МЕНЮ

Ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás

227. cikk. Az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás ideiglenes kivitel - az uniós árukra alkalmazott vámeljárás, amely szerint ezeket az árukat az Unió vámterületéről ideiglenes helyükre exportálják, és azon kívül használják kiviteli vámok megfizetése nélkül, az áruk ezen vámeljárás alá vonásának feltételeire figyelemmel és az ilyen vámeljárásoknak megfelelő felhasználásuk.
 2. Az ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vont és az Unió vámterületéről ténylegesen kivitt áruk (a továbbiakban ebben a fejezetben - ideiglenesen kivitt áruk) elveszítik az Unió áruinak státusát.
 3. Megengedett az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alkalmazása az Unió vámterületéről kivitt vámokkal szemben:
  1. az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alá vont áruk az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás befejezésére e kódex 2. cikkének (231) bekezdésével összhangban;
  2. E kódex 2. cikke (5) bekezdésének 303. albekezdésében meghatározott uniós áruk.
 4. Az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás nem vonatkozik a következő árukra:
  1. élelmiszertermékek, italok, beleértve az alkoholtartalmú italokat, dohány és dohánytermékek, nyersanyagok, félkész termékek, fogyóeszközök és minták, kivéve azokat az eseteket, amikor az Unió vámterületéről exportálják őket egy példányban reklámozás és (vagy) bemutatás céljából célokra vagy kiállításként vagy ipari mintaként;
  2. hulladék, beleértve az ipari hulladékot is.
 5. A Bizottságnak joga van meghatározni az ideiglenesen kivitt áruk kategóriáit, amelyek esetében külföldi árukkal való helyettesítés megengedett, valamint az ilyen helyettesítés eseteit.
 6. A tagállamok jogszabályai által megállapított esetekben megengedett az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alkalmazása a csővezetékes szállítással szállított földgáz tekintetében.

228. cikk Az áruk ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vonásának és az ilyen vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei

 1. Az áruk ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alá vonásának feltételei:
  1. az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alá vont áruk azonosításának lehetősége, ha azokat később e vámeljárás befejezése érdekében vámeljárás alá vonják. azonosító áruk nem szükségesek azokban az esetekben, amikor a tagállamok harmadik felekkel kötött nemzetközi szerződéseivel összhangban, vagy a jelen Kódex 5. cikkének (227) bekezdésével összhangban meghatározott esetekben az ideiglenesen kivitt áruk cseréje megengedett;
  2. a tiltások és korlátozások betartása e kódex 7. cikkével összhangban.
 2. Az áruk ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárással összhangban történő felhasználásának feltételei:
  1. a vámhatóság által megállapított ideiglenes kiviteli vámeljárás érvényességi idejének betartása;
  2. az ideiglenesen kivitt áruk felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó, e kódex 230. cikkében megállapított korlátozások betartása.

229. cikk Az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás időtartama

 1. Az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás időtartama nem korlátozott, kivéve, ha e bekezdés második bekezdésével összhangban másképp kerül megállapításra.
  Az áruknak az Unió vámterületéről történő kivitelének céljától függően, valamint azoknál az áruknál, amelyek vonatkozásában valamely tagállam jogszabályai kötelezik az ezen állam területére történő visszaszállításra vonatkozó kötelezettséget, a tagállamok a vámszabályok meghatározhatják az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás időtartamát.
 2. Az áruk ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alá vonásakor a vámhatóság a nyilatkozattevő nyilatkozata alapján, az áruknak az Unió vámterületéről történő kivitelének céljai és körülményei alapján megállapítja ennek érvényességi idejét vámeljárás.
 3. Az ideiglenes kivitelre a vámhatóság által a személy kérésére megállapított vámeljárás érvényességi ideje ezen időszak lejárta előtt vagy legkésőbb annak lejártát követő 1 hónapon belül meghosszabbítható. A vámhatóság által megállapított ideiglenes kiviteli vámeljárás érvényességi idejének meghosszabbításakor annak lejárta után az ilyen vámeljárás érvényessége e vámeljárás befejezésének napjától folytatódik.
 4. Ha az áruk vonatkozásában e cikk (1) bekezdésének második bekezdésével összhangban a tagállamok vámszabályozással kapcsolatos jogszabályai meghatározzák az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás érvényességi idejét, amelyet a vámhatóság állapított meg (hosszabbított meg), A vámeljárás érvényességi ideje nem haladhatja meg ezt az időszakot.
 5. Abban az esetben, ha az ideiglenesen kivitt áruk tulajdonjoga átruházásra kerül egy külföldi személyre, amely vonatkozásában egy tagállam jogszabályai nem írják elő az ezen állam területére történő visszaszállításuk kötelezettségét, a vámeljárás érvényességi ideje ideiglenes kivitelre ezen áruk vonatkozásában nem hosszabbítják meg, és ezeket az árukat kiviteli vámeljárás alá helyezik.

230. cikk. Az ideiglenesen kivitt áruk felhasználásának és ártalmatlanításának korlátozásai

 1. Az ideiglenesen exportált áruknak változatlannak kell maradniuk, kivéve a természetes kopás miatti változásokat, valamint a természetes veszteség miatti változásokat normál szállítási (szállítási) és (vagy) tárolási körülmények között.
 2. Megengedett az ideiglenesen kivitt árukkal a biztonságuk biztosításához szükséges műveletek végrehajtása, beleértve a javításokat is, a nagyobb javítások, korszerűsítés, karbantartás és az áruk jó állapotának fenntartásához szükséges egyéb műveletek kivételével, feltéve, hogy az árukat a vámhatóság azonosítja amikor újrabehozatali vámeljárás alá vonják őket.

231. cikk Az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás befejezése és befejezése

 1. A vámhatóság által megállapított ideiglenes kiviteli vámeljárás lejárta előtt ennek a vámeljárásnak a hatása úgy teljesül, hogy az ideiglenesen kivitt árukat újbóli behozatalra vonatkozó vámeljárás alá vonja, kivéve a (2) albekezdésben előírt esetet. e cikk (4) bekezdésének
 2. Az ideiglenes kivitel vámhatóság által megállapított vámeljárásának lejárta előtt e vámeljárás úgy fejezhető be, hogy az ideiglenesen kivitt árukat kiviteli, vámterületen kívüli feldolgozási, ideiglenes kiviteli vámeljárások alá vonják, kivéve az e cikk (2) bekezdésének 4. albekezdésében előírt eset, és akkor is, ha a tagállamok jogszabályainak megfelelően az ideiglenesen kivitt áruk kötelező újrabehozatalra kötelesek az Unió vámterületére.
 3. Az ideiglenesen exportált áruk egy vagy több tételben az e cikk 1. és 2. szakaszában meghatározott vámeljárások alá vonhatók.
 4. A vámeljárás megszűnik:
  1. a vámhatóság által megállapított ideiglenes kiviteli vámeljárás érvényességi idejének lejártakor, ha az ilyen vámeljárás érvényességét nem hosszabbították meg;
  2. a vámeljárás befejezését megelőzően az ideiglenesen kivitt árukkal kapcsolatos javítási, korszerűsítési műveletek végrehajtásának tényének feltárásával, e kódex 2. cikkének (230) bekezdését megsértve.
 5. Az Unió vámterületére behozott áruk, amelyek tekintetében az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás hatása az e cikk (2) bekezdésének 4. albekezdésében foglaltak alapján megszűnt, a vámhatóság területén találhatók. Az Unió a külföldi árukra alkalmazandó vámeljárások alá tartozik, kivéve az újrabehozatalra és az Unió vámterületéről történő kivitelre vonatkozó vámeljárást - kiviteli vámeljárás alá kell vetni.

232. cikk. Az ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vont (kivetett) árukra vonatkozó kiviteli vámfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése, azok fizetésének és kiszámításának határideje

 1. Az ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában az exportvámok megfizetésének kötelezettsége a nyilatkozattevő számára attól a pillanattól kezdve merül fel, hogy a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árunyilatkozatot.
 2. Az ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vont (kivetett) árukra vonatkozó kiviteli vám megfizetési kötelezettségét a nyilatkozattevő megszünteti a következő körülmények fennállása esetén:
  1. az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás befejezése e kódex 1. cikkének (2) és (231) bekezdésével összhangban;
  2. olyan áruk elhelyezése, amelyek tekintetében az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás hatása megszűnt a vámeljárások alapján, e kódex 7. cikkének (129) bekezdésével vagy 5. cikkének (231) bekezdésével összhangban;
  3. az áruk átengedésének megtagadása az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárással összhangban - az árunyilatkozat nyilvántartásba vételekor felmerült kiviteli vám megfizetési kötelezettségével kapcsolatban;
  4. árunyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - a regisztrációkor felmerült exportvámok fizetési kötelezettségével kapcsolatban árunyilatkozat;
  5. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  6. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  7. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.

(3) Az exportvámok megfizetésének kötelezettsége akkor teljesül, ha az ideiglenes kiviteli vámeljárás a vámkódex 1. cikkének (2) és (231) bekezdésével összhangban nem fejeződik be a vámhatóság által megállapított ideiglenes kiviteli vámeljárás lejárta előtt.

E körülmény bekövetkeztével az ideiglenes kivitelre a vámhatóság által megállapított vámeljárás lejártának az időpontját kell az exportvámok megfizetésének határidejének tekinteni.

(4) Az e cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmény bekövetkezésekor az exportvámokat úgy kell megfizetni, mintha az ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vont árukat kiviteli vámeljárás alá vonták volna, kiváltságok alkalmazása nélkül. kiviteli vámok.

Az exportvámok kiszámításához az exportvámok mértékét kell alkalmazni azon a napon, amely az áruk ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vonása iránti vámáru-nyilatkozat vámhatóság általi nyilvántartásba vételének napján érvényes.

(5) Az e cikk (4) bekezdésével összhangban befizetett (beszedett) exportvámok összege után kamatot kell fizetni, mintha ezekre az összegekre vonatkozóan halasztást adtak volna, ha ezt a tagállam jogszabályai állapítják meg. Az az állam, amelynek területén az árukat ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alá vonták. A meghatározott kamatot a tagállamok jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően számítják és fizetik.

(6) Abban az esetben, ha az árukat vámeljárás alá vonják e kódex 7. cikke (129) bekezdésének harmadik bekezdésével vagy 5. cikkének (231) bekezdésével összhangban, miután teljesítették az exportvámok megfizetésére és (vagy) beszedésére vonatkozó kötelezettségüket ( részben vagy egészben) az e cikknek megfelelően befizetett és (vagy) beszedett exportvám-összegeket a kódex 10. fejezetével összhangban kell visszafizetni (beszámítani).

233. cikk Az ideiglenesen kivitt árukra vonatkozó kiviteli vámok kiszámításának és megfizetésének sajátosságai, ha azokra kiviteli vámeljárás vonatkozik

(1) Ha az ideiglenesen kivitt árukat kiviteli vámeljárás alá vonják, az exportvám kiszámításához az exportvámok mértékét kell alkalmazni, azon a napon, amely az áruk vámáru-nyilatkozatának vámhatóság általi nyilvántartásba vételének napján érvényes. kiviteli vámeljárás, kivéve, ha a tagállam jogszabályai a jelen Vámkódex 1. cikke (53) bekezdésének második bekezdésével összhangban más napot nem határoznak meg.

Ha az exportvámok kiszámításához a devizát egy tagállam pénznemére kell átszámítani, akkor az átváltás a jelen záradék első bekezdésében meghatározott napon érvényes árfolyamon történik.

2. A kiviteli vámeljárás alá vont áruk után befizetett (beszedett) kiviteli vámok összegéből kamatot kell fizetni, mintha a feltüntetett összegek tekintetében a fizetési halasztást engedélyezték volna, ha ez azon tagállam jogszabályai állapítják meg, amelynek területén az áruk ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárás alá kerültek. A meghatározott kamatot a tagállamok jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően számítják és fizetik.

234. cikk. Az exportvámok kiszámításának és megfizetésének sajátosságai, amikor az árukat olyan vámeljárás alá vonják, amelynek ideiglenes kiviteli vámeljárását lezárták

(1) Ha olyan áruk kivitelére vonatkozó vámeljárás alá helyezik azokat az árukat, amelyekre vonatkozóan az ideiglenes kivitelre vonatkozó vámeljárást lezárták, akkor az exportvámok azon vámtételei voltak érvényben, amelyek a vámhatóság által az áruk elhelyezése iránti vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vételének napján voltak érvényben az ideiglenes kiviteli vámeljárás szerint az exportvámok kiszámításához alkalmazzák, ha a tagállam jogszabályai nem állapítanak meg egy másik napot e kódex 1. cikke (53) bekezdésének második bekezdésével összhangban.

Ha az exportvámok kiszámításához a devizát egy tagállam pénznemére kell átszámítani, akkor az átváltás a jelen záradék első bekezdésében meghatározott napon érvényes árfolyamon történik.

(2) A kiviteli vámeljárás alá vont áruk után befizetett (beszedett) kiviteli vámok összegéről, amelyre vonatkozóan az ideiglenes kiviteli vámeljárást lezárták, kamatot kell fizetni, mintha halasztás lenne fizetési összeget ezekre az összegekre vonatkozóan adták meg, ha azt annak a tagállamnak a jogszabályai állapítják meg, amelynek területén az árukat ideiglenes kiviteli vámeljárás alá vonták. A meghatározott kamatot a tagállamok jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően számítják és fizetik.