МЕНЮ

Vámraktár vámeljárása

155. cikk. A vámraktár vámeljárásának tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás vámraktár - a külföldi árukra alkalmazott vámeljárás, amely szerint ezeket az árukat vámraktárban tárolják be importvámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetése nélkül, az áruk e vám alá vonásának feltételeire figyelemmel eljárásnak és az ilyen vámeljárással összhangban történő
 2. A vámraktár vámeljárása alá helyezett áruk megőrzik a külföldi áruk státusát.
 3. Megengedett a vámraktár vámeljárása a következők felfüggesztésére:
  1. az ideiglenes behozatal (behozatal) vámeljárása az áruk vámraktárának vámeljárás alá vonásával az áruk előzetes átmeneti behozatalára (behozatalára) vonatkozó vámeljárás alá vont áruk;
  2. a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás a vámterületen történő feldolgozás céljából vámeljárás alá vont vámraktár vámeljárás alá vonásával, és (vagy) korábban a vámkezelés alá vont áruk feldolgozásának termékei a vámterületen történő feldolgozás céljából a vámterület;
  3. a belföldi fogyasztásra történő feldolgozás vámeljárása a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk és (vagy) a belföldi fogyasztás céljából történő feldolgozásra irányuló vámeljárás alá vont áruk vámraktárának vámeljárás alá vonásával.
  4. Megengedett a vámraktár vámeljárásának alkalmazása olyan áruk vonatkozásában, amelyek nagy méreteik, illetve a be-, kirakodás és (vagy) tárolás speciális körülményei miatt nem helyezhetők el vámraktárban.
   Az ilyen áruk tárolása olyan helyeken is elvégezhető, amelyek nem vámraktárak, a vámhatóság engedélyével az ilyen helyeken történő tároláshoz, amelyet a tagállamok vámszabályozással összhangban adnak ki.
  5. A Bizottságnak joga van meghatározni azon áruk listáját, amelyek tekintetében a vámraktár vámeljárását nem alkalmazzák. (lásd az Eurázsiai Gazdasági Bizottság igazgatóságának 203. december 11.12.2018-i XNUMX. számú határozatát)

156. cikk. Az áruk vámraktár vámeljárás alá vonásának és e vámeljárás szerinti felhasználásának feltételei

 1. Az áruk vámraktár vámeljárás alá vonásának feltételei a következők:
  1. az áruk eltarthatósága és (vagy) értékesítése a vámraktár vámeljárása szerinti vámáru-nyilatkozatuk benyújtásának napján meghaladja a 180 naptári napot;
  2. a tiltások és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.
 2. Az áruknak a vámraktár vámeljárásával összhangban történő felhasználásának feltételei:
  1. az áruk elhelyezése és elhelyezése a vámraktárban, valamint az e kódex 4. cikkének (155) bekezdésében meghatározott áruk - a vámhatóság engedélyében meghatározott helyeken áruk tárolására nem vámraktárban;
  2. a vámraktár vámeljárásának érvényességi idejének betartása;
  3. a Vámkódex 158. cikkének rendelkezéseinek betartása a vámraktár vámeljárása alá helyezett árukkal végzett műveletek végrehajtása során.

157. cikk. Vámraktár vámeljárásának időtartama

 1. A vámraktár vámeljárásának érvényességi ideje nem haladhatja meg az áruk ilyen vámeljárás alá vonásának napjától számított 3 évet, kivéve az e cikk (3) és (4) bekezdésében előírt eseteket.
 2. A vámraktár vámeljárásának ismételt alkalmazása esetén az Unió vámterületén található külföldi áruk vonatkozásában, ideértve azt is, amikor ezen áruk bevallásaként különböző személyek járnak el, a vámhatóság vámeljárásának teljes érvényességi ideje raktár nem haladhatja meg az e cikk (1) bekezdésében előírt időszakot.
 3. A vámraktár vámeljárás alá vont árukat az e cikk (1) bekezdésében előírt időtartam lejárta előtt az e kódexben előírt vámeljárások alá kell vonni, vagy áruként szabadon bocsátani az e rendelet 39. fejezetével összhangban. Kód.
  A korlátozott eltarthatóságú és (vagy) értékesítési árukat legkésőbb 180 naptári nappal a lejárat és (vagy) értékesítés előtt más vámeljárás alá kell vetni.
 4. A vámraktár működésének megszűnése esetén a vámraktár vámeljárása alá helyezett és egy ilyen vámraktárban elhelyezett áruk legkésőbb az e működésének megszűnését követő naptól számított 60 naptári napon belül vámraktárat kell elhelyezni egy másik vámraktárban, vagy az e kódexben előírt vámeljárások alá kell helyezni, vagy áruként szabadon kell engedni a kódex 39. fejezetével összhangban.

Cikk 158. Tranzakciók kapcsolatos alá vont áruk vámeljárás vámraktár

 1. Az árukkal kapcsolatos hatáskörrel rendelkező személyeknek vagy képviselőiknek joguk van a vámraktár vámeljárása alá helyezett árukkal elvégezni a biztonságuk biztosításához szükséges szokásos műveleteket, beleértve az áruk ellenőrzését és mérését, a vámraktáron belüli mozgatásukat, valamint a jelen kódex 4. cikkének (155) bekezdésében meghatározott árukkal kapcsolatban - az ilyen áruk raktározási helyén belül, feltéve, hogy ezek a műveletek nem vonják maguk után az áruk állapotának megváltozását, csomagolásuk és (vagy) árukészleteik megsértését. azonosítás.
 2. A vámhatóság engedélyével a vámraktár vámeljárása alá helyezett áruk egyszerű összeszerelési műveletekkel, valamint az alábbiakra vonatkozó műveletekkel végezhetők:
  1. minták és (vagy) áruminták kiválasztása;
  2. áruk előkészítése értékesítésre és szállításra (szállítás), ideértve a tétel felosztását, szállítmányok kialakítását, válogatást, csomagolást, újracsomagolást, címkézést, a kiszerelés javítását célzó műveleteket;
  3. karbantartás - olyan áruk vonatkozásában, amelyek tárolási ideje alatt ilyen műveletekre van szükség.
 3. A vámraktár vámeljárása alá helyezett árukkal végzett műveletek nem változtathatják meg ezen áruk azon jellemzőit, amelyek a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelő kódváltozással járnak.
 4. A vámraktár vámeljárása alá helyezett árukat funkcionális rendeltetésüknek megfelelően nem szabad felhasználni.
 5. A vámraktár vámeljárása alá helyezett áruk egésze vagy egy része tekintetében olyan ügyleteket lehet kötni, amelyek biztosítják ezen áruk birtoklási, használati és (vagy) elidegenítési jogainak átruházását.

159. cikk. Az áruk vámraktárban történő tárolása

 1. Az árukat vámraktárban vagy a vámhatóság engedélyében meghatározott helyeken kell elhelyezni az áruk olyan helyen történő tárolására, amely nem vámraktár, a vámeljárás alá helyezésük napját követő 5 munkanapon belül. vámraktár.
 2. Azokat az árukat, amelyek más árukat károsíthatnak vagy különleges tárolási feltételeket igényelnek, az ilyen áruk tárolási feltételeinek megfelelően felszerelt vámraktárakban kell elhelyezni.

160. cikk. Azok az áruk, amelyek használhatatlanná váltak, romlottak vagy megrongálódtak a vámraktárban történő tárolásuk ideje alatt

Azokat az árukat, amelyek a vámraktárban történő tárolásuk során baleset vagy vis maior következtében használhatatlanná váltak, megrongálódtak vagy megrongálódtak, amikor a nyilatkozattevő által választott vámeljárás alá vonták őket, a vámterületre importáltnak kell tekinteni. használhatatlan, sérült vagy sérült állapotban van.

161. cikk. A vámraktár vámeljárásának befejezése és befejezése

 1. A vámraktár e kódex 157. cikkében előírt vámeljárásának lejárta előtt e vámeljárás érvényessége véget ér:
  1. az áruknak a külföldi árukra alkalmazandó vámeljárások alá vonása az e kódexben előírt feltételekkel, kivéve a vámszállítási vámeljárást, hacsak e bekezdés másként nem rendelkezik;
  2. a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás folytatása, amelynek intézkedését e kódex 3. cikkének (173) bekezdésével összhangban felfüggesztették;
  3. a belföldi fogyasztásra történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás folytatása, amelynek működését e kódex 3. cikkének (197) bekezdésével összhangban felfüggesztették;
  4. az ideiglenes behozatalra (behozatalra) vonatkozó vámeljárás folytatása, amelynek működését e kódex 3. cikkének (224) bekezdésével összhangban felfüggesztették;
  5. az áruk vámtranzit vámeljárás alá vonása, ha az ilyen árukra ez a vámeljárás vonatkozik a tagállam területéről történő szállítás céljából, amelynek vámhatósága áruk felszabadítása amikor egy másik tagállam területén vámraktár vámeljárás alá vonják őket;
  6. áruk kiadása készletként e kódex 39. fejezetével összhangban;
  7. a vámhatóságok által a vámszabályozással kapcsolatos tagállami jogszabályokkal összhangban felismerték az áruk megsemmisülésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségének a baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének tényét a vámkezelés következtében. természetes veszteség normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között;
  8. a Bizottság által meghatározott körülmények és (vagy) a tagállamok vámszabályozásra vonatkozó körülményei, amelyek előtt az áruk vámellenőrzés alatt állnak.
 2. A vámraktár alá vont áruk vámeljárás alá vonhatók egy vagy több tételben.
 3. A vámraktár vámeljárása alá nem bocsátott vagy szétszerelt formában, beleértve a hiányos vagy hiányos formát is, más vámeljárások alá lehet helyezni a vámraktár vámeljárásának befejezését a termék kódjának a vámáru-nyilatkozattal összhangban. Az áruk teljes vagy teljes formájában történő kódolásának megfelelő külföldi gazdasági tevékenység árunómenklatúrája, ha a külföldi gazdasági tevékenységre vonatkozó árunómenklatúrának megfelelően lehetőség van a külföldi gazdasági tevékenységre vonatkozó árunómenklatúra XVI. vagy) a külgazdasági tevékenységre vonatkozó árunómenklatúra 2. a) pontjának értelmezésére vonatkozó szabályok, a következő feltételekkel:
  1. a vámraktár vámeljárása alá vont áruk és a vámraktár vámeljárásának befejezésére vámeljárás alá vont áruk nyilatkozattevője ugyanaz a személy;
  2. az árukat egy ügylet keretében szállították át az Unió vámhatárán;
  3. a Bizottság által meghatározott esetekben döntés benyújtása az Unió vámhatárán át szétszerelt vagy szétszerelt formában, beleértve a hiányos vagy hiányos formát is, szállított áruk osztályozásáról;
  4. a Bizottság által meghatározott egyéb feltételek teljesülnek.
 4. A vámraktár vámeljárásának befejezését követően az árukat a vámraktárból kell kivinni legkésőbb az 5-1. És 6. albekezdésben előírt körülmények bekövetkezését követő naptól számított 8 munkanapon belül. e cikk (1) bekezdése.
 5. Ha a vámraktár vámeljárása az e cikk (1) bekezdésével összhangban nem fejeződik be, a vámraktár vámeljárását az e kódex 1. cikkének (2) és (157) bekezdésében meghatározott időszakok lejártával meg kell szüntetni, és az ilyen árukat a vámhatóságok e kódex 51. fejezetével összhangban visszatartják.
 6. Ha a jelen Kódex 3. cikke 4. szakaszának 157. és 51. pontjában meghatározott műveleteket az azokban meghatározott határidőn belül nem hajtották végre, a vámraktár vámeljárása ezen időszakok lejártával megszűnik, és az áruk a vámhatóságok e kódex XNUMX. fejezetével összhangban őrizetbe veszik.

162. cikk. Behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének felmerülése és megszűnése a vámraktár vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) áruk vonatkozásában, azok befizetésének és kiszámításának határideje

 1. Behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége merül fel a vámraktár vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) áruk vonatkozásában:
  1. a nyilatkozattevőtől - az árunyilatkozat vámhatóság általi nyilvántartásba vételétől;
  2. a vámraktár tulajdonosától - attól a pillanattól kezdve, hogy az árut a vámraktárba helyezik.
 2. A vámraktár vámeljárása alá helyezett (elhelyezett) áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségét a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. áruk elhelyezése egy vámraktárban;
  2. a vámraktár vámeljárásának befejezése e kódex 161. cikkének megfelelően, ha az áruk tárolása nem a vámraktárban történt, ideértve a vámraktár vámeljárásának befejezését a meghatározott körülmények bekövetkeztét követően e cikk (1) bekezdésének 6. albekezdésében.
  3. A vámraktár tulajdonosával a vámraktár vámtevékenységének befejezésével a vámraktár tulajdonosával megszűnik a vámraktár tulajdonosával a vámraktár, az adók, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége. a vámraktár e kódex 161. cikkével összhangban, ideértve a vámraktár vámeljárásának befejezését is, miután az e cikk (2) bekezdésének 6. albekezdésében meghatározott körülmények bekövetkeztek.
  4. Az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyek esetében a vámraktár vámeljárása alá helyezett (vámkezelt) áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége megszűnik az e cikk (XNUMX) és (XNUMX) bekezdésében meghatározott személyek vonatkozásában. a következő körülmények bekövetkezése:
   1. olyan áruk elhelyezése, amelyek tekintetében a vámraktár vámeljárása vámtarifa-eljárás szerint megszűnt, e kódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban;
   2. az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (7) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
   3. a vámhatóság által a vámjogi szabályozással összhangban a külföldi áruk megsemmisítésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségének a baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének tényének a vámhatóság általi elismerése a természetes veszteség normál szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás körülményei között, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megsemmisítést vagy helyrehozhatatlan veszteséget megelőzően, a jelen Kódexnek megfelelően ezen külföldi áruk vonatkozásában az importvámok megfizetésének határideje , adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok jöttek létre;
   4. az áruk vámraktár vámeljárása szerinti kiadásának megtagadása - az árunyilatkozat nyilvántartásba vételekor felmerült importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettségével kapcsolatban;
   5. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - az importvámok, adók, különös fizetési kötelezettségek vonatkozásában , dömpingellenes, kiegyenlítő vámok, amelyek az árunyilatkozat nyilvántartásba vétele során merültek fel;
   6. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
   7. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
   8. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
  5. A vámraktár vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége az e cikk (6) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén teljesül.
  6. A következő esetekben a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének határideje:
   1. a nyilatkozattevőnél:
    • az áruk elvesztése a vámraktárba helyezésük előtt, kivéve a megsemmisülést és (vagy) helyrehozhatatlan veszteséget baleset vagy vis maior, vagy helyrehozhatatlan veszteség következtében, természetes szállítás következtében, normál szállítási (szállítási) körülmények között, és (vagy) raktározás, - az elvesztés napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az áru vámraktár alá helyezésének napja;
    • áruk elvesztése vagy átadása más személynek a vámraktár vámeljárásának befejezése előtt, ha az áru tárolása nem a vámraktárban történt, kivéve a megsemmisítést és (vagy) helyrehozhatatlan veszteséget baleset vagy vis maior, vagy helyrehozhatatlan veszteség, amelyet normál körülmények között történő szállítás vagy szállítás (és) tárolás okoz, természetes veszteség következtében, a vámraktár vámeljárása alatt álló áruk;
    • a raktáron kívüli árukivitel esetén, ha az áruk tárolását nem e vámkódex 4. cikkének (155) bekezdésével összhangban vámraktárban végezték, - az ilyen kivitel napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az áruk vámraktár vámeljárás alá vonásának napja;
   2. a vámraktár tulajdonosánál:
    • áruk elvesztése esetén, a baleset, vis maior vagy helyrehozhatatlan veszteség, a normál tárolási körülmények között bekövetkezett természetes elvesztés miatti megsemmisülés és (vagy) helyrehozhatatlan veszteség kivételével, - az áruk elvesztésének napja, és ha ez nincs meghatározva a nap, - az áruk vámraktárban történő elhelyezésének napja;
    • áruk vámraktárból történő kiszállítása a vámraktár vámeljárásának befejezését igazoló dokumentumok benyújtása nélkül - az áru kiállításának napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az áru elhelyezésének napja a vámraktárnál.
  7. Az e cikk (6) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén behozatali vámokat, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni, mintha a vámraktár vámeljárása alá helyezett árukra a belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárást vonták volna be vámkedvezmények és az importvámok fizetési előnyei alkalmazása nélkül. és adók.
   A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok mértékét kell alkalmazni, amely a vámhatósági nyilvántartásba vétel napján érvényes. az áruk vámraktár vámeljárás alá vonására benyújtott árunyilatkozat.
   Ha a vámhatóság nem rendelkezik az áruk vámértékének meghatározásához szükséges pontos információkkal, vámérték az árukat a vámhatóság rendelkezésére álló információk alapján határozzák meg.
  8. Az áruk vámértékének megállapításához szükséges pontos információk utólagos megállapításakor az áruk vámértékét az ilyen pontos információk, valamint a túlfizetett és (vagy) túlzottan beszedett összegek alapján behozatali vámok, adók, különleges - a dömping, kiegyenlítő vámok visszatérítése (ellentételezése) vagy a ki nem fizetett összegek beszedése e kódex 10. és 11. fejezetével, valamint 76. és 77. cikkével összhangban.
  9. A vámraktár vámeljárásának a kódex 161. cikkével összhangban történő befejezése, vagy a kódex 7. cikkének (129) bekezdésével összhangban történő elhelyezése esetén a külföldi árukra alkalmazandó vámeljárások, vagy az ilyen áruk vám általi feltartóztatása esetén a vámhatóságok e kódex 51. fejezetével összhangban a vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésére vonatkozó kötelezettségek teljesítését követően, és (vagy) beszedésüket (részben vagy egészben) a vámok, adók, az e cikkel összhangban megfizetett és (vagy) beszedett dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat a kódex 10. fejezetével és 76. cikkével összhangban vissza kell fizetni (ki kell egyenlíteni).