МЕНЮ

Belföldi fogyasztásra vonatkozó vámelengedési eljárás

134. cikk. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárásának tartalma és alkalmazása

 1. Vámeljárás a belföldi fogyasztásra bocsátás a külföldi árukra alkalmazott vámeljárás, amelynek megfelelően az árukat az Unió vámterületén helyezik el és használják, birtoklásuk, felhasználásuk és (vagy) ártalmatlanításuk korlátozásai nélkül, a nemzetközi szerződésekben és a a külföldi árukra vonatkozó vámszabályozás területe, hacsak a jelen kódex másként nem rendelkezik.
 2. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk uniós áru státuszt kapnak, kivéve a e kódex 1. cikkének (126) bekezdésében meghatározott feltételesen kiadott árukat.
 3. Megengedett a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárásának alkalmazása a következők tekintetében:
  1. olyan áruk feldolgozásának termékei, amelyekre a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárást alkalmazták, és amelyeket az újrakivitelre vonatkozó vámeljárással összhangban az Unió vámterületéről exportáltak;
  2. ideiglenesen kivitt nemzetközi szállítási járművek, amelyek vámkezelési eljárás alá vontak a vámterületen kívül, e kódex 3. cikke (277) bekezdésének első bekezdésével összhangban, a vámterületen kívüli feldolgozásra vonatkozó vámeljárás befejezéséhez a ez a kódex;
  3. ideiglenesen kivitt nemzetközi fuvarozási járművek a jelen Kódex 3. cikke (277) bekezdésének második bekezdésében előírt esetben.

135. cikk. Az áruk belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonásának feltételei

 1. Az áruk belföldi fogyasztásra bocsátás céljából történő vámeljárás alá vonásának feltételei:
  1. behozatali vámok és adók megfizetése e kódexnek megfelelően;
  2. különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetése e kódexnek megfelelően;
  3. a tiltásoknak és korlátozásoknak való megfelelés e kódex 7. cikkével összhangban;
  4. a belső piac védelmi intézkedéseinek betartása a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámoktól és (vagy) az Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban megállapított egyéb formától eltérő formában.
 2. Az e kódex 1. cikke (3) bekezdésének 134. albekezdésében meghatározott áruk belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonásának feltételei:
  1. az áruk belföldi fogyasztásra bocsátás céljából történő vámeljárás alá vonása az Unió vámterületéről történő tényleges kivitelük napját követő 3 éven belül;
  2. az áruk változatlan állapotának megőrzése, a természetes kopás miatti, valamint a természetes veszteség miatti változások kivételével, normál szállítási (szállítási) és (vagy) tárolási körülmények között;
  3. az áruk vámhatóságok általi azonosításának képessége;
  4. információk benyújtása a vámhatósághoz az áruknak az Unió vámterületéről történő kivitelének körülményeiről, amelyet vám- és (vagy) egyéb dokumentumok vagy az ilyen okmányokra vonatkozó információk igazolnak;
  5. az e cikk (1) bekezdésének 2. és 1. albekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés.

136. cikk. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megjelenése és megszűnése a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont (behelyezett) áruk vonatkozásában, azok befizetésének határideje és számítás

 1. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a nyilatkozattevőtől származik attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba veszi az árunyilatkozatot.
 2. Behozatali vámok és adók fizetési kötelezettsége azokra az árukra vonatkozóan, amelyeket belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vontak, és amelyeket egy szállító (fuvar) okmány alapján egy küldőtől egy címzett címére importáltak, és a teljes árut vámérték amely nem haladja meg a 200 eurónak megfelelő összeget, és ha a Bizottság más összeget állapít meg ennek az összegnek, akkor a Bizottság által meghatározott összeg nem az áruk nyilvántartásba vételének napján érvényes árfolyamon keletkezik. a vámhatóság nyilatkozata. Ugyanakkor e klauzula alkalmazásában a vámérték nem tartalmazza az Unió vámterületére az érkezési helyig behozott áruk szállításának (szállításának) költségét, az ilyen be- és kirakodás vagy újrarakodás költségeit. az ilyen szállítással (szállítással), az ilyen áruk be-, kirakodásával vagy újrarakásával kapcsolatos áruk és biztosítási költségek.
  Nem keletkezik adó-, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámfizetési kötelezettség az e kódex 199. és 200. cikkében meghatározott és a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában.
  A Bizottságnak joga van meghatározni az e bekezdés első bekezdésében előírt összegtől eltérő összeget, amelyen belül a belföldi forgalomba bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában behozatali vámok és adók fizetési kötelezettsége van. fogyasztás, egy címzetttől egy küldőtől importálva, egyenként szállítási (fuvar) dokumentum nem merül fel.
 3. A nyilatkozattevő azon kötelezettségét, hogy a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk után behozatali vámokat és adókat fizessen, a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. áruk felszabadítása a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárásának megfelelően, az ezen áruk felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásával nem összefüggő behozatali vámok és adók fizetésére vonatkozó kiváltságok alkalmazásával;
  2. a behozatali vámok, adók és (vagy) azok beszedésének kötelezettségének teljesítése az e cikk (1) bekezdésének 14. albekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben, kivéve, ha e cikk (5) bekezdése másként rendelkezik;
  3. a vámhatóság által a vámjogi szabályozással összhangban a külföldi áruk megsemmisítésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségének a baleset vagy vis maior vagy ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének tényének a vámhatóság általi elismerése természetes veszteség normál szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás körülményei között, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megsemmisítés vagy helyrehozhatatlan veszteség előtt, e Kódexnek megfelelően ezen külföldi áruk vonatkozásában az importfizetési határidő jöttek a vámok és adók;
  4. az áruk bocsátásának megtagadása a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása szerint - az árunyilatkozat nyilvántartásba vételéből származó behozatali vámok és adók fizetési kötelezettségével kapcsolatban;
  5. a vámáru-nyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - az import vámok és adók fizetési kötelezettségével összefüggésben az árunyilatkozat nyilvántartása;
  6. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  7. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  8. áruk ideiglenes tárolása vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruknak, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, bűnügyi vagy közigazgatási szabálysértési ügy (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyek tekintetében úgy döntöttek, hogy visszaküldik azokat, ha ezeket az árukat korábban nem bocsátották ki;
 4. Behozatali vámok és adók megfizetésének kötelezettsége azokra az árukra vonatkozóan, amelyek a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása alá tartoznak, kiváltságok alkalmazásával a behozatali vámok megfizetéséhez, az ezek felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásához kapcsolódó adók a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. az áruk belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadásának dátumától számított 5 év elteltével, kivéve, ha ezen áruk használatára és (vagy) ártalmatlanítására vonatkozó korlátozások érvényességi idejét másként állapítják meg, feltéve, hogy ebben az időszakban a behozatali vámok és adók megfizetésének határidejét e cikk (11) bekezdése nem határozta meg;
  2. az áruk felhasználására és (vagy) ártalmatlanítására vonatkozó korlátozások érvényességének egy másik megállapított érvényességi ideje lejárt, feltéve, hogy ebben az időszakban nem érkezett meg az e cikk (11) bekezdésében megállapított behozatali vámok és adók megfizetésének határideje;
  3. áruk vámeljárás alá helyezése megsemmisítés céljából az áruk belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárásának megfelelően történő kiadásának dátumától számított 5 év elteltével vagy a felhasználásra vonatkozó korlátozások érvényességének egy másik megállapított érvényességi ideje lejárta előtt, és vagy) ezen áruk ártalmatlanítása, feltéve, hogy ebben az időszakban a határidő nem az e cikk (11) bekezdésében megállapított behozatali vámok és adók megfizetését jelenti;
  4. a behozatali vámok fizetési kötelezettségének teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (2) bekezdésének 14. albekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegben, az e cikk (11) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkeztekor;
  5. a vámhatóság általi elismerés a vámszabályozásra vonatkozó tagállami jogszabályokkal összhangban az áruk belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadásának dátumától számított 5 év elteltével vagy egy másik megállapított vámidő lejárta előtt Az áruk használatára és (vagy) ártalmatlanítására vonatkozó korlátozások érvényessége baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk helyrehozhatatlan elvesztésének ténye miatt a természetes veszteség következtében a megsemmisülés ténye és (vagy) a külföldi áruk helyrehozhatatlan elvesztése miatt. a szállítás (szállítás) és (vagy) raktározás szokásos körülményei, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megsemmisítés vagy helyrehozhatatlan veszteség előtt áll. Ezen külföldi áruk tekintetében a kódex meghatározta a vámok és adók megfizetésének határidejét, amelyet a e cikk 11. bekezdése;
  6. Az áruk vám elutasítási eljárás alá vonása az állam javára az áruk bocsátásának időpontjától számított 5 év letelte előtt a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárásának megfelelően vagy a korlátozások érvényességének egy másik megállapított érvényességi ideje lejárta előtt az áruk felhasználásáról és (vagy) ártalmatlanításáról;
  7. az áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonása, feltéve, hogy az e cikk (11) bekezdésében megállapított behozatali vámok és adók megfizetésének határideje nem telt el az ilyen vámeljárás alá vonás előtt;
  8. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban.
 5. Az e cikk (1) bekezdésének 14. albekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegben behozatali vámfizetési és (vagy) beszedési kötelezettség teljesítése azokra az árukra vonatkozóan, amelyek a belföldi fogyasztásra való bocsátás vámeljárása alá tartoznak fizetéssel összhangban az Unión belüli nemzetközi szerződések vagy az Unióba történő behozatalára vonatkozó nemzetközi szerződések az Eurázsiai Gazdasági Unió egységes vámtarifája által megállapítottnál alacsonyabb mértékű behozatali vámok megszüntetésével nem szüntetik meg a behozatali vámok fizetési kötelezettségét. az Eurázsiai Gazdasági Unió egységes vámtarifájának megállapított mértéke alapján kiszámított behozatali vámok és az áruk kiadása után fizetett behozatali vámok összegei, vagy a nemzetközi szerződésekkel összhangban megállapított egyéb összegek közötti különbség Az Unióhoz való csatlakozásról szóló uniós vagy nemzetközi szerződések.
 6. Az e cikk (5) bekezdésében meghatározott árukra az ebben a bekezdésben meghatározott összegben behozatali vámfizetési kötelezettség az alábbi körülmények fennállása esetén szűnik meg:
  1. az importvámok megfizetésének és (vagy) beszedésének kötelezettségének teljesítése az e cikk (3) bekezdésének 14. albekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  2. a Bizottság által az e cikk (5) bekezdésének 7. bekezdésével összhangban meghatározott jegyzékben szereplő áruk belföldi fogyasztásra bocsátására vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadás dátumától számított 7 év elteltével, ha az Unión belül nemzetközi szerződések vagy az e cikk 13. szakaszának második bekezdésével összhangban az Unióhoz vagy a Bizottsághoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződések nem állapítottak meg olyan egyéb időszakot, amely alatt az áruk megőrzik külföldi áruk jogállását, feltéve, hogy ebben az időszakban a fizetési határidő az e cikk XNUMX. pontjában megállapított behozatali vámok nem jöttek be
  3. az Unión belüli nemzetközi szerződések vagy az Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződések által megállapított másik időszak lejárta, amely alatt az áruk megőrzik külföldi áruk jogállását, feltéve, hogy ebben az időszakban a behozatali vámok megfizetésére a 13. cikk (XNUMX) bekezdésében meghatározott határidő érvényes. ez a cikk nem jött el;
  4. a Bizottság által az e cikk 7. szakaszának második bekezdésével összhangban meghatározott időszak lejárta a Bizottság által az e cikk 7. szakaszának második bekezdésével összhangban meghatározott listában (listákban) szereplő áruk vonatkozásában, feltéve, hogy ebben az időszakban a behozatali vámok megfizetésének az e cikk (13) bekezdésében meghatározott határideje;
  5. áruk vám elutasítási eljárás alá vonása az állam javára;
  6. a vámhatóság által a tagállam vámjogi szabályozásának megfelelő elismerése az e bekezdés 2–4. albekezdésében előírt körülmények bekövetkezte előtt, a külföldi áruk megsemmisítésének és (vagy) visszavonhatatlan elvesztésének ténye baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének ténye a normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között bekövetkezett természetes elvesztés következtében, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megsemmisítést vagy helyrehozhatatlan veszteséget megelőzően ezen Ezen külföldi áruk kódja, eljött a vámfizetés e cikk 13. bekezdésében meghatározott határideje;
  7. az áruk megsemmisítésre vonatkozó vámeljárás alá vonása, feltéve, hogy az e cikk (13) bekezdésében megállapított behozatali vámfizetési határidő nem telt el a megsemmisítésre vonatkozó vámeljárás alá vonás előtt;
  8. az áruk újrakiviteli vámeljárás alá vonása, feltéve, hogy az e cikk (13) bekezdésében megállapított behozatali vámfizetési határidő nem telt el az ilyen vámeljárás alá vonás előtt;
  9. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban.
 7. Azon áruk közül, amelyekre vonatkozóan az Unión belüli nemzetközi szerződések vagy az Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződések értelmében alacsonyabb behozatali vámtételek alkalmazását írják elő, mint amelyeket az Eurázsiai Gazdasági Unió egységes vámtarifája állapított meg, a A Bizottság meghatározza azon áruk listáját (listáit), amelyek az áruk kiadásának dátumától számított 5 év elteltével az uniós áruk státuszát megszerzik a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárásának megfelelően.
  A meghatározott áruk bizonyos kategóriáival kapcsolatban a Bizottságnak joga van meghatározni azoknak az áruknak a listáját (listáit), amelyek az e cikk első bekezdésében meghatározottnál hosszabb időtartam után az uniós áruk státuszát megszerzik, valamint megállapíthatja az áruk listáját. olyan időszak.
 8. Különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vám megfizetésének kötelezettségét a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont (elhelyezett) áruk tekintetében a nyilatkozattevő a következő körülmények fennállása esetén megszünteti:
  1. a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (16) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben;
  2. a vámhatóság által a vámjogi szabályozással összhangban a külföldi áruk megsemmisítésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségének a baleset vagy vis maior, vagy ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének tényének a vámhatóság általi elismerése természetes veszteség normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között, kivéve azokat az eseteket, amikor e külföldi áruk vonatkozásában az ilyen megsemmisítést vagy helyrehozhatatlan veszteséget megelőzően a jelen Kódex értelmében a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok jöttek létre;
  3. az áruk bocsátásának megtagadása a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása szerint - az árunyilatkozat nyilvántartásba vételekor felmerült különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségével kapcsolatban;
  4. a vámáru-nyilatkozat visszavonása e kódex 113. cikkével összhangban és (vagy) az áruk kiadásának törlése a kódex 4. cikkének (118) bekezdésével összhangban - a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségével kapcsolatban amelyek a vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vétele során merültek fel;
  5. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  6. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  7. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 9. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában a behozatali vámok és adók megfizetésének kötelezettsége végrehajtás alá esik (behozatali vám, adók fizetendő) az áruk belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadása előtt, kivéve, ha e kódex alapján a behozatali vámok és adók megfizetésére más határidőt állapítottak meg.
 10. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában az importvámok, az ezen áruk felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásával járó adók megfizetésére vonatkozó ösztönzők alkalmazásával, behozatali vámfizetési kötelezettséggel és az adókat a jelen cikk 11. bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén kell végrehajtani.
 11. A következő körülmények esetén az e cikk (10) bekezdésében meghatározott, az árukra vonatkozó behozatali vámok és adók megfizetésének határideje:
  1. az ilyen kiváltságok nyilatkozattevő általi megtagadása esetén - az áruk belföldi fogyasztásra bocsátási vámeljárás alá vonására benyújtott áruk vámáru-nyilatkozatába történő bejegyzés napja, a behozatali vámok és adók megfizetésével kapcsolatos kiváltságok megtagadásának változásai;
  2. a behozatali vámok, adók és (vagy) ezen áruk felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásaival kapcsolatos juttatások célkitűzéseinek és feltételeinek megsértésével járó cselekmények elkövetése esetén, ideértve ha az ilyen cselekmények elkövetése az ilyen áruk elvesztéséhez vezetett, - e műveletek végrehajtásának első napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az áru belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonásának napja;
  3. áruk elvesztése esetén, kivéve azok megsemmisülését és (vagy) helyrehozhatatlan veszteséget baleset vagy vis maior, vagy helyrehozhatatlan veszteség következtében, amely normális szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között természetes veszteség következett be, az áruk elvesztésének napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az áru belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonásának napja;
  4. ha a behozatali vámok, adók megfizetésére vonatkozó juttatások nyújtásának céljainak és feltételeinek betartása és (vagy) ezen áruk felhasználására és (vagy) ártalmatlanítására vonatkozó korlátozások betartása az ilyen kedvezmények alkalmazásával összefüggésben a kódex 316. cikkével összhangban meg nem erősítettnek tekinthető - az áruk belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonásának napja.
 12. Azon áruk vonatkozásában, amelyek belföldi fogyasztásra bocsátása ellenérték fejében az Unión belüli nemzetközi szerződések vagy az Unióba történő behozataláról szóló nemzetközi szerződések alapján alacsonyabb behozatali vámtételek mellett az egységes vámhatóság által megállapítottaknál Az Eurázsiai Gazdasági Unió vámtarifája szerint az importvámok megfizetésének kötelezettsége a jelen cikk 13. bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén teljesítésre szorul.
 13. A következő körülmények fennállása esetén az e cikk (12) bekezdésében meghatározott árukra vonatkozó behozatali vámfizetési határidő:
  1. a behozatali vám önkéntes megfizetése esetén - az áruk belföldi fogyasztásra bocsátási vámeljárás alá vonására benyújtott áruk vámáru-nyilatkozatába történő bejegyzés napja, az importvámok kiszámításának változásai vagy a Bizottság által meghatározott másik nap az Unión belüli nemzetközi szerződésekkel vagy az Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodásokkal összhangban;
  2. az e cikk 4. cikkének (126) bekezdésében megállapított, az áruk használatára vonatkozó korlátozások megsértésével, és (vagy) az Unión belüli nemzetközi szerződésekben vagy az Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésekben megállapított egyéb feltételek megsértésével tett lépések, - e cselekmények végrehajtásának első napja, és ha ez a nap nincs meghatározva, - az áru belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vonásának napja.
 14. Hacsak e kódex másként nem rendelkezik, behozatali vámokat és adókat kell fizetni:
  1. az e cikk (9) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában - az e vámkódexnek megfelelően az árunyilatkozatban e kódex szerint kiszámított behozatali vámok és adók összegében, figyelembe véve a vámkedvezményeket és az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó kedvezményeket;
  2. az e cikk (10) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában - a behozatali vámok és adók összegeinek összegében, amelyet e kódex szerint kell kiszámítani az árunyilatkozatban, figyelembe véve a vámkedvezményeket, és amelyeket a kérelem kapcsán nem fizettek meg a behozatali vámok és adók megfizetésére vonatkozó kiváltságok, és ha ilyen áruk, az áruk belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadásának dátumától számított 5 év elteltével vagy egy másik megállapított érvényességi idő lejárta előtt az áruk felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásai a vámterületen kívülre történő feldolgozás céljából a javításukra e kódex 3. cikkének (176) bekezdésével összhangban kerültek vámeljárás alá, - a behozatali összegek összegében is e kódex 1. cikkének (6) - (186) bekezdésével összhangban kiszámított vámok és adók;
  3. az e cikk (12) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában - az e kódexnek megfelelően kiszámított behozatali vámok összegének különbsége az Eurázsiai Gazdasági Unió egységes vámtarifájában megállapított behozatali vámok mértéke szerint valamint az áruk kiadása után fizetett behozatali vámok összege, vagy az Unióban kötött nemzetközi szerződésekkel vagy az Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésekkel összhangban megállapított más összegben.
 15. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont (elhelyezett) áruk vonatkozásában a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége a kibocsátás előtt végrehajtásra kerül (különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetendők). a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárásának megfelelően.
 16. Különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell fizetni a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont (elhelyezett) áruk után az árunyilatkozatban kiszámított összegben, figyelembe véve az e fejezet 12. fejezetében előírt sajátosságokat. Kód.
 17. Az árukra vonatkozó nyilatkozat benyújtása előtt a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont (elhelyezett) áruk vonatkozásában ezt a cikket az árunyilatkozat benyújtását megelőzően történő kiadásuk során alkalmazni kell, figyelembe véve a jelen Kódex 137. cikkében meghatározott sajátosságokat.

137. cikk. A behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megjelenésének és megszűnésének sajátosságai, azok megfizetésének és kiszámításának határideje a felszabadítási vámeljárás alá vont (alá helyezett) áruk vonatkozásában belföldi fogyasztásra, áruk kiadásakor az árunyilatkozat benyújtása előtt

 1. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyeket árunyilatkozat benyújtása előtt szabadon bocsátottak be, az ezen áruk vonatkozásában behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettsége származik az a személy, aki az árubevallási kérelmet az árunyilatkozat benyújtása előtt nyújtotta be, attól a pillanattól kezdve, hogy a vámhatóság nyilvántartásba vette az áruengedély iránti kérelmet, az árunyilatkozat benyújtásáig.
 2. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyeket árunyilatkozat benyújtása előtt szabadon bocsátottak be, behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségét az a személy szünteti meg, aki az árukra vonatkozó árunyilatkozat benyújtása előtti áruk kiadására vonatkozó kérelem, a következő körülmények fennállása esetén:
  1. a vámhatóság által a vámszabályozással összhangban a külföldi áruk megsemmisítésének és (vagy) helyrehozhatatlan veszteségének a baleset vagy vis maior, illetve ezen áruk visszavonhatatlan elvesztésének tényének a vámhatóság általi elismerése természetes veszteség normál szállítás (szállítás) és (vagy) tárolás körülményei között, ha vannak ilyenek a pusztítás vagy a helyrehozhatatlan veszteség az ilyen áruk kiadása előtt következett be;
  2. az áruk kiadásának megtagadása az árunyilatkozat benyújtása előtt;
  3. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban;
  4. áruk vámhatóság általi visszatartása e kódex 51. fejezetével összhangban;
  5. áruk átmeneti megőrzése vagy vámeljárás alá helyezése olyan áruk esetében, amelyeket bűncselekmény feljelentése ellenőrzése, büntetőügy vagy közigazgatási szabálysértési eljárás (közigazgatási eljárás lefolytatása) során lefoglaltak vagy letartóztattak, és amelyekről határozat született visszaküldésre készült, ha az ilyen árukat korábban nem engedték szabadon.
 3. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyek kiadását az árunyilatkozat benyújtása előtt tették meg, a behozatali vámok és adók befizetésének kötelezettsége megszűnik a kérelmet benyújtó személy számára. áruk kiadása az árunyilatkozat benyújtása előtt, a következő körülmények fennállása esetén:
  1. egy elektronikus dokumentum vámhatóság általi utasítása, vagy a vámhatóság által az e kódex 17. cikkének (120) bekezdésében meghatározott megfelelő jelölések elhelyezése, ha az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó előnyöket alkalmaznak az árukra, amelyek nem kapcsolódnak ezen áruk felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásaihoz;
  2. a vámok, adók és (vagy) e cikk (1) bekezdésének 12. albekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben történő befizetésének teljesítése, kivéve, ha e cikk (4) és (5) bekezdése másként rendelkezik, valamint elektronikus dokumentum a vámhatóság részéről, vagy a vámhatóság elhelyezi az e kódex 17. cikkének 120. bekezdésében meghatározott megfelelő jelöléseket;
  3. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban.
 4. Ha a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában az árukat a vámáru-nyilatkozat benyújtása előtt tették közzé, és amelyekre vonatkozóan a vámhatóság elektronikus dokumentumot küldött, vagy a vonatkozó megjegyzések alkalmazták e kódex 17. cikkének (120) bekezdését, az importvámok, az ezen áruk felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásával járó adók, az ilyen áruk vonatkozásában behozatali vámok és adók megfizetésének kötelezettségét. megszünteti az a személy, aki az árukra vonatkozó nyilatkozat benyújtása előtt benyújtotta az áruk kiadására vonatkozó kérelmet, a jelen kódex 4. cikkének (136) bekezdésében előírt körülmények fennállása esetén.
 5. Ha a belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyeket az árunyilatkozat benyújtása előtt tettek közzé, és amelyekre vonatkozóan a vámhatóság elektronikus dokumentumot küldött, vagy a megfelelő jelöléseket e kódex 17. cikkének (120) bekezdésében az Unió keretein belül kötött nemzetközi szerződésekkel vagy az Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésekkel összhangban a behozatali vámokat alacsonyabb behozatali vámtételek mellett fizetik, mint az Egységes Vám Az Eurázsiai Gazdasági Unió vámtarifája, az importvámok fizetési kötelezettségének teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (1) bekezdésének 12. albekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegekben nem szünteti meg az importvámfizetési kötelezettséget az eurázsiai gazdaság egységes vámtarifája által megállapított behozatali vámok mértéke alapján kiszámított behozatali vámok különbözetének összegében a gazdasági unió, valamint az áruk kiadása után fizetett behozatali vámok összege, vagy az Unióban kötött nemzetközi szerződésekkel vagy az Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos nemzetközi szerződésekkel összhangban megállapított egyéb összeg. E behozatali vámfizetési kötelezettség megszűnik annak a személynek, aki az árukra vonatkozó nyilatkozat benyújtása előtt az áruk kiadására vonatkozó kérelmet nyújtott be, a jelen Vámkódex 6. cikkének (136) bekezdésében előírt körülmények fennállása esetén.
 6. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyek kiadását az árunyilatkozat benyújtása előtt tették meg, a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségét az a személy szünteti meg, aki árukiadási kérelem az árunyilatkozat benyújtása előtt, a következő körülmények fennállása esetén:
  1. a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének teljesítése és (vagy) beszedése az e cikk (13) bekezdésével összhangban kiszámított és fizetendő összegben, valamint a vámhatóság elektronikus dokumentumának elküldése vagy a vámhatóság által történő ragasztás a jelen kódex 17. cikkének 120. bekezdésében meghatározott megfelelő jelölések;
  2. az áruk elkobzása vagy átalakítása valamely tagállam tulajdonába (jövedelmébe) az adott tagállam jogszabályaival összhangban.
 7. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyek kiadását az árunyilatkozat benyújtása előtt tették meg, és amelyek tekintetében az árunyilatkozatot legkésőbb az (16) bekezdés 120. pontjában meghatározott időszakig benyújtották. E kódex 4. cikke, valamint azon áruk vonatkozásában, amelyek nyilatkozattevője engedélyezett gazdasági szereplő, legkésőbb a jelen Vámkódex 441. cikkének (XNUMX) bekezdésében meghatározott időszakig az importvámok és adók megfizetésének kötelezettsége teljesítés (behozatali vámok, az adók megfizetése kötelező) az árukról szóló nyilatkozat benyújtása előtt, ha az importvámok megfizetésének másik határidejét, az adókat e kódexnek megfelelően nem állapítják meg.
 8. Ha a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában az árukat árunyilatkozat benyújtása előtt tették közzé, és amelyekre vonatkozóan a vámhatóság elektronikus dokumentumot vagy a bekezdésben meghatározott megfelelő jelöléseket küldött A kódex 17. cikkének 120. pontját alkalmazták, kiváltságokat a behozatali vámok és adók megfizetésére vonatkozóan, amelyek az ezen áruk felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásaival kapcsolatosak, az ilyen áruk vonatkozásában behozatali vámok és adók fizetési kötelezettségét. a körülmények bekövetkeztekor és a jelen kódex 11. cikkének (136) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell végrehajtani.
 9. Ha a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyeket az árunyilatkozat benyújtása előtt tettek közzé, és amelyekre vonatkozóan a vámhatóság elektronikus dokumentumot küldött, vagy a megfelelő jelöléseket e kódex 17. cikkének (120) bekezdésében az Unió keretein belül kötött nemzetközi szerződésekkel vagy az Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződésekkel összhangban a behozatali vámokat alacsonyabb behozatali vámtételek mellett fizették be, mint amelyeket a Az Eurázsiai Gazdasági Unió egységes vámtarifája szerint a behozatali vámok fizetési kötelezettségének teljesítése a körülmények fennállása esetén és a jelen Kódex 13. cikkének 136. szakaszában meghatározott határidőn belül teljesül.
 10. A belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyek kiadása az árunyilatkozat benyújtása előtt történt, és amelyekre vonatkozóan az árunyilatkozatot legkésőbb az (16) bekezdés 120. pontjában meghatározott határidőn belül benyújtották. E kódex 4. cikke, valamint azon áruk vonatkozásában, amelyek nyilatkozattevője jogosult gazdasági szereplő - legkésőbb a jelen Vámkódex 441. cikkének (XNUMX) bekezdésében meghatározott időszakig a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének kötelezettsége az árunyilatkozat benyújtása előtt végrehajtás alá esik (különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetendők).
 11. Ha a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárás alá vont áruk vonatkozásában, amelyeket az árunyilatkozat benyújtását megelőzően bocsátottak ki, az árunyilatkozatot nem az 16. cikk (120) bekezdésében meghatározott időszak lejárta előtt nyújtották be. A jelen kódex 4. pontja, és olyan áruk tekintetében, amelyek nyilatkozattevője engedélyezett gazdasági szereplő, a kódex 441. cikkének (16) bekezdésében meghatározott időszak lejárta előtt behozatali vámok, adók, különleges, - a dömping, kiegyenlítő vámok végrehajtás alá esnek. A behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének határideje a jelen kódex 120. cikkének 4. bekezdésében meghatározott időszak utolsó napja, az engedélyezett gazdálkodó által bejelentett áruk esetében pedig az utolsó nap. a jelen kódex 441. cikkének (XNUMX) bekezdésében meghatározott időtartam.
 12. Behozatali vámokat és adókat kell fizetni:
  1. az e cikk (7) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában - az e vámkódexnek megfelelően az árunyilatkozatban e kódex szerint kiszámított behozatali vámok és adók összegében, figyelembe véve a vámkedvezményeket és az importvámok és adók megfizetésére vonatkozó kedvezményeket;
  2. az e cikk (8) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában - a behozatali vámok és adók összegeinek összegében, amelyet e kódex szerint kell kiszámítani az árunyilatkozatban, figyelembe véve a vámkedvezményeket, és amelyeket a kérelem kapcsán nem fizettek meg a behozatali vámok és adók megfizetésére vonatkozó kiváltságok, és ha ilyen áruk, az áruk belföldi fogyasztásra bocsátásra vonatkozó vámeljárással összhangban történő kiadásának dátumától számított 5 év elteltével vagy egy másik megállapított érvényességi idő lejárta előtt az áruk felhasználásának és (vagy) ártalmatlanításának korlátozásai a vámterületen kívülre történő feldolgozás céljából a javításukra e kódex 3. cikkének (176) bekezdésével összhangban kerültek vámeljárás alá, - a behozatali összegek összegében is e kódex 1. cikkének (6) - (186) bekezdésével összhangban kiszámított vámok és adók;
  3. az e cikk 9. szakaszában meghatározott áruk vonatkozásában - az e kódexnek megfelelően kiszámított behozatali vámok összegének különbsége az Eurázsiai Gazdasági Unió egységes vámtarifája által megállapított behozatali vámok mértéke szerint valamint az áruk kiadása után fizetett behozatali vámok összegei, vagy az Unióban kötött nemzetközi szerződések vagy az Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződések által megállapított egyéb összegek.
 13. Az e cikk (10) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat kell megfizetni az árunyilatkozatban kiszámított összegben, figyelembe véve a jelen kódex 12. fejezetében előírt sajátosságokat.
 14. Az e cikk (11) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában a fizetendő behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításának alapját a felszabadítás iránti kérelemben meghatározott információk alapján határozzák meg. áruk és az ilyen nyilatkozattal együtt benyújtott dokumentumok.
  Ha a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának megfelelő árukódokat csoportosítási szinten határozzák meg, 10-nél kisebb karakterek számával:
  • a vámok kiszámításához az ilyen csoportba sorolt ​​árukra vonatkozó legmagasabb vámtételeket kell alkalmazni;
  • az adók kiszámításához a hozzáadottértékadó-kulcsok közül a legmagasabbat, a legmagasabbat az ilyen csoportba sorolt ​​áruknak megfelelő jövedéki adó (jövedéki adó vagy jövedéki adó) mértéke jelenti, amelyek tekintetében a legmagasabb az adómérték vámot megállapítják;
  • A különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok kiszámításához az ilyen csoportba sorolt ​​áruknak megfelelő különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok közül a legmagasabb mértéket kell alkalmazni, figyelembe véve e záradék hatodik bekezdését.
   A különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat az e cikk 4. fejezetével összhangban megerősített áruk származása és (vagy) a meghatározott vámok meghatározásához szükséges egyéb információk alapján számítják ki.
   Ha az áruk származása és (vagy) a meghatározott vámok megállapításához szükséges egyéb információk nem kerülnek megerősítésre, akkor a különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat a vámtarifa alá tartozó árukra megállapított legmagasabb speciális, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok alapján számítják ki. a külgazdasági tevékenység árunómenklatúrájának ugyanaz a kódja, ha az áruk osztályozása 10 karakteres szinten történik, vagy a csoportba sorolt ​​áruk, ha a külföldi gazdasági tevékenységre vonatkozó árunómenklatúrának megfelelő árukódok vannak meghatározva csoportosítási szinten 10-nél kevesebb karakterrel.
 15. Ha az e cikk (11) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában utólagosan árunyilatkozatot nyújtanak be, vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat fizetnek a nyilatkozatban e kódex szerint kiszámított összegben áruk esetében az árunyilatkozatban meghatározott információk alapján. A túlzottan befizetett és (vagy) túlzottan beszedett vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok visszatérítését (ellentételezését) e kódex 10. fejezetével és 76. cikkével összhangban kell végrehajtani.

138. cikk. A Kódex 3. cikkének (134) bekezdésében meghatározott áruk vonatkozásában a behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok megfizetésének sajátosságai

 1. Ha e kódex 1. cikke (3) bekezdésének 134. albekezdésében meghatározott árukra a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása vonatkozik, akkor a behozatali vámokat, adókat, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámokat a következő összegben kell megfizetni: behozatali vámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő díjak, amelyeket mintha fizetnének külföldi áruka vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás alá vonták és e kódex 1. cikke (3) bekezdésének 134. albekezdésében meghatározott áruk előállítására használták fel, a szabadon bocsátásuk normáival összhangban, vámkezelési eljárás alá vonták belföldi fogyasztás.
  Az ezen árukra vonatkozó behozatali vámokat, adókat, különleges, dömpingellenes és kiegyenlítő vámokat e kódex 1. cikkének (175) bekezdésével összhangban kell kiszámítani.
 2. Az e cikk (1) bekezdésével összhangban befizetett (beszedett) behozatali vámok, adók, különös, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok összege után kamatot kell fizetni, mintha ezeknek az összegeknek a függvényében fizetési halasztást adtak volna az áruknak a vámterületen történő feldolgozás alá vont vámeljárás alá vonásának napja az importvámok, adók, különleges, dömpingellenes, kiegyenlítő vámok fizetési kötelezettségének megszűnésének napján.
  A meghatározott kamatot e kódex 60. cikkével összhangban kell kiszámítani és kifizetni.
  Ha a vámterületen történő feldolgozásra vonatkozó vámeljárás e kódex 3. cikkének (173) bekezdésével összhangban felfüggesztésre került, az ebben a bekezdésben előírt kamatot a vámeljárás felfüggesztésének időtartamára nem kell felszámítani vagy megfizetni.
 3. Ha a jelen Vámkódex 3. cikke (3) bekezdésének 134. albekezdésében meghatározott árukra a belföldi fogyasztásra bocsátás vámeljárása vonatkozik, akkor a behozatali vámokat és adókat e kódex 186. cikkével összhangban kell kiszámítani és fizetni, mintha az ilyen áruk feldolgozott termékek voltak.