhasználása a FEZ területén a következők szerint:
   • megállapodás (megállapodás) egy tevékenységek végrehajtásáról (lebonyolításáról) a KGV területén (megállapodás a KGV tevékenységének feltételeiről, befektetési nyilatkozat, vállalkozói program) vagy a tagállami jogszabályok által meghatározott célokról e kódex 2. cikkének (201) bekezdésével összhangban;
   • szolgáltatásnyújtásról szóló megállapodás, amelyet olyan személy köt meg, aki nem a kikötő övezetének vagy a logisztikai övezetnek a lakója (résztvevője, szervezete), valamint a kikötő övezetének vagy a logisztikai övezetnek a lakója (résztvevője, szervezete), ha az árut elhelyezik a kikötő övezetének vagy a logisztikai FEZ területén lévő vámszabad övezet vámeljárása alapján ilyen szolgáltatások nyújtására;
  3. a szabad övezet vámeljárás alá vont áruk elhelyezése és felhasználása a FEZ területén, az alábbiak szerint:
   • az ilyen áruk nyilatkozattevője vagy más személyek, akiket e kódex határoz meg, vagy amelyeket a tagállamok jogszabályai határoznak meg e kódexnek megfelelően;
   • a kikötő övezetének vagy a logisztikai övezetnek a lakója (résztvevője, alanya), ha szolgáltatási megállapodás alapján tárol árukat, és nem nyilatkozik az árukról;
  4. jutalék a vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont áruk után, e kódex 205. cikkének megfelelő intézkedések.
 6. A KGV működésének megszüntetése vagy a szabad vámzóna vámeljárásának a KISZ területén történő alkalmazásának megszüntetéséről szóló döntés, vagy ha egy személy elveszíti a KGVB lakójának (résztvevőjének, alanyának) jogállását, az e cikk (5) bekezdésében meghatározott vámszabad vámzónának a vámeljárással összhangban történő használatának feltételeit be kell tartani e vámeljárás befejezéséig vagy befejezéséig, a 3. cikk (4) és (207) bekezdésével összhangban. ezt a kódexet.
 7. Ha egy kikötői övezetben vagy egy logisztikai övezetben lakó (résztvevő, alany) áruk tárolását végzi, amelynek nyilatkozattevője nem szolgáltatási szerződés alapján köteles betartani az áruk használati feltételeit a vámszabad vámövezet vámeljárása.

203. cikk A KGV területe vámügyleteka FEZ területén végeznek

 1. A FEZ területe vámellenőrzési övezet.
  Egy tagállam jogszabályai meghatározhatják, hogy az ilyen tagállam területén létrehozott egyes BEZ-ek nem a vámellenőrzés zónái.
 2. A FEZ területét fel kell szerelni a vámellenőrzés céljából.
  A FEZ területének rendezésére vonatkozó követelményeket, beleértve az ilyen terület kerítésének elkerítésének és videó megfigyelő rendszerrel történő felszerelésének követelményeit, a tagállamok jogszabályaival összhangban állapítják meg.
  Az ellenőrző pontok rendszerének biztosítása a KGV területén, ideértve a személyek ilyen területre való bejutásának eljárásának meghatározását is, a tagállamok jogszabályainak megfelelően történik.
 3. A FEZ területén elhelyezett árukkal kapcsolatos vámműveleteket e kódexnek megfelelően hajtják végre, figyelembe véve az e cikkben előírt sajátosságokat.
 4. Az áruk behozatala a FEZ területére, a kikötői és a logisztikai FEZ kivételével, a vámhatóság értesítésével történik az ilyen behozatalról, és az áruk kivitele a FEZ területéről történik ki a vámhatóság engedélyével.
  Az áruk behozatala a kikötő FEZ vagy logisztikai FEZ területére a vámhatóság engedélyével történik.
  A tagállamok vámszabályozásra vonatkozó jogszabályai meghatározhatják az említett bejelentés benyújtásának és az említett engedélyek kiadásának eljárását, valamint az értesítés és az engedélyek formáit.
  Amikor az áruk elhagyják a kikötő vagy a logisztikai gazdasági övezet területét, az ilyen övezetek területén kívülre helyezik kiviteli vámeljárás, újrakiviteli vámeljárás, vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás, ideiglenes kiviteli vámeljárás, különleges vámeljárás, a kikötő kizárólagos gazdasági övezetének lakója (résztvevője, alanya) vagy a logisztikai övezet benyújtja a vámhatósághoz fuvar (fuvar) okmányok, megerősítve, hogy a kirakodás helye (kikötő, repülőtér) az Unió vámterületén kívül eső hely.
  A tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai az e bekezdésben előírtaktól eltérő eljárást állapíthatnak meg az áruknak a FEZ területére történő behozatalára és az áruknak a FEZ területéről történő kivitelére.
 5. A kikötő BEZ vagy logisztikai FEZ területére történő behozatal esetén a Vámkódex 4. cikkének (204) bekezdésével összhangban vámáru-nyilatkozat hatálya alá nem tartozó áruk vonatkozásában csak az áruk vámterületre történő megérkezésével kapcsolatos vámműveleteket hajtanak végre. e kódex 1. cikkének (5) - (88) bekezdésében előírtak szerint.
 6. Vámhatóságok joga van a FEZ területére behozott áruk azonosítására. A vámhatóság a FEZ területére behozott áruk azonosítására vonatkozó eljárását a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban állapítja meg.
 7. a nyilatkozattevő nyilvántartást vezet a szabad vámzóna vámeljárás alá vont árukról, valamint a vámszabad vámzónában eljáró vámáru alá helyezett árukról készített (átvett) árukról, és jelentéseket nyújt be az ilyen árukról a tagállam területén lévő vámhatósághoz amelyből létrehozták a GÖBSZ-t.
  A vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont árukkal kapcsolatban bekövetkező bármilyen változás tükröződik a számviteli dokumentumokban.
  A vámszabad övezet vámeljárás alá vont áruk és a vámeljárás alá vont árukból készített (átvett) áruk nyilvántartásának vezetési eljárása, valamint az ilyen árukról a vámhatósághoz történő jelentések benyújtásának eljárása hatóságot a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban kell létrehozni.

204. cikk. A kikötői övezet vagy logisztikai gazdasági övezet területére behozott áruk vámszabad övezet vámeljárás alá vonásának sajátosságai

 1. A kikötő BEZ vagy logisztikai ÁZZ területére behozott áruk a vámszabad övezet vámeljárása alá tartoznak attól a naptól kezdve, amikor azokat a kikötő BEZ vagy logisztikai LEZ területére behozták, kivéve azokat az árukat, amelyek: e cikk (3) bekezdésével összhangban nem vonatkoznak a vámszabad övezet vámeljárása alá.
 2. E cikk (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a nemzetközi postai küldeményekre és a nemzetközi postai küldeményekkel ellátott, a kikötő FEZ vagy a logisztikai FEZ területére behozott termékekre. Az ilyen nemzetközi postai küldeményekkel és a nemzetközi postai küldeményekkel kapcsolatos vámműveleteket a nemzetközi postai csere azon helyén (intézményében) hajtják végre, amely a kikötő övezetében vagy a logisztikai FEZ területén található, e kódexnek megfelelően.
 3. Nem vonatkoznak a vámszabad vámzónában történő vámeljárás alá vételre:
  1. járművek nemzetközi szállításrabehozzák a kikötő BEZ vagy logisztikai FEZ területére, és exportálják a kikötő BEZ vagy logisztikai FEZ területéről az ilyen járművekkel történő nemzetközi áruszállítással, valamint a kikötő BEZ vagy logisztikai ÁZZ területére behozott járművekkel és a kikötő FEZ vagy logisztikai FEZ FEZ területéről exportálják az áruk szállítását az Unió vámterületén keresztül anélkül, hogy elhagynák ezt a területet;
  2. A kikötő FEZ területére behozott vagy a kikötő FEZ területéről az Unió vámterületének többi részébe a tengeri kikötő, a folyami kikötő, a repülőtér igazgatása, valamint a nem rezidensek (résztvevők) által kivitt uniós áruk , tantárgyak), és a tengeri kikötőben, a folyami kikötőben működnek, a repülőtér a hajózás biztonságának, a repülőgép-repülések biztonságának, a tengeri kikötő, a folyami kikötő, a repülőtér infrastrukturális létesítményeinek üzemeltetésének vagy egyéb kapcsolódó funkcióinak biztosításával működik. a kikötőben, a folyami kikötőben, a repülőtéren végzett tevékenységek végrehajtása;
  3. Azon uniós áruk, amelyeket a kikötő FEZ vagy logisztikai FEZ területére importáltak, vagy amelyeket a kikötő FEZ vagy logisztikai FEZ területéről exportáltak az Unió vámterületének többi részére a kikötő FEZ vagy logisztikai FEZ igazgatásával, a művelettel kapcsolatban ezeknek az övezeteknek;
  4. a kikötő övezetének vagy logisztikai övezetnek a területére behozott és az ilyen behozatal előtt kívül elhelyezett áruk a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás, ideiglenes kiviteli vámeljárás, újrakivitel vámeljárása, különleges vámkezelés alapján eljárás;
  5. a kikötő kizárólagos gazdasági övezetének vagy logisztikai gazdasági övezetnek a területére behozott és az ilyen behozatal előtt kivitt áruk a kiviteli vámeljárás vagy a vámtranzit vámeljárása alapján, a tagállamok jogszabályai által meghatározott esetekben;
  6. a halászflotta azon hajói, amelyeket a kikötő kizárólagos gazdasági övezetének területére importáltak és a kikötő kizárólagos gazdasági övezetéből exportáltak a vízi biológiai erőforrásokból származó halak és (vagy) a vízi biológiai erőforrásokból előállított egyéb termékek ezen hajókon történő kirakodása kapcsán. az ilyen hajókat, és (vagy) áruk ellátására szolgáló hajók fedélzetén történő betöltése céljából;
  7. az e bekezdés 1. és 6. albekezdésében meghatározott járművek által mozgatott készletek.
 4. A kikötő FEZ vagy logisztikai FEZ területére behozott árukra nem vonatkozik vámáru-nyilatkozat, kivéve az e bekezdés második bekezdésében megállapított eseteket, valamint a tagállamok e rendelet harmadik bekezdésével összhangban a vámszabályozásra vonatkozó jogszabályait.
  Azok az áruk, amelyeket a KGV lakói (résztvevői, alanyai) importálnak a kikötő, a folyami kikötő, a kikötő FEZ területén található repülőtér infrastrukturális létesítményeinek építéséhez, rekonstrukciójához vagy a logisztikai KGV infrastrukturális létesítményeinek építéséhez, vámnyilatkozat.
  A tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai más eseteket is meghatározhatnak, amikor a kikötő övezetének vagy a logisztikai övezetnek a területére behozott áruk vámáru-nyilatkozat tárgyát képezik, valamint a vámáru-nyilatkozat benyújtásának határidejét a vámáru-nyilatkozat hatálya alá tartozó áruk vonatkozásában.

205. cikk. A vámszabad övezet vámeljárás alá vont árukkal és a vámszabad övezet vámeljárás alá vont árukból készített (átvett) árukkal kapcsolatos intézkedések.

 1. A vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont áruk és / vagy a vámszabad övezet vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) áruk tekintetében a FEZ területén bármilyen művelet megengedett, ideértve:
  1. tárolás;
  2. áruk be- és kirakodási műveletei és a raktározással kapcsolatos egyéb rakományi műveletek;
  3. az áruk biztonságának biztosításához szükséges műveletek, valamint az áruk szállításhoz (szállításhoz) való előkészítéséhez szükséges szokásos műveletek, ideértve a tétel felosztását, a szállítmányok kialakítását, a válogatást, a csomagolást, az újracsomagolást, a címkézést, a kereskedelmi minőség javítását szolgáló műveleteket;
  4. áruk feldolgozásához (feldolgozásához), áruk gyártásához (beleértve az összeszerelést, szétszerelést, felszerelést, felszerelést), javításhoz vagy karbantartáshoz kapcsolódó műveletek, beleértve azokat is, amelyek során a vámszabad vámzónában vámeljárás alá helyezett külföldi áruk vesznek részt, vagy hozzájárulnak az áruk előállításához (átvételéhez), még akkor is, ha az ilyen külföldi árukat teljes egészében vagy részben elfogyasztják (elfogyasztják) az áruk gyártásának (fogadásának) során, és (vagy) nem tartalmazzák a vámhatóság alá helyezett árukból előállított (átvett) áruk vámszabad övezet eljárása (a továbbiakban ebben a fejezetben - a vámszabad övezet vámeljárás alá vont áruk feldolgozásának műveletei). Azok a külföldi áruk, amelyek részt vesznek vagy elősegítik az áruk előállítását (átvételét) a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont áruk feldolgozására irányuló műveletek során, nem tartalmazzák azokat az árukat, amelyek a technológiai folyamat segédeszközei, például berendezések, gépek, szerelvények;
  5. az e cikk (4) bekezdésében meghatározott vámszabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk feldolgozásával kapcsolatos műveletek végrehajtása során az áruk fogyasztásától (fogyasztásától) eltérő áruk fogyasztása, a Bizottság által meghatározott esetekben; (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Tanácsának 88. december 20.12.2017-i XNUMX. számú határozatát)
  6. minták és (vagy) áruminták kiválasztása e kódex 17. cikkével összhangban.
 2. Az áruk teljes vagy részleges fogyasztásának ténye, ideértve az áruk előállításának (fogadásának), az objektumok létrehozásának a FEZ területén történő létrehozásának, a gyártási folyamatok biztosításának, a gyártási folyamatok biztosításának, a használt berendezések, gépek és egységek karbantartásának és üzemeltetésének kiadásait (fogyasztását). a FEZ területén a vámhatósághoz benyújtott jelentésekben e kódex 7. cikkének (203) bekezdésével összhangban tükröződni kell.
 3. A vámszabad övezet vámeljárás alá vont áruk és (vagy) a vámszabad övezet vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) áruk tekintetében megengedett az e cikk (1) bekezdésében meghatározott műveletek végrehajtása. cikk a FEZ területén, ha az ilyen műveletek megfelelnek a FEZ területén végzett tevékenységek végrehajtásáról (lebonyolításáról) szóló megállapodás (megállapodás) feltételeinek (megállapodás a FEZ tevékenységeinek feltételeiről, beruházási nyilatkozat, vállalkozási program).
 4. A vámhatóság engedélyével szabad vámövezet vámeljárás alá vont árucikkeket és (vagy) a vámszabad területre vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) árukat lehet exportálni egy vámterület területéről. FEZ anélkül, hogy befejezné a vámszabad vámzónának a vámeljárását, a következő esetekben:
  1. a meghatározott árukat, amelyek berendezések, egyéb fő termelési eszközök, amelyeket a KGV-ban lakó (résztvevő, alany) üzembe helyezett és használtak, vagy a meghatározott fő termelési eszközök egyes részeit exportálják a vámterület többi részére. Uniós javítások (a nagyjavítás, korszerűsítés kivételével), karbantartás vagy egyéb műveletek, amelyek szükségesek az ilyen áruk normál (működési) állapotának fenntartásához
  2. a meghatározott árukat az Unió vámterületének többi részébe exportálják műszaki tesztelésük, kutatásuk, tesztelésük, hitelesítésük, beleértve a gyártási folyamat által előírt műveleteket, valamint mintákként történő bemutatás céljából;
  3. Ezeket az árukat annak a tagállamnak a többi területére exportálják, amelynek területén a KGV-t létrehozták, annak érdekében, hogy vámszabad műveleteket hajtsanak végre a vámszabad övezet vámeljárásának befejeztével az engedélyezett vámhatóságnál, az engedély alapján. a vámszabályozásra vonatkozó tagállami jogszabályokkal összhangban végezzen vámműveleteket az ilyen áruk vonatkozásában;
  4. ezeket az árukat saját termelési és technológiai szükségleteikre exportálják a tagállam többi területére, amelynek területén a KGV-t létrehozták. A Bizottság határozza meg azokat a feltételeket, amelyek mellett ezen áruk kivitele a FEZ területéről ebben az esetben megengedett, valamint a tagállam területének azon részét, amelyre az ilyen export megengedett;
  5. ezeket az árukat az Unió vámterületének többi részébe exportálják áruk feldolgozására (feldolgozására), áruk gyártására, beleértve a Bizottság által meghatározott összeszerelésre, telepítésre, felszerelésre és egyéb műveletekre is, feltéve, hogy nincsenek feltételek az ilyen áruk tekintetében a FEZ területén, és az ilyen műveletek lehetősége Ebben az esetben azokat az eseteket és feltételeket határozza meg, amikor a meghatározott árukat a FEZ területéről lehet exportálni. (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Tanácsának 88. december 20.12.2017-i XNUMX. számú határozatát)
 5. Az e cikk (1) bekezdésének 2., 4., 5. és 4. albekezdésében meghatározott árukat a vámhatóság által az ilyen műveletek céljai és körülményei alapján megállapított időtartam lejárta előtt újra be kell importálni a FEZ területére. . A vámhatóság által megállapított időtartam a FEZ lakójának (résztvevőjének, alanyának) indokolt kérésére meghosszabbítható.
  Az e cikk (3) bekezdésének 4. albekezdésében meghatározott áruk tekintetében a szabad vámzóna vámeljárását a vámhatóság által megállapított időtartam lejárta előtt be kell fejezni. A vámhatóság által megállapított időtartam a FEZ lakójának (résztvevőjének, alanyának) indokolt kérésére meghosszabbítható.
 6. Az e cikk (4) bekezdésében meghatározott engedélynek a vámhatóság általi kiadására vonatkozó eljárást a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban kell meghatározni.
 7. A vámszabad övezet vámeljárása alá vont áruk egészét vagy egy részét, és (vagy) a vámszabad övezet vámeljárás alá vont árukból készített (átvett) árukat tekintve tranzakciókat lehet folytatni a a FEZ, amely biztosítja ezen áruk tulajdonjogának átruházását, használatát és (vagy) ártalmatlanítását. Ebben az esetben a vámszabad vámzónának a vámeljárását az e kódexben előírt módon kell befejezni, kivéve azokat az eseteket, amikor e cikk (8), (10) és (11) bekezdésével összhangban megengedett a meghatározott árukat anélkül, hogy befejeznék a vámszabad övezet vámeljárását.
 8. Szabad vámövezet vámeljárás alá vont árucikkeket és (vagy) a vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont árukból készített (átvett) árukat a szabad vámzóna vámeljárásának befejezése nélkül be lehet szállítani birtoklás és (vagy) felhasználás:
  1. vállalkozónak (alvállalkozónak) vagy más személynek, ideértve a KGV nem rezidensét (résztvevőjét, alanyát), hogy végezzen építési és (vagy) szerelési szerződéses munkát a KGV területén;
  2. a fuvarozónak szállításukhoz;
  3. azok a személyek, akik javításokat végeznek (a nagyobb javítások, korszerűsítés kivételével), karbantartást és (vagy) egyéb műveleteket végeznek az áruk normál (működési) állapotának fenntartásához;
  4. személyek, akik az ilyen áruk műszaki tesztelésével, kutatásával, tesztelésével, ellenőrzésével, a gyártási folyamat által előírt műveleteket, valamint mintákként történő bemutatásukat fogják elvégezni;
  5. olyan személyek, akik az e cikk (2) bekezdésének 1. albekezdésében előírt műveleteket a kikötő övezetének vagy a logisztikai övezetnek a területén hajtják végre, valamint a tagállamok jogszabályai által előírt esetekben olyan övezetek területén is, amelyek nem kikötők. FEZ-ek vagy logisztikai FEZ-ek;
  6. olyan személyek, akik a FEZ területéről exportált árukkal kapcsolatos műveleteket végeznek, az e cikk (1) bekezdésének 2., 4., 5. és 4. albekezdésében meghatározott esetekben.
 9. Az áruknak az e cikk (8) bekezdésében meghatározott személyek birtokába és (vagy) felhasználásába történő átadása nem mentesíti a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont áruk nyilatkozattevőjét az áruk felhasználásának feltételeinek betartása alól. a vámszabad vámzónának az e fejezetben előírt vámeljárása.
 10. A tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai megállapíthatnak olyan eseteket, amikor a KGVB-ben lakó (résztvevő, alany) megengedheti a vámeljárás alá vont áruk birtoklásának, használatának és (vagy) ártalmatlanításának jogát. vámszabad terület, és (vagy) a szabad vámzóna vámeljárás alá vont árucikkekből a szabad övezet vámeljárásának befejezése nélkül a szabad vámzóna vámeljárás alá vont árucikkekből egy másik állampolgárnak (résztvevőnek, alanynak) gyártott (kapott) áruk, valamint az áruk átadásának eljárása és feltételei ezekben az esetekben.
  Ilyen esetek megállapításakor a tagállamok jogszabályai megállapíthatják, hogy a nyilatkozattevő kötelezettsége, hogy teljesítse az áruk használatának feltételeit a vámszabad vámövezet vámeljárása szerint, és az ilyen műveletek befejezésének kötelezettsége. vámeljárást kell kivetni azokra a személyekre, akik számára meghatározhatók a meghatározott áruk tulajdonjogának, használatának és (vagy) elidegenítésének jogai, valamint az a pillanat, amikor ettől az ilyen személyektől átruházható.
 11. A vámszabályozásra vonatkozó tagállami jogszabályok megállapíthatják, hogy a vámszabad vámövezet vámeljárása alá helyezett áruk és (vagy) árukból készített (előállított) áruk birtoklásának, használatának és (vagy) elidegenítésének jogainak átruházása a vámszabad övezet vámeljárása alá helyezik, az ilyen tagállam területén létrehozott egyes BEZ-ek területén a szabad vámzóna vámeljárásának befejezése nélkül megengedett.
  Ebben az esetben a tagállamok jogszabályai megállapíthatják, hogy a nyilatkozattevő kötelezettsége, hogy teljesítse az áruk használatának feltételeit a szabad vámzóna vámeljárása szerint, és az ilyen vámeljárás befejezésének kötelezettsége. azokat a személyeket kell kiszabni, akikre a tulajdonjog, a használat és / vagy az elidegenítés jogát átruházzák, a meghatározott árukat, és meghatározható az a pillanat is, amelytől kezdve ezeket az ilyen személyeket átruházzák.
 12. Abban az esetben, ha egy személy elveszíti a kikötői övezet vagy a logisztikai övezet rezidensének (résztvevőjének, szervezetének) státusát, a vámszabad vámzónában alkalmazott vámeljárás alá vont árukat az illető státuszának elvesztésétől számított 4 hónapon belül, átruházhatják olyan személyek, akik ilyen rezidenssel (résztvevővel, szervezettel) kötöttek egyezményt. A kizárólagos gazdasági övezet a kikötői övezet vagy a logisztikai gazdasági övezet másik lakójának (résztvevőjének, alanyának) a szolgáltatás megkötése alapján a szolgáltatás megkötéséről szóló szerződés megkötéséről szóló megállapodás. a FEZ ilyen másik lakójával (résztvevőjével, alanyával), vagy az e kódexben előírt vámeljárások alá vonták.
  Ha az ilyen intézkedéseket a meghatározott határidőn belül nem hajtják végre, akkor a vámszabadidő-zónának az említett időtartam lejártával történő vámeljárása megszűnik, és az árukat a vámhatóságok e kódex 51. fejezetének megfelelően visszatartják.
 13. A Bizottságnak joga van meghatározni azon tevékenységek listáját, beleértve azokat a műveleteket is, amelyek nem végezhetők el a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont árukkal.
  A tagállamok jogszabályai felállíthatják azoknak a műveleteknek a listáját, beleértve azokat a műveleteket is, amelyeket nem lehet végrehajtani az e tagállamok területén létrehozott (létrehozott) szabad övezetek vámeljárása alá tartozó árukkal a kizárólagos gazdasági övezetekben.

206 cikk. azonosító a vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi áruk a vámszabad övezet vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) árukban

 1. A vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi áruk azonosítása érdekében a következő módszerek alkalmazhatók a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk esetében:
  1. pecsétek, bélyegzők, digitális és egyéb jelölések elhelyezése a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukon;
  2. a külföldi áruk részletes leírása, fényképezése, méretarányos képe;
  3. az előre kiválasztott minták és (vagy) külföldi áruk mintáinak összehasonlítása, valamint a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (előállított) áruk mintái;
  4. a meglévő termékcímkék használata, beleértve a sorszámokat is;
  5. egyéb módszerek, amelyek a szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk jellege és a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont áruk feldolgozásához elvégzett műveletek alapján alkalmazhatók, ideértve a benyújtott dokumentumok megvizsgálását is részletes információk a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi áruk felhasználásáról, a vámszabad övezet vámeljárás alá vont áruk feldolgozásához szükséges műveletek végrehajtásának technológiai folyamatáról, valamint ezek vámkezelésének technológiájáról előállítása, vagy vámellenőrzés végrehajtása a vámeljárás alá tartozó áruk feldolgozása során a vámszabad vámzónába.
 2. A vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi áruk azon vámáru-eljárás alá vont árui azonosítására szolgáló eljárást, amelyet a vámszabad vámövezet vámeljárása alá helyezett külföldi árukból készítettek (kaptak), a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban kell meghatározni. .

207. cikk. A szabad vámzóna vámeljárásának befejezése és befejezése

 1. A szabad vámzóna vámeljárását a következő esetekben kell befejezni:
  1. a FEZ működésének megszüntetése vagy a szabad vámzóna vámeljárásának a FEZ területén történő alkalmazásának megszüntetéséről szóló döntés meghozatala - a FEZ működésének megszüntetésétől vagy annak elfogadásától számított 6 hónapon belül egy döntés;
  2. az a személy, aki az árukat a vámszabad övezet vámeljárás alá vonta, elveszíti a FEZ állandó lakójának (résztvevőjének, alanyának) jogállását - a személy e státuszának elvesztésétől számított 6 hónapon belül;
  3. a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont áruk kivitele, a szabad vámzóna vámeljárás alá vont árukból készült (átvett) áruk kivitele a FEZ területéről, kivéve az ilyen áruk kivitelének eseteit:
   • e kódex 4. cikkének (205) bekezdésében meghatározott célokra;
   • az egyik FEZ területéről egy másik FEZ területre történő szállításukra a vámtranzit vámeljárásának megfelelően az e cikk (8) bekezdésében megállapított esetben;
   • temetésre, semlegesítésre, hasznosításra vagy bármilyen más módon történő megsemmisítésre a tagállamok jogszabályainak megfelelően, ha ezek az áruk elvesztették fogyasztói tulajdonságukat és alkalmatlanná váltak arra a célra, hogy szánják őket;
  4. áruk fogyasztása a jelen kódex 5. cikke (1) bekezdésének 205. albekezdésével összhangban;
  5. A KGVB-ben lakó (résztvevő, alany) a szabad vámzóna vámeljárása alá helyezett áruk és (vagy) a vámterület alá helyezett árukból készült (előállított) áruk birtoklásának, használatának és (vagy) ártalmatlanításának joga a vámszabad vámzónának a FEZ másik lakójának (résztvevője, alanya) vagy olyan személynek, aki nem a FEZ állandó lakosa (résztvevője, alanya), e cikk (8) és (9) bekezdésével összhangban, kivéve az áruk átadását e kódex 8. cikkének (10), (11) és (205) bekezdésében meghatározott esetekben.
 2. A vámtarifa vámeljárásának befejezését követően az áruk nyilatkozattevője:
  1. az a személy, aki árunyilatkozattevő volt, amikor vámszabad vámzónába vonták őket;
  2. a FEZ állandó lakója (résztvevője, alanya), akinek a jelen Vámkódex 10. cikkének (205) bekezdésével összhangban a szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk birtoklásának, használatának és (vagy) ártalmatlanításának jogai és ( vagy) az árukból előállított (előállított) árukat átengedték a vámszabad vámövezet vámeljárása alá;
  3. olyan személy, akinek a jelen Vámkódex 11. cikkének (205) bekezdésével összhangban a szabad vámzóna vámeljárás alá helyezett áruk és (vagy) a a vámszabad övezet vámeljárás alá vont áruk;
  4. a KGVB lakója (résztvevője, alanya) vagy a jelen Kódex 3. cikkének (202) bekezdésében meghatározott személyek - a kikötői övezet vagy a logisztikai FEZ területén található áruk vonatkozásában;
  5. olyan személy, aki nem a FEZ állandó lakosa (résztvevője, alanya), akire átruházták a vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont áruk és (vagy) előállított áruk tulajdonjogának, használatának és (vagy) elidegenítésének jogát ( a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont árukból származik, ha a vámszabad vámzónának az e cikk (3) bekezdésének 5. albekezdésével vagy (1) bekezdésének 6. albekezdésével összhangban végződik.
 3. A FEZ működésének megszüntetése vagy a szabad övezet vámeljárásának a FEZ területén történő alkalmazásának megszüntetéséről szóló döntés után a vámszabad vámzónának a vámeljárás alá vonásával befejeződik a vámeljárás lefolytatása. az e kódex előírja, kivéve a vámtranzit vámeljárását, a területén található árukat, amelyek a vámszabad övezet vámeljárás alá vonták, és a vámeljárás alá vont árukból készített (átvett) árukat a vámszabad terület, figyelembe véve e cikk (5), (6), (8) és (9) bekezdését, vagy befejeződik anélkül, hogy e cikk (10) és (12) bekezdésével összhangban vámeljárás alá vonnák.
  A Bizottságnak jogában áll más eljárást meghatározni a szabad vámzóna vámeljárásának befejezésére a KGV működésének megszűnésekor, amelynek határai teljesen vagy részben egybeesnek az Unió vámhatárának szakaszaival, vagy amikor döntés a szabad vámzóna vámeljárásának az ilyen övezet területén történő megszüntetéséről.
  Ha a szabad vámzóna vámeljárása az e bekezdés első bekezdésével összhangban nem fejeződik be, ennek a vámeljárásnak a hatálya az e cikk (1) bekezdésének 1. albekezdésében meghatározott időszak lejártával megszűnik, és az árukat a vámhatóságok e kódex 51. fejezetével összhangban őrizetbe vették.
 4. Ha egy személy elveszíti a KGVB lakójának (résztvevőjének, alanyának) státusát, a vámszabad vámövezet vámeljárásának végrehajtása az e kódexben előírt vámeljárások alá vonásával fejeződik be, a vámeljárás kivételével a vámtranzit, a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont áruk, valamint a vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) áruk, figyelembe véve e cikk (5), (6), (8) és (9) bekezdését, vagy anélkül kell befejezni, hogy e cikk (10) és (13) bekezdésével összhangban vámeljárás alá vonnák.
  Ha a szabad vámzóna vámeljárása az e bekezdés első bekezdésével összhangban nem fejeződik be, ennek a vámeljárásnak a hatálya az e cikk (2) bekezdésének 1. albekezdésében meghatározott időszak lejártával megszűnik, és az árukat a vámhatóságok e kódex 51. fejezetével összhangban őrizetbe vették.
 5. Az áruknak a FEZ területéről az Unió vámterületén kívülre történő kivitele esetén a szabad vámzóna vámeljárása a következő helyiségekkel zárul:
  1. újrakivitelre vonatkozó vámeljárás alapján:
   • a szabad vámzóna vámeljárás alá vont és változatlan állapotban exportált külföldi áruk, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes veszteség miatti változásokat ;
   • a vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk, ha a vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) árukat a 210. cikknek megfelelően nem ismerik el uniós áruknak e kódex;
  2. kiviteli vámeljárás szerint:
   • A vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont uniós áruk;
   • az uniós árukból előállított (átvett) áruk, beleértve azokat is, amelyekre nem vonatkoznak a vámszabad övezet vámeljárása;
   • a vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk, ha a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) árukat uniós áruknak ismerik el a ez a kódex;
  3. a vámtranzit vámeljárása alatt, e kódex 1. cikke (3) bekezdésének 3. és 142. albekezdése szerint, a szabad vámzóna vámeljárás alá vont és változatlan állapotban exportált külföldi áruk kivételével a természetes kopás miatti változások és szakadás, valamint a természetes veszteség miatti változások a szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás szokásos körülményei között a kikötő BEZ területéről vagy a logisztikai LEZ területéről.
 6. Az áruknak a FEZ területéről az Unió vámterületének többi részére történő exportja esetén a vámszabad vámzónában a vámeljárást a telephely fejezi be:
  1. a Vámkódex 1. cikke (4) bekezdésének 5., 7., 10., 14., 16., 2–127. albekezdésében meghatározott vámeljárások alapján a szabad vámövezet vámeljárás alá vont és nem árufeldolgozási műveleteknek alávetett külföldi áruk a vámszabad vámzónának a vámeljárása alá vont áruk, valamint a külföldi vámárukból vámáru alá vont árukból előállított (átvett) áruk, figyelembe véve e cikk (7) bekezdését;
  2. újrabehozatal vámeljárása alapján:
   • A szabad vámzóna vámeljárás alá vont uniós áruk, amelyek változatlanok maradtak, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normális szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes veszteség miatti változásokat;
   • kizárólag a vámszabad övezet vámeljárása alá helyezett uniós árukból gyártott (átvett) áruk, ideértve a vámszabad vámzónába nem tartozó uniós áruk felhasználását is;
  3. a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont és változatlan állapotban exportált külföldi áruk vámtranzitjának vámeljárása alatt, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a szokásos szállítási körülmények között bekövetkezett természetes veszteség miatti változásokat (szállítás) és (vagy) raktározás az egyik tagállam kikötői vagy egy logisztikai gazdasági övezet területéről egy másik tagállam területére.
 7. Ha a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk összetétele olyan külföldi árukat is tartalmaz, amelyek a belső piac védelmi intézkedései alá tartoznak, a FEZ területéről a többi területre történő kivitelre szánt áruk az Unió vámterületét e kódex 1. cikke (7) bekezdésének 2. és 127. albekezdésében meghatározott vámeljárások alá lehet vonni, feltéve, hogy ezekben az árukban azonosítják a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukat.
 8. A vámszabad övezet vámeljárása alá helyezett áruk és (vagy) a vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont áruk birtoklásának, használatának és (vagy) elidegenítésének jogainak átruházásakor a KGVB-ben lakó (résztvevő, alany), aki a meghatározott árukat a vámszabad övezet vámeljárása alá vonta, a KGV másik lakójának (résztvevőjének, alanyának), a vámszabad terület övezetének vámeljárása az ilyen áruknak a szabad övezet vámeljárása alá helyezését a KGVB-ben lakó (résztvevő, alany), amelyhez az ilyen áruk tulajdonjoga, felhasználása és / vagy elidegenítése jogok vonatkoznak.
  Ha ebben az esetben szükség van áruk egyik FEZ területéről egy másik FEZ területre történő szállítására, akkor az ilyen szállítást a vámtranzit vámeljárásának megfelelően kell végrehajtani a jelen Kódex 22. fejezetében előírt módon és feltételekkel, kivéve az e bekezdés harmadik bekezdésében előírt esetben.
  Az uniós árukat egyik FEZ területéről egy másik FEZ területre szállítják anélkül, hogy az ilyen árukat a vámtranzit vámeljárása alá vonnák, ha ezek a FEZ-ek egy tagállam területén találhatók, kivéve az olyan államok területén szállított uniós árukat, amelyek nem tagjai az Uniónak, és (vagy) tengeri úton.
 9. A szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk és (vagy) a vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont áruk birtoklásának, használatának és (vagy) elidegenítésének jogainak átruházásakor a KGVB lakója (résztvevője, alanya), aki a meghatározott árukat a vámszabad övezet vámeljárása alá vonta, egy olyan személyhez, aki nem a FEZ rezidens (résztvevő, alany), a Közösség területéről történő kivitel céljából A szabad gazdasági övezetnek az Unió vámterületének többi részéig a szabad vámzóna vámeljárásának végrehajtása úgy fejeződik be, hogy az ilyen árukat az e cikk (1) bekezdésének 6. albekezdésében meghatározott vámeljárások alá vonják, kivéve azokat az eseteket, amikor E cikk (3) bekezdésének 1. albekezdésével összhangban az áruk a szabad övezet vámeljárásának befejezése nélkül exportálhatók a FEZ területéről.
 10. A szabad vámzóna vámeljárása az e cikk (12) és (13) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint a következő esetekben anélkül zárul le, hogy az árukat vámeljárás alá vonják:
  1. a szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk és (vagy) a szabad vámzóna vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) áruk elvesztették fogyasztói tulajdonságukat, és alkalmatlanná váltak arra a célra, amelyre szánták őket , a FEZ területéről temetésre, semlegesítésre, hasznosításra vagy bármilyen más módon történő megsemmisítésre exportálják a tagállamok jogszabályainak megfelelően. Ebben az esetben a vámszabad vámövezet vámeljárásának végrehajtása a vámszabad övezet vámeljárás alá vont áruk egy részének vonatkozásában ér véget, amely megfelel az eltemetett, ártalmatlanná tett, ártalmatlanított és ( vagy) más módon megsemmisítették és a tagállamok vámszabályozással összhangban meghatározták;
  2. a szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk megsemmisülnek és (vagy) visszavonhatatlanul elvesznek baleset vagy vis maior következtében, vagy visszavonhatatlanul elvesznek a természetes veszteség következtében normál szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás körülményei között, és az ilyen megsemmisítés vagy visszavonhatatlan tény tényét, amelyet a vámhatóság a tagállamok vámszabályozásával összhangban elismert;
  3. a vámszabad vámövezet vámeljárása alá helyezett árukat és a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont árukból készített (átvett) árukat e kódex 5. cikke (1) bekezdésének 205. albekezdésével összhangban fogyasztották el;
  4. külföldi vámáru-eljárás alá vont külföldi áruk a kikötő övezetének vagy logisztikai övezetnek a területén, amelyek változatlanok maradtak, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a normál szállítási körülmények között bekövetkezett természetes veszteség miatti változásokat (szállítás) és (vagy) raktározás az Unió vámterületén kívülre kerülnek a kiindulási helyen keresztül, ahová egy ilyen kikötői, vagy a logisztikai szabad övezet tartozik, a tagállamok jogszabályai által meghatározott esetekben;
 11. Az e cikk (1) bekezdésének 2., 4. és 10. albekezdésében előírt esetekben a vámszabad övezet vámeljárásának befejezésére vonatkozó eljárást a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályaival összhangban kell meghatározni.
  Az e cikk (3) bekezdésének 10. albekezdésében előírt esetben a szabad vámzóna vámeljárásának befejezésére vonatkozó eljárást a Bizottság határozza meg. (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Tanácsának 88. december 20.12.2017-i XNUMX. számú határozatát)
 12. A vámszabad terület zónájának működésének megszüntetése vagy a szabad övezet vámeljárásának a FEZ területén történő alkalmazásának megszüntetéséről szóló döntés meghozatala esetén a vámszabad vámövezet vámeljárásának hatása az elhelyezett árukra vonatkozóan a vámszabad vámövezet vámeljárása alapján, és amelyek olyan berendezések, amelyeket a lakóhely (a résztvevő, az alany) a kizárólagos gazdasági övezet üzembe helyezett és használt a tevékenységek a FEZ területén történő végrehajtásáról (lebonyolításáról) szóló megállapodás (megállapodás) végrehajtására. (megállapodás a FEZ tevékenységi feltételeiről, befektetési nyilatkozat, vállalkozói program), vagy a FEZ területén ingatlan létrehozására használt áruk, amelyek az ilyen ingatlanok szerves részét képezik, és amelyek a meghatározott áruk vám alá helyezése nélkül készültek el a tagállamok jogszabályai által előírt módon. A Bizottságnak joga van meghatározni a vámunió vámeljárásának a meghatározott áruk vonatkozásában történő befejezésére vonatkozó eljárást.
  Ezek az áruk az uniós áruk státusát a szabad vámzóna vámeljárásának befejezésétől kapják.
 13. Abban az esetben, ha egy személy a FEZ területén a tevékenységek végrehajtásáról (lebonyolításáról) szóló megállapodás (megállapodás) lejárta miatt (megállapodás a tevékenység a FEZ-ben, beruházási nyilatkozat, vállalkozói program) és e megállapodás feltételeinek teljesítése, a vámszabad övezet vámeljárásának működtetése a vámszabad övezet vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyek berendezések a KGVB lakója (résztvevője, alanya) a FEZ területén végzett tevékenységek végrehajtásáról (lebonyolításáról) szóló megállapodás (megállapodás) végrehajtására (megállapodás a KGV tevékenysége feltételeiről, beruházás) nyilatkozat, vállalkozói program) vagy a FEZ területén ingatlan létrehozására használt áruk, amelyek az ilyen ingatlanok szerves részét képezik, anélkül teljesítik, hogy ezeket az árukat vámeljárás alá vonnák az előírt módon a tagállamok jogszabályai.
  A Bizottságnak joga van meghatározni a vámunió vámeljárásának a meghatározott áruk vonatkozásában történő befejezésére vonatkozó eljárást.
  Ezek az áruk az uniós áruk státusát a szabad vámzóna vámeljárásának befejezésétől kapják.
 14. A szabad övezet vámeljárásának a FEZ-ben lakó (résztvevő, alanyi) személy felszámolásával (tevékenységének megszüntetésével) történő megszüntetése a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályainak megfelelően történik.

208. cikk. Behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megjelenése és megszűnése a szabad vámzóna vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában, azok befizetésének határideje és számításuk

 1. Az importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a vámszabad vámövezet vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában a nyilatkozattevőtől származik attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság bejelentést nyilvántartásba vesz. áruk kivételével, kivéve az e bekezdés második és harmadik bekezdésében előírt eseteket.
  Behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont (elhelyezett), árunyilatkozat benyújtása előtt szabadon bocsátás céljából bejelentett külföldi áruk vonatkozásában az a személy, aki árubevallás benyújtása előtt az áruk kiadására vonatkozó kérelmet nyújtott be, attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság az áruk kiadására irányuló kérelmet nyilvántartásba vette, az árunyilatkozat benyújtásáig.
  A behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a szabad vámzóna vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában egy kikötő övezetének vagy logisztikai gazdasági övezetnek a pillanatától ered. behozataluk a kikötő övezete vagy a logisztikai övezet területére.
 2. Behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége olyan külföldi áruk vonatkozásában, amelyeket a kikötő övezetének vagy a logisztikai övezetnek egy olyan állam területéről importálnak, amely nem tagja az Uniónak. , és amelyek e kódex 4. cikkének (204) bekezdésével összhangban nem tartoznak vámáru-nyilatkozat hatálya alá, egy kikötői övezet vagy egy logisztikai gazdasági övezet lakosától (résztvevőjétől, szervezetétől) származik, aki megállapodást kötött a szolgáltatás nyújtásáról. attól a pillanattól kezdve, hogy az ilyen árukat behozzák egy kikötő vagy egy logisztikai gazdasági övezet területére.
 3. Az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi áruk vonatkozásában olyan személyektől származik, akik e rendelet 10. cikkének (11) és (205) bekezdésével összhangban Kódot, átruházták az ilyen áruk és / vagy a szabad vámzóna vámeljárás alá vont árukból előállított (átvett) termékek birtoklásának, használatának és (vagy) ártalmatlanításának jogait, és amelyek a a tagállamokat arra bízzák, hogy a nyilatkozattevő köteles betartani az áruk használatának feltételeit a vámeljárás mentes vámzónának megfelelően, és kötelességét teljesíteni egy ilyen vámeljárást, attól a pillanattól kezdve, hogy a nyilatkozattevő meghatározott kötelezettségei vannak ilyen személyekkel szemben.
 4. Az e cikk (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyek esetében megszűnik az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége a szabad vámzóna vámeljárás alá vont (elhelyezett) külföldi áruk vonatkozásában. cikket, a következő körülmények fennállása esetén:
  1. a vámszabad vámzóna vámeljárásának befejezése e kódex 207. cikkével összhangban, ideértve az e cikk (7) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezését követően is, kivéve a vámszabad vámzónának a vámeljárás befejezését azáltal, hogy az e cikk 2. cikke (5) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk kivitelére vonatkozó vámeljárás;
  2. a kiviteli vámeljárás alá vont e kódex 2. cikke (5) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk kivitele az Unió vámterületéről;
  3. Olyan áruk elhelyezése, amelyek tekintetében a vámszabad vámzónának a vámeljárása megszűnt, és (vagy) a vámszabad területre vonatkozó vámeljárás alá vont árukból készült (átvett) áruk ilyen vámkezelés alkalmazása keretében a Vámkódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban a vámeljárások alapján lezárt vámeljárás;
  4. az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (8) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  5. A vámhatóság által a vámszabályozással kapcsolatos tagállami jogszabályoknak megfelelően a vámhatóság által elismert külföldi vámáru vámeljárás alá vont külföldi áruk és (vagy) előállított (átvett) áruk megsemmisítésének és (vagy) visszavonhatatlan elvesztésének ténye. ) a szabad vámzóna vámeljárás alá vont árukból baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk helyrehozhatatlan elvesztésének ténye miatt a rendes szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes elvesztés következtében, kivéve azokban az esetekben, amikor az ilyen külföldi áruk vonatkozásában a jelen kódex szerinti ilyen megsemmisítés vagy helyrehozhatatlan veszteség előtt behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetése szükséges;
  6. az áruk kiadásának megtagadása a vámszabad vámövezet vámeljárása szerint - az árunyilatkozat vagy az árunyilatkozat bejegyzése során felmerült behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségével kapcsolatban áruk kiadása árunyilatkozat benyújtása előtt;
  7. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - az importvámok, adók, különös fizetési kötelezettségek vonatkozásában , dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, amelyek az árunyilatkozat nyilvántartásba vétele során merültek fel;
  8. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  9. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  10. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 5. Az e cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott személyek esetében az áthelyezéskor megszűnik az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi áruk vonatkozásában. a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont áruk és (vagy) a vámszabad vámzónában vámeljárás alá vont árukból készült (átvett) áruk tulajdonjogának, használatának és (vagy) ártalmatlanításának jogai a vámeljárás befejezése nélkül vámkódex 10. cikkének (11) és (205) bekezdésével összhangban, ha az ilyen áruk birtoklási, felhasználási és (vagy) elidegenítési jogainak átruházása során a nyilatkozattevő kötelessége megfelelni az árukat a vámszabad vámzónában alkalmazott eljárásnak megfelelően kell felhasználni, és a nyilatkozattevő kötelessége az ilyen vámeljárás végrehajtásának befejezése azokkal szemben, akikre az ilyen jogokat átruházták.
 6. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége az e cikk (7) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén teljesül.
 7. A következő esetekben a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének határideje:
  1. a szabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árucikkek és a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból (vagy) előállított (átvett) áruk kivitele esetén a KGV területéről egészen a a vámtarifa vámeljárásának befejezése az ilyen áruövezetek vonatkozásában vagy a vámhatóság engedélye nélkül a Vámkódex 4. cikkének (205) bekezdésében meghatározott esetekben, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen áruk kivitel nélkül is kivihetők a vámszabad vámzóna vámeljárásának befejezése az e kódex 3. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének harmadik és negyedik bekezdésében előírt esetekben, - a KGV területéről történő kivitel napja, és ha ez a nap nem meghatározott, - a FEZ területéről történő ilyen kivitel tényének feltárásának napja, amelyen a szabad vámzóna vámeljárását alkalmazzák;
  2. a vámszabad övezet vámeljárás alá vont áruk és (vagy) a vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) áruk átadása más személynek anélkül, hogy a a vámszabad terület, kivéve az ilyen áruk e kódex 8. cikkének (10), (11) és (205) bekezdésével összhangban történő átadását, - az áruk átadásának napját, és ha ezt a napot nem határozták meg, - az áru átadásának napját. az ilyen átruházás ténye;
  3. a FEZ területére történő visszatérés elmulasztása előtt, amelyet a vámhatóság az e kódex 5. cikke (205) bekezdésének első bekezdésével összhangban állapított meg, a FEZ területéről kivitt áruk a meghatározott esetekben a jelen Vámkódex 1. cikke (2) bekezdésének 4., 5., 4. és 205. albekezdésében, - ezen időszak lejártának napja;
  4. ha a szabad vámzóna vámeljárása nem fejeződik be a vámhatóság által e kódex 5. cikke (205) bekezdésének második bekezdésével összhangban megállapított időtartam lejárta előtt a FEZ területéről kivitt áruk vonatkozásában. a jelen kódex 3. cikke (4) bekezdésének 205. albekezdésében meghatározott eset, - ezen időszak lejártának napja;
  5. a vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi áruk és (vagy) a vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) áruk elvesztése esetén, kivéve a megsemmisítést és (vagy) visszavonhatatlant az ilyen áruk elvesztése baleset, vis maior vagy helyrehozhatatlan veszteség következtében a természetes veszteség következtében normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között, - az áruk elvesztésének napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az ilyen veszteség tényének feltárásának napja;
  6. - a vámhatóságnak az általa megállapított határidőn belül benyújtott dokumentumok elmulasztása esetén, amelyek megerősítik az e cikk 1. cikke (10) bekezdésének 207. albekezdésében meghatározott áruk temetésének, semlegesítésének, hasznosításának vagy egyéb megsemmisítésének tényét, az ilyen áruk kivitele a FEZ területén kívül;
  7. a jelen Vámkódex 5. cikke (139) bekezdésének harmadik bekezdésével összhangban a kiviteli vámeljárás megszüntetése a Vámkódex 2. cikke (5) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában, kivéve a kiviteli vámeljárás megszüntetése az említett áruk vonatkozásában, amelyek az ilyen vámeljárás befejezésének idején a KGV területén találhatók, - a 207. cikk (5) bekezdésében megállapított időszak lejártát követő napon. e kódex 139. cikkének (XNUMX) bekezdése.
  8. Ha az e cikk 7. szakaszában meghatározott körülmények a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukkal kapcsolatban merültek fel, akkor behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni, mintha az ilyen külföldi árukat vámeljárások alá vonták volna a belföldi fogyasztásra bocsátáshoz vámtarifa-preferenciák alkalmazása és az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó kedvezmények alkalmazása nélkül.
   Ha az e cikk (7) bekezdésében meghatározott körülmények a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk vonatkozásában merültek fel, és az ilyen árukban, e kódex 206. cikkével összhangban, a vámszabad vámzóna vámeljárása szerint behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni a szabad vámzónában vámeljárás alá vont és az előállított (átvett ) a vámeljárás alá vont külföldi árukból egy vámszabad terület, mintha az ilyen külföldi árukat a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alá vonták volna be vámkedvezmények és az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó kedvezmények alkalmazása nélkül.
   E záradék első és második bekezdésében meghatározott esetekben az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell figyelembe venni. azon vámok nyilvántartásba vételének napján hatályban lévő árukról szóló vámáru-nyilatkozat, amelyeket az áruknak a vámszabad övezet vámeljárása alá helyezésére benyújtottak, olyan áruk vonatkozásában, amelyek kiadása, amikor a vámszabad vámövezet vámeljárása az árunyilatkozat benyújtása előtt történt - azon a napon, amikor a vámhatóság nyilvántartásba vette az áruengedély iránti kérelmet az árunyilatkozat benyújtása előtt, és ha az áruk vámtarifa alá vonása a vámtarifa vámtarifa szerint e kódex szerint vámáru-nyilatkozat nélkül történt, - az áruk behozatalának napján a kikötő övezetében vagy a logisztikai övezetben.
  9. Ha az e cikk (7) bekezdésében meghatározott körülmények a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk vonatkozásában merültek fel, és az ilyen árukban, e kódex 206. cikkével összhangban, a szabad vámzóna vámeljárása szerint az importvámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell megfizetni, mintha az ilyen áruk a vámszabad övezet vámeljárása alá helyezett külföldi árukból készültek (kaptak volna). a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alá vonták be a vámkedvezmények és az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó kedvezmények alkalmazása nélkül.
   Ebben az esetben az importvámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat e kódex 7. és 12. fejezeteinek megfelelően kell kiszámítani.
   Az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámtételek alkalmazandók, azon a napon érvényben, amely az importfizetés határideje. vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok az e cikk (7) bekezdésével összhangban, a szabad vámzónában vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk vonatkozásában.
   Ha az áruk vámértékének meghatározása, valamint az importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámítása érdekében a devizát egy tagállam pénznemévé kell átváltani, az ilyen átváltás az e cikk (7) bekezdésével összhangban a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok esedékességének napján érvényes átváltási árfolyamon történik.
   Ha a vámhatóságnak nincs pontos információja az árukról (jellege, neve, mennyisége, származása és (vagy) vámértéke), akkor a fizetendő behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának alapja a váminformációk alapján határozzák meg, és az áruk osztályozását e kódex 3. cikkének (20) bekezdésének figyelembevételével végzik.
   Ha a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelő termékkódot csoportosítási szinten határozzuk meg, 10-nél kevesebb karakterrel:
   • a behozatali vámok kiszámításához a legmagasabb vámtételeket kell alkalmazni, amelyek megfelelnek az ilyen csoportba tartozó áruknak;
   • az adók kiszámításához a hozzáadottértékadó-kulcsok közül a legmagasabbat, a legmagasabbat az ilyen csoportba sorolt ​​áruknak megfelelő jövedéki adó (jövedéki adó vagy jövedéki adó) mértéke jelenti, amelyek tekintetében a legmagasabb az adómérték vámot megállapítják;
   • a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához az ilyen csoportba tartozó áruknak megfelelő különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok közül a legmagasabb mértéket kell alkalmazni, figyelembe véve e záradék tizedik bekezdését. A különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat az e cikk 4. fejezetével összhangban megerősített áruk származása és (vagy) a meghatározott vámok meghatározásához szükséges egyéb információk alapján számítják ki. Ha az áruk származása és (vagy) a meghatározott vámok megállapításához szükséges egyéb információk nem kerülnek megerősítésre, akkor a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat a legmagasabb speciális vámok, dömpingellenes és kiegyenlítő vámok alapján számítják ki. a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának ugyanaz a kódja, ha az áruk besorolása 10 karakteres szinten történik, vagy a csoportba sorolt ​​áruk, ha a külföldi gazdasági tevékenységre vonatkozó árunómenklatúrának megfelelő árukódok csoportosítási szinten meghatározva 10 karakternél kevesebb karakterrel.
    Az árukról későbbi pontos információk megállapításakor az importvámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat ilyen pontos információk alapján számítják ki, valamint a túlfizetett és (vagy) túlzottan beszedett importösszegek visszatérítését (ellentételezését) számítják ki. vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok vagy a be nem fizetett összegek beszedése e kódex 10. és 11. fejezetével, valamint 76. és 77. cikkével összhangban.
  10. Az e cikk (8) bekezdésével összhangban megfizetett (beszedett) behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összege után kamatot kell fizetni, mintha ezen összegekkel kapcsolatban a fizetési halasztást engedélyezték volna a az áruk vámeljárás alá vonásának a vámszabad vámzónába történő behozatalának dátuma a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési határidejének lejárta napján. A meghatározott kamatot e kódex 60. cikkével összhangban kell kiszámítani és kifizetni.
  11. A vámszabad vámzóna vámeljárásának befejezése vagy az e vámkódex 2. cikke (5) bekezdése második albekezdésének negyedik bekezdésében meghatározott, a vámeljárás alá vont áruk kivitele az Unió vámterületéről az áruk kivitele, vagy e kódex 207. cikkének (7) bekezdésével összhangban történő elhelyezése a külföldi árukra alkalmazandó vámeljárásoknak megfelelően, vagy az ilyen áruk vámhatóság általi letartóztatása e kódex 129. fejezetével összhangban, az árukra vonatkozó kötelezettség teljesítése után fizetni a vámokat, adókat, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat és (vagy) beszedésüket (részben vagy egészben) a befizetett és (vagy) beszedett vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összegét. cikk értelmében visszatérítésre (ellentételezésre) köteles a kódex 51. fejezetével és 10. cikkével összhangban.

209. cikk A behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának és megfizetésének sajátosságai a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi áruk, valamint a vám alá helyezett árukból készített (átvett) áruk vonatkozásában vámszabad terület, ha külön vámeljárás alá vonják őket

 1. A vámszabad vámzónába tartozó vámeljárás alá vont és a szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk feldolgozásának alá nem vetett külföldi áruknak a behozatali vámok kiszámításához a belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárás alá vonását, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok az importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok azon mértékét alkalmazzák, amelyek hatályban vannak az áruk vámáru-nyilatkozatnak a vámhatóság általi nyilvántartásba vételének napján. a vámszabad vámzónának a vámeljárása, és azon áruk vonatkozásában, amelyek szabadon bocsátása, amikor vámszabad vámzónába kerülnek, az árunyilatkozat benyújtása előtt megtörtént, - a nyilvántartásba vétel napján. az árubevallás benyújtását megelőzően az áruk kiadására vonatkozó kérelem vámhatósága, kivéve az e klauzula második bekezdésében meghatározott esetet.
  Amikor a szabad vámzóna vámeljárása alá helyezett berendezések belső fogyasztás céljából történő kiadására vonatkozó vámeljárás alá kerültek, a KGVB-ben lakó (résztvevő, alany) üzembe helyezte és felhasználta egy megállapodás (megállapodás) végrehajtására a tevékenységek lebonyolítása (lebonyolítása) a FEZ területén (megállapodás a FEZ tevékenységeiről, beruházási nyilatkozat, vállalkozói program), valamint a kikötő területén található szabad vámzóna vámeljárás alá vont áruk vagy logisztikai FEZ, a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a bejegyzés napján hatályos behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni. az áruk belföldi fogyasztásra bocsátásának vámeljárás alá vonása iránti vámáru-nyilatkozat vámhatósága.
 2. Ha e kódex 1. cikke (5) bekezdésének 7., 10., 14., 2. és 127. albekezdésében meghatározott vámeljárásoknak vetik alá, a szabad vámzónában vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk:
  1. A vámtarifa vámtarifa alá vont, e kódex 206. cikkével összhangban végrehajtott, a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árucikkeknek a meghatározott árukban történő azonosítása esetén a behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat az alábbiak szerint kell kiszámítani: a vámszabad övezet vámeljárása alá helyezett és a vámszabad vámövezet vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) termékek előállítására használt külföldi áruk vonatkozásában. Ugyanakkor a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához a behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni, amelyek a hatálybalépés napján érvényesek. a vámhatóság vámáru-nyilatkozatának nyilvántartásba vétele az áruk vámszabad területekre történő vámeljárás alá vonása iránt, és olyan áruk vonatkozásában, amelyek szabad vámzóna vámeljárás alá vonása esetén a árunyilatkozat benyújtása - azon a napon, amikor a vámhatóság az árubevallás benyújtása előtt nyilvántartásba veszi az áruk kiadására vonatkozó kérelmet;
  2. a vámhatóság által nyilvántartásba vétel napján a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból készített (átvett) árukra vonatkozó árunyilatkozat hiánya, a vámeljárás alá vont külföldi áruk azonosítása vámszabad terület a vámszabad vámövezet vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk esetében, amelyeket e kódex 206. cikkével összhangban hajtanak végre, az importvámokat, az adókat a a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi áruk. Ugyanakkor a behozatali vámok és adók kiszámításához a behozatali vámok és adók mértékét kell alkalmazni azon a napon, amely a vámhatóság nyilvántartásba veszi az áruk vámáru-nyilatkozatát a vámeljárásokban meghatározott vámeljárások szerint. (1) bekezdés 4., 5., 7., 10., 14. és 2. albekezdése e kódex 127. cikke. Ebben az esetben az importvám értékvám alapján történő kiszámításának alapja a szabad vámzóna vámeljárása alá helyezett külföldi árukból előállított (átvett) áruk becsült értéke, amelynek meghatározására a Bizottság által megállapított eljárást alkalmazzák. .
  3. A vámszabad vámzóna vámeljárásának befejezésével a vámszabad vámzónának a vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk vámeljárás alá vonásával e kódex 8. cikkének (9) és (207) bekezdése szerint vámok, adók kiszámítása a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk vonatkozásában. Ugyanakkor a behozatali vámok és adók kiszámításához a behozatali vámok és adók mértékét kell alkalmazni azon a napon, amikor a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árukra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot a meghatározott vámeljárások alá vonása céljából. e kódex 1. cikke (4) bekezdésének 5., 7., 10., 14., 2. és 127. albekezdésében.
  4. Ha a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához az e cikk (1) - (3) bekezdésében meghatározott esetekben a devizát egy tagállam pénznemére kell átváltani, az átváltás az egyes esetekre megállapított behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok alkalmazási napján érvényes átváltási árfolyamon történik.

210. cikk. A szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk státusának meghatározása

 1. Ha a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) árukat az Unió vámterületéről exportálják, az ilyen áruk helyzetét az áruk megfelelő feldolgozásának kritériumai szerint határozzák meg, amelyek valamiben kifejezve:
  1. az árukód megváltoztatása a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően az első 4 karakter bármelyikének szintjén;
  2. az áruk értékének változásai, amikor a felhasznált anyagok költségének vagy a hozzáadott érték százalékos aránya eléri a végtermék árának állandó részét (ad valorem share szabály);
  3. a szükséges feltételek teljesítése, a termelési és technológiai műveletek elvégzése, amely elegendő ahhoz, hogy az árukat az Unió áruként elismerjék.
 2. A szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) árukat az Unió vámterületéről történő kivitel céljából az Unió áruként ismerik el, ha a gyártási műveletek eredményeként (áru átvételét), az alábbi feltételek egyike teljesül:
  1. változás történt az árukódban a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően az első 4 karakter bármelyikének szintjén, kivéve az e cikk (3) bekezdésében meghatározott eseteket;
  2. a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi áruk értékének százalékos aránya nem haladja meg a végtermék árának fix részét, vagy a hozzáadott érték a végtermék árában rögzített részesedést ér el, kivéve: az e cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek;
  3. az áruk vonatkozásában teljesülnek azok a feltételek, gyártási és technológiai műveletek, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a szabad vámzóna vámeljárása alá helyezett külföldi árukból készített (átvett) árukat az Unió áruként elismerjék, kivéve az e cikk 3. szakaszának első bekezdésében meghatározott esetet.
 3. A szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) árukat nem ismerik el az Unió áruként, ha csak azokat a műveleteket hajtották végre olyan árukkal kapcsolatban, amelyek nem felelnek meg az elegendő feldolgozás kritériumainak egyéb feltételek teljesítésének.
  Az árukódjának a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelően történő megváltoztatása az első 4 számjegy bármelyikének szintjén és az értékváltási arány szabály nem alkalmazandó a külföldi árukból előállított (átvett) áruk megfelelő feldolgozásának kritériumaiként. a vámszabad vámzónának a vámeljárása, ha a vámszabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk vonatkozásában felsorolják az elkészült (átvett) áruk elismeréséhez elegendő feltételeket, előállítási és technológiai műveleteket ) egy vámunió vámeljárás alá vont külföldi árukból, az Union Union.
 4. A szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk, az uniós áruk elismeréséhez elegendő feltételek, gyártási és technológiai műveletek felsorolása, valamint azon műveletek felsorolása, amelyek teljesítése nem felel meg az elégséges feldolgozás kritériumainak a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk státusának meghatározásakor a Bizottság határozza meg.
 5. Az ad valorem share szabálynak a szabad vámzónában történő vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk megfelelő feldolgozásának kritériumaként történő alkalmazását a Bizottság határozza meg. Az értékérték-megosztási szabályt nem alkalmazzák az elegendő feldolgozás kritériumaként az uniós áruk javítási műveleteinek végrehajtásakor.
 6. A szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk státusát egy felhatalmazott állami szerv vagy egy tagállam felhatalmazott szervezete határozza meg.
 7. A szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk helyzetét igazoló dokumentumként egy felhatalmazott állami szerv vagy egy tagállam felhatalmazott szervezete véleményt nyilvánít az elkészített (átvett) áruk elismeréséről. a vámszabad vámzónába tartozó eljárás alá vont külföldi árukból, az uniós árukból vagy a szabad vámzóna vámeljárás alá vont külföldi árukból előállított (átvett) áruk elismeréséről szóló következtetésről, amelyek nem a az Unió.
  E következtetések formáját, e következtetések felépítését és formátumát elektronikus dokumentumok formájában, azok kitöltésének, valamint kiadásuk és alkalmazásuk eljárását a Bizottság határozza meg.
 8. A vámszabad övezet vámeljárás alá vont külföldi árukból (ilyen áruk) készült (átvett) áruk - ilyen áruk - státusát igazoló okmány hiányában, törlésében vagy érvénytelenítésében a vámszabad terület vámeljárásának befejezése után export az Unió vámterületéről, áruknak tekintendők. Uniós, és más célokra - külföldi áruknak.